Tècnics de l’ens

ARQUITECTE TÈCNIC: Ignasi Sabaté Pla (ajuntament@lafatarella.cat)

ARQUITECTE: Eduardo Marcos Guerra Magro (ajuntament@lafatarella.cat)

SECRETÈRIA-INTERVENTORA: Julita Begoña Sevilla Pérez (bsevilla@lafatarella.cat)

Responsable de comunicació/premsa

L’Ajuntament de la Fatarella no disposa de responsable de comunicació o premsa. Si necessiteu qualsevol informació podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament a través del correu electrònic ajuntament@lafatarella.cat, a través del telèfon 977 41 36 09 o bé presencialment a la Plaça Major núm. 7 de la Fatarella.

Alliberats sindicals

L’ajuntament de la Fatarella no compta amb cap alliberat sindical entre els seus treballadors.

Convocatòries de personal

En aquest moment no hi ha cap procés selecció o provisió actiu.

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics.

En el cas que s’hagi dictat alguna resolució relativa al règim d’incompatibilitats, aquest és l’apartat on les pots consultar.

Plantilla d’empleats públics

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d’un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l’ens durant aquest any.

Pressupost i plantilla per a l’any 2019