Instància general

Govern obert

Sol·licitud d’alta o renovació de la inscripció en el padró municipal

Sol·licitud de modificació de les dades del padró municipal d’habitants

Sol·licitud de certificat o volant d’empadronament

Sol·licitud de certificat o volant de convivència

Document per a la cessió de dades i per a la representació a efectes del padró municipal d’habitants de l’Ajuntament de la Fatarella

Sol·licitud d’accés a la informació pública pels ciutadans

Sol·licitud per a la celebració de matrimoni civil

Administració General

Sol·licitud d’alta, baixa o modificació en servei públic

CONTRACTACIÓ

Aportació de documents per a contractes menors

Presentació de pressupost

SUBVENCIONS

Sol·licitud de subvenció directa

Sol·licitud de certificat d’una subvenció concedida

Justificació de subvenció concedida

Sol·licitud i justificació simultània de subvenció directa

Competències i serveis

Sol·licitud de llicència o autorització urbanística

Sol·licitud de llicència d’activitat

Sol·licitud d’alta, baixa o modificació de dades en el registre d’animals

Inscripció a activitats formatives (gimnàstica, zumba)

Baixa d’activitats formatives (gimnàstica, zumba)

Sol·licitud de presinscripció a la Llar d’Infants Municipal

Sol·licitud d’equipament/material del telecentre

Serveis electrònics

Presentació de factures (Ajuda per a la presentació de factures electròniques)