(Mandat 2023-2027)

Constitució

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del 14 de juliol de 2023, acorda constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

La Junta de Govern Local resta integrada pel Sr. Alcalde com a President, i pels membres, en un nombre no superior a un terç del nombre legal dels de la Corporació, nomenats lliurement per l’Alcaldia.

Periodicitat de les sessions

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran una periodicitat quinzenal, d’acord amb el fixat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de 14 de juliol de 2023, i se celebraran els dilluns, no festius, a les 13:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

Anunci acord Ple – Constitució JGL (Mandat 2023-2027).

Delegació d’atribucions de l’Alcaldia

El Decret d’Alcaldia número 2023-0185, de 19 de juliol de 2023, efectua, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les atribucions següents:

Gestió Econòmica:

a) Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions, dins els límits legalment establerts.

b) Acceptació i autorització presa de raó de les transmissions dels drets de cobrament, quan l’òrgan competent per aprovar l’obligació sigui la Junta de Govern Local.

Subvencions:

a) La resolució dels expedients de subvencions, nominatives i no nominatives, així com la incoació i tramitació, si escau, dels expedients de reintegrament.

b) L’aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost General Municipal.

c) L’aprovació de les convocatòries de subvencions, tant de concurrència competitiva com no competitiva, que l’Ajuntament atorgui en favor d’entitats públiques o privades, ja siguin persones físiques o jurídiques.

Urbanisme – Activitats d’Intervenció:

a) Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

b) Atorgar llicències, així com la revocació i l’autorització de la transmissió d’aquestes a tercers, llevat que la normativa sectorial ho atribueixi expressament al Ple.

c) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al Pressupost General Municipal.

Contractació:

a) La contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de concessions d’obres, de concessions de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

b) Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.

Patrimoni:

a) Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.

b) Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.

c) Alienar el patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el seu valor.

Anunci Decret de l’Alcaldia número 2023-0182, de 18 de juliol; número 2023-0183, de 18 de juliol i número 2023-0185, de 19 de juliol de 2023 (Mandat 2023-2027).

Delegació d’atribucions del Ple

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2023, efectua, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les atribucions següents:

Urbanisme – Activitats d’Intervenció:

a) Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

Contractació:

a) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, o la quantia assenyalada.

b) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes privats quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de tres milions d’euros.

Patrimoni:

a) Adjudicar la concessió sobre béns de la Corporació quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de tres milions d’euros.

b) Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros.

c) Alienar el patrimoni quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui el seu valor.

Anunci acord Ple Ajuntament – Delegació atribucions

ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL