Tècnics de l’ens

ARQUITECTE TÈCNIC: Ignasi Sabaté Pla (ajuntament@lafatarella.cat)

ARQUITECTE: Eduardo Marcos Guerra Magro (ajuntament@lafatarella.cat)

SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Julita Begoña Sevilla Pérez (bsevilla@lafatarella.cat)

Alliberats sindicals

L’ajuntament de la Fatarella no compta amb cap alliberat sindical entre els seus treballadors.

Convocatòries de personal

En aquest moment no hi ha cap procés selecció o provisió actiu.

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics.

En el cas que es dicti alguna resolució relativa al règim d’incompatibilitats, aquest és l’apartat on la podràs consultar.

Plantilla d’empleats públics

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d’un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l’ens durant aquest any.

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Pressupost i plantilla per a l’any 2020

Llistat i retribucions de personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics.

L’Ajuntament de la Fatarella no disposa de perfils d’aquest tipus, i per tant, no hi ha informació al respecte.