Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs

En aquest apartat podràs consultar, si n’hi ha, aquelles decisions que ha pres l’òrgan competent en relació als expedients sobre declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos d’alts càrrecs i a la inscripció als registres corresponents.

  • En aquest moment no hi ha resolucions al respecte.

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs

En el cas que s’hagi dictat alguna resolució relativa al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs d’aquest ens, aquest és l’apartat on les pots consultar.

  • En aquest moment no hi ha resolucions al respecte.