Qui vulgui consultar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a les properes licitacions de les Concessions de l’ús privatiu de les instal·lacions de la Casa Ecològica i del Bar del Casal de la Vila de la Fatarella, pot visitar el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de la Fatarella, a l’apartat de Licitacions, Anuncis previs.

Enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchPin&reqPhase=Pin&pagingPage=0&idCap=24342501

  • Els Plecs estaran en exposició pública fins el 2 de juny de 2021 (BOPT 2021-04097 i BOPT 2021-04100).
  • El termini per a presentar les proposicions, un cop publicat l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de la Fatarella, serà de 8 dies naturals.