El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, fixa que les sessions ordinàries es celebraran cada tres mesos, i tindran lloc a les 20:00 hores del segon dijous, no festiu, dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Decret d’Alcaldia número 2019-0163 efectua delegació d’atribucions a favor de les Regidores i Regidor que s’indiquen i per a les matèries que es detallen:

Sra. Maria de Núria Rius Costa:

 • Política de Dones.
 • Joventut i Esports.
 • Ensenyament.

Sr. Ramon Jornet Colat:

 • Urbanisme.
 • Manteniment d’Immobles i Infraestructures.
 • Medi Ambient i Agricultura.

Sra. María Jesús Ardévol Gironés:

 • Cultura.
 • Turisme i Promoció Socioeconòmica.
 • Noves tecnologies

Sra. Meritxell Jornet Gironés:

 • Salut.
 • Benestar.
 • Gent Gran.

Sra. Meritxell Jornet Gironés:

 • Salut.
 • Benestar.
 • Gent Gran.

Decret 2019-0163

El Decret d’Alcaldia número 2019-0171 nomena Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, les regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:

– Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Maria de Núria Rius Costa.

– Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Meritxell Jornet Gironés.

Decret 2019-0171

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, crea els grups municipals que s’indiquen:

– Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM)

– Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Decret d’Alcaldia número 2019-0169 de 26 de juny fixa que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, restarà integrada pels següents membres:

PRESIDENT:

 • Sr. Francisco Blanch Batiste

VOCALS:

 • Sra. Maria de Núria Rius Costa
 • Sra. Meritxell Jornet Gironés

S’estableix que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran una periodicitat quinzenal d’acord amb el fixat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 21 de juny de 2019, se celebraran els dimecres, no festius, a les 13:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

Decret 2019-0169

El Decret d’Alcaldia número 2019-0177 efectua, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les atribucions següents:

GESTIÓ ECONÒMICA:

 1. Autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència.
 2. Reconèixer i liquidar obligacions derivades de compromisos de despeses.
 3. Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d’Intervenció.

PERSONAL:

 1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 2. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

URBANISME:

 1. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 2. Atorgar llicències, llevat que la normativa sectorial les atribueixi a un altre òrgan.
 3. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

CONTRACTACIÓ:

 1. La contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de concessions d’obres, de concessions de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 2. Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.

PATRIMONI:

 1. Atorgar llicències d’ús privatiu de béns de domini públic.
 2. Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
 3. Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
 4. Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigués el seu valor.
 5. Aprovar la permuta de béns.

Decret 2019-0177

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019, estableix que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, estarà integrada pels següents membres:

 • 3 membres del Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella, Acord Municipal (EpF-AM)
 • 1 membre del Grup Municipal de Junts per la Fatarella (JUNTS)

Acta del Ple de 21 de juny de 2019

El Decret d’Alcaldia número 2019-0189 determina que els membres de la Corporació, mandat 2019-2023, que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són els següents:

Sr. Francisco Blanch Batiste (Alcalde)

 • Dedicació parcial : 75% (28:99 hores setmanals)
 • Retribució bruta mensual: 973,50 euros

Sr. Ramon Jornet Colat (Regidor)

 • Dedicació parcial: 50% (18:45 hores setmanals)
 • Retribució bruta mensual: 595,36 euros

Sra. María Jesús Ardévol Gironés (Regidora)

 • Dedicació parcial: 25% (9:30 hores setmanals)
 • Retribució bruta mensual: 413,79 euros

Decret 2019-0189