Enllaç a l’eTauler

1/2024 “Parc Fotovoltaic Jaume I, Parc Eòlic San Vicente, Parc Eòlic Lera i Parc Eòlic Honos, i la seva infraestructura d’evacuació fins a la SET Begues 400, amb una potència de 174,7 MWins a les provincies de Saragossa, Terol, Tarragona i Barcelona” PDF

12/2023 Anunci acord Ple – Pla de Prevenció dels Incendis Forestals al Municipi de la Fatarella

Pla de Prevenció dels Incendis Forestals al Municipi de la Fatarella

PDF

PDF

11/2023 Anunci acord Ple – Règim retributiu: indemnitzacions i assistències (Mandat 2023-2027) PDF
10/2023 Anunci acord Ple – Delegació atribucions en la JGL (Mandat 2023-2027) PDF
9/2023 Anunci acord Ple: Composició, regidors adscrits, portaveus i suplents grups polítics – Composició Comissió Especial de Comptes (Mandat 2023-2027) PDF
8/2023 Anunci acord Ple – Constitució JGL-Periodicitat session Ple-Creació Grups Polítics (Mandat 2023-2027) PDF
7/2023 Decret de l’Alcaldia número 2023-0182, de 18 de juliol; número 2023-0183, de 18 de juliol i número 2023-0185, de 19 de juliol de 2023 (Mandat 2023-2027) PDF
6/2023 Decret delegació d’atribucions (Mandat 2023-2027) PDF
5/2023 Aprovació inicial Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Fatarella: Modificació d’alineació del carrer Suñé i anul·lació de la unitat d’Actuació UA-1 PDF
5.1/2023 Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Fatarella: Exposició Pública – Modificació d’alineació del carrer Suñé i anul·lació de la unitat d’Actuació UA-1 PDF
5.2/2023 Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de la Fatarella: Exposició Pública – Modificació d’alineació del carrer Suñé i anul·lació de la unitat d’Actuació UA-1 – Suspensió – Plànol PDF
4/2023 Decret d’acceptació de les esmenes presentades i aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses (Personal laboral fix) – Procés d’estabilització de l’ocupació temporal PDF
3/2023 Decret aprovació relació provisional persones aspirants admeses i excloses (Personal funcionarial de carrera) – Procés d’estabilització de l’ocupació temporal PDF
2/2023 Increment 2,5% retribucions brutes anuals membres Corporació PDF
1/2023 Decret aprovació relació provisional persones aspirants admeses i excloses (Personal laboral fix) – Procés d’estabilització de l’ocupació temporal PDF
1.1/2020 Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Fatarella (Setembre 2018) PDF
1.2/2020 Plànol Guia PDF
1.3/2020 Certificat Aprovació Inicial (Ple 9/1/2020) PDF
2/2020 Anunci Delegació Exercici Atribucions JGL PDF
3.1/2020 Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Fatarella (Maig 2020) PDF
3.2/2020 Plànol Guia PDF
3.3/2020 Certificat Aprovació Definitiva (Ple) PDF
1/2019 Nova Numeració d’un Immoble ubicat a l’av. Catalunya / c. Vall de les Moreres PDF
2/2019 Numeració definitiva d’un Immoble ubicat a l’av. Catalunya / c. Vall de les Moreres PDF
1/2018 Nova Numeració 2 Immobles ctra. Camposines PDF
2/2018 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de la Fatarella – Aprovació inicial – Memòria i Plànols PDF
2.1/2018 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de la Fatarella – Aprovació inicial – Plànol de suspensió PDF
3/2018 Cobrament Rebuts I.A.E. 2018 PDF
4/2018 Control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat PDF
1/2017 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-02/2016 – Acord d’Aprovació PDF
2/2017 Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-02/2017 – Memòria i Plànols PDF
3/2017 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-03/2016 – Acord d’Aprovació PDF
4/2017 Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-03/2017 – Memòria i Plànols PDF
1/2016 Nova Numeració Avinguda Catalunya – Plànol PDF
2/2016 Aprovació de l’inici dels treballs per a la redacció de modificacions puntuals de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella – Suspensió – Plànol PDF
3/2016 Aprovació inicial Modificacions Puntuals Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la Fatarella: Exposició Pública – Plànols de Delimitació Àmbits de Suspensió MP-01/2016, MP-02/2016, M PDF
3.1/2016 Àmbit de suspensió. MP-01/2016. Castellets PDF
3.2/2016 Àmbit de suspensió. MP-02/2016. PAU-6 i Vialitat (paral·lel antiga carretera) PDF
3.3/2016 Àmbit de suspensió. MP-03/2016. Equipament PDF
4/2016 Licitació concessió de les instal·lacions del Bar del Casal de la Vila: Anunci i Plec de Clàusules PDF