(Mandat 2023-2027)

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2023, acorda, entre altres:

 • Aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació Municipal, Mandat 2023-2027, d’acord amb el detall següent:
  • Alcaldia:
   • Dedicació parcial: 75% de jornada (28:00 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 997,84 Euros.
  • Regidoria (Amb delegació d’atribucions):
   • Dedicació parcial: 25% de jornada (9:30 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 424,13 Euros.
 • Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals, corresponents a les mensualitats de l’any, no percebent pagues extraordinàries.
 • Reconèixer el dret de tots els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i a cotitzar per totes les contingències regulades en la legislació pertinent. A aquest efecte determinats nominalment, mitjançant Decret d’Alcaldia, els membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, procedir a donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social amb efectes 24 de juliol de 2023.
 • Determinar que els membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part, les quanties que s’indiquen:
  • Junta de Govern Local: 130,00 Euros/Sessió (Límit 3 sessions mensuals / 390,00 Euros. Liquidació Mensual).
  • Ple de l’Ajuntament: 15,00 Euros/Sessió (Liquidació Semestral).
 • Fixar el complement en situació d’incapacitat temporal des del primer dia i fins el 100% de la base reguladora.
 • Establir que en concepte d’indemnitzacions per despeses efectivament realitzades per l’exercici del càrrec, es reintegraran, prèvia aportació de la documentació justificativa i presentació de la corresponent declaració de despeses, el quilometratge més els imports satisfets (autopista, aparcament i despeses de manutenció).
 • Fixar l’import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre Indemnitzacions per Raó de Servei, en 0,26 Euros per quilòmetre recorregut per l’ús de motocicletes. Import que s’actualitzarà automàticament, sense necessitat de nou acord del Ple de l’Ajuntament, conforme a la revisió realitzada per l’òrgan competent. Actualitzant els imports que consten a la Base 22 de les d’Execució del Pressupost General Municipal, exercici 2023, conforme a l’acord adoptat.

El Decret d’Alcaldia número 2023-0191, de 25 de juliol de 2023 determina que els membres de la Corporació, mandat 2023-2027, que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efectes 24 de juliol de 2023, són els següents:

 • Sr. Jordi Rius Gironés (Alcalde)
  • Dedicació parcial: 75% (28:00 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 997,84 euros
 • Sra. Meritxell Urgell Rius (Regidora)
  • Dedicació parcial: 25% (9:30 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 424,13 euros