El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, fixa que les sessions ordinàries es celebraran cada tres mesos, i tindran lloc a les 20:00 hores del segon dijous, no festiu, dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Decret d’Alcaldia número 2021-0138, de 26 de maig de 2021, efectua delegació d’atribucions a favor de les Regidores i Regidors que s’indiquen i per a les matèries que es detallen:

Sra. Maria de Núria Rius Costa:

 • Salut.
 • Política de Dones.
 • Ensenyament.

Sra. María Jesús Ardévol Gironés:

 • Cultura.
 • Benestar.
 • Gent gran.
 • Turisme i Promoció Socioeconòmica.

Sr. Gerard Delgado Rius:

 • Cultura
 • Joventut i Esports
 • Noves Tecnologies

Sr. Ramon Jornet Colat:

 • Urbanisme.
 • Manteniment d’Immobles i Infraestructures.
 • Medi Ambient i Agricultura.

Anunci Decret 2021-0138, de 26 de maig de 2021.

El Decret d’Alcaldia número 2021-0101 nomena Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, les regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:

– Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Maria de Núria Rius Costa.

– Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Maria Jesús Ardévol Gironés.

Decret 2021-0101

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de juny de 2019, crea els grups municipals que s’indiquen:

– Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM)

– Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 5 de juliol de 2019, determina que els Grups Municipals de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, són els que s’expressen, amb els integrants, portaveus i suplents que s’indiquen:

Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM)

 • Sr. Francisco Blanch Batiste
 • Sra. Maria de Núria Rius Costa
 • Sr. Ramon Jornet Colat
 • Sra. María Jesús Ardévol Gironés
 • Sra. Meritxell Jornet Gironés

Portaveu: Sr. Ramon Jornet Colat

Suplent: Sra. Maria de Núria Rius Costa

Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

 • Sr. Joan Descarrega Descarrega
 • Sr. Juan José Rius Jaumot

Portaveu: Sr. Joan Descarrega Descarrega

Suplent: Sr. Juan José Rius Jaumot

Acta del Ple de 5 de juliol de 2019

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 22 d’abril de 2021, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 1. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, presentada per la Sra. Meritxell Jornet Gironés.
 2. Declarar la vacant del lloc i posar de manifest a l’administració electoral als efectes previstos a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
 3. Remetre certificació del present acord a la Junta Electoral Central, sol·licitant l’expedició de la corresponent credencial a favor de Gerard Delgado Rius, que a judici de la Corporació i d’acord amb la llista d’Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM) presentada a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la persona a la que correspon cobrir la vacant, atenent al seu ordre de col·locació.

En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, de 21 de maig de 2021, l’electe Sr. Gerard Delgado Rius, pren possessió del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de la Fatarella, Mandat 2019-2023.

El Decret d’Alcaldia número 2021-0101 de 16 d’abril, fixa que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, restarà integrada, a partir del 17 d’abril de 2021, pels membres següents:

PRESIDENT:

 • Sr. Francisco Blanch Batiste

VOCALS:

 • Sra. Maria de Núria Rius Costa
 • Sra. Maria Jesús Ardévol Gironés

Decret 2021-0101

El Decret d’Alcaldia número 2019-0177 efectua, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les atribucions següents:

GESTIÓ ECONÒMICA:

 1. Autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència.
 2. Reconèixer i liquidar obligacions derivades de compromisos de despeses.
 3. Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d’Intervenció.

PERSONAL:

 1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 2. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

URBANISME:

 1. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 2. Atorgar llicències, llevat que la normativa sectorial les atribueixi a un altre òrgan.
 3. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

CONTRACTACIÓ:

 1. La contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de concessions d’obres, de concessions de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 2. Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.

PATRIMONI:

 1. Atorgar llicències d’ús privatiu de béns de domini públic.
 2. Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
 3. Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
 4. Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigués el seu valor.
 5. Aprovar la permuta de béns.

Decret 2019-0177

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 5 de juliol de 2019, efectua, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les atribucions següents:

GESTIÓ ECONÒMICA:

 1. Autoritzar i disposar despeses en l’àmbit de la seva competència.

URBANISME – ACTIVITATS D’INTERVENCIÓ:

 1. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o no estigui previst en el pressupost, o comportin l’expropiació forçosa de béns.

CONTRACTACIÓ:

 1. La contractació respecte els contractes d’obres, de subministraments, de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada.
 2. La contractació de les concessions d’obres i de serveis quan el valor estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualseviol cas, la quantia de sis milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada.
 3. Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de tres milions d’euros.
 4. Autoritzar la redacció i licitació de projectes independents relatius a cadascuna de les parts d’una obra el període d’execució de les quals excedeixi al d’un pressupost anual, sempre que siguin susceptibles s’utilització separada en el sentit de l’ús general o del servei, o puguin ésser substancialment definides.
 5. Aprovar els plecs de clàusules administratives generals.

