Despeses per programa

Ingressos: classificació econòmica

Despeses: classificació econòmica

Evolució despeses

Tornar a l’índex