PATRIMONI:

 1. Adjudicar la concessió sobre béns de la Corporació quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de tres milions d’euros.

Acta del Ple de 5 de juliol de 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, estableix que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, estarà integrada pels següents membres:

 • 3 membres del Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella, Acord Municipal (EpF-AM)
 • 1 membre del Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 21 de maig de 2021, determina que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, resta integrada pels membres següents:

PRESIDENT:

 • Sr. Francisco Blanch Batiste

VOCALS:

Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella-Acord Municipal (EpF-AM)

 • Sra. Maria de Núria Rius Costa.
 • Sra. Maria Jesús Ardévol Gironés.
 • Sr. Ramon Jornet Colat.

Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

 • Sr. Joan Descarrega Descarrega

Certificat Acord Modificació Composició Comissió Especial de Comptes

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 5 de juliol de 2019, acorda:

 • Aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació Municipal, d’acord amb el detall següent:
  • Alcaldia:
   • Dedicació parcial: 75% de jornada (28:00 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 973,50 Euros.
  • Regidoria (Amb delegació d’atribucions):
   • Dedicació parcial: 50% de la jornada (18:45 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 595,36 Euros.
  • Regidoria (Amb delegació d’atribucions):
   • Dedicació parcial: 25% de jornada (9:30 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 413,79 Euros.
 • Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals, corresponents a les mensualitats de l’any, no percebent pagues extraordinàries.
 • Reconèixer el dret de tots els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i a cotitzar per totes les contingències regulades en la legislació pertinent. A aquest efecte determinats nominalment, mitjançant Decret d’Alcaldia, els membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, procedir a donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social amb efectes 8 de juliol de 2019.
 • Determinar que els membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part, les quanties que s’indiquen:
  • Junta de Govern Local: 130,00 Euros/Sessió (Límit 3 sessions mensuals / 390,00 Euros. Liquidació Mensual).
  • Ple de l’Ajuntament: 15,00 Euros/Sessió (Liquidació Semestral).
 • Fixar el complement en situació d’incapacitat temporal des del primer dia i fins el 100% de la base reguladora.
 • Establir que en concepte d’indemnitzacions per despeses efectivament realitzades per l’exercici del càrrec, es reintegraran, prèvia aportació de la documentació justificativa i presentació de la corresponent declaració de despeses, el quilometratge més els imports satisfets (autopista, aparcament i despeses de manutenció).
 • Fixar en 0,19 Euros l’import que es pagarà per quilòmetre recorregut.
 • Aprovar el llistat, obrant a l’expedient de la seva raó, sobre la distància en quilòmetres des de la Fatarella fins a diferents localitats, el qual serà aplicable en la fixació dels imports a percebre per quilometratge.
 • Determinar que la dotació que correspongui a l’Ajuntament de la Fatarella en concepte de subvenció per sufragar les retribucions dels càrrecs electes, any 2019, es destinarà al Sr. Francisco Blanch Batiste, Alcalde President.

Acta del Ple de 5 de juliol de 2019

El Decret d’Alcaldia número 2019-0189 determina que els membres de la Corporació, mandat 2019-2023, que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són els següents:

 • Sr. Francisco Blanch Batiste (Alcalde)
  • Dedicació parcial : 75% (28:99 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 973,50 euros
 • Sr. Ramon Jornet Colat (Regidor)
  • Dedicació parcial: 50% (18:45 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 595,36 euros
 • Sra. María Jesús Ardévol Gironés (Regidora)
  • Dedicació parcial: 25% (9:30 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 413,79 euros

Decret 2019-0189

El Decret d’Alcaldia número 2021-0188 determina que el membre de la Corporació, mandat 2019-2023, que exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial amb efectes 1 d’agost de 2021, és el següent:

 • Sr. Gerard Delgado Rius (Regidor)
  • Dedicació parcial: 25% (9:30 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 413,79 euros

Decret 2021-0188

Certificat Acord Ple de la sessió 8 de juliol de 2021, Règim de Dedicació i Retribucions dels Membres de la Corporació Municipal, Mandat 2019-2023.

Anunci increment 2,5% retribucions brutes anuals membres Corporació: Anunci increment en un 2,5%, de les retribucions brutes anuals dels membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial (acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 9 de març de 2023).