(Mandat 2023-2027)

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2023, acorda, entre altres:

 • Aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació Municipal, Mandat 2023-2027, d’acord amb el detall següent:
  • Alcaldia:
   • Dedicació parcial: 75% de jornada (28:00 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 997,84 Euros.
  • Regidoria (Amb delegació d’atribucions):
   • Dedicació parcial: 25% de jornada (9:30 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 424,13 Euros.
 • Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals, corresponents a les mensualitats de l’any, no percebent pagues extraordinàries.
 • Reconèixer el dret de tots els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i a cotitzar per totes les contingències regulades en la legislació pertinent. A aquest efecte determinats nominalment, mitjançant Decret d’Alcaldia, els membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial, procedir a donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social amb efectes 24 de juliol de 2023.
 • Determinar que els membres de la Corporació que no exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part, les quanties que s’indiquen:
  • Junta de Govern Local: 130,00 Euros/Sessió (Límit 3 sessions mensuals / 390,00 Euros. Liquidació Mensual).
  • Ple de l’Ajuntament: 15,00 Euros/Sessió (Liquidació Semestral).
 • Fixar el complement en situació d’incapacitat temporal des del primer dia i fins el 100% de la base reguladora.
 • Establir que en concepte d’indemnitzacions per despeses efectivament realitzades per l’exercici del càrrec, es reintegraran, prèvia aportació de la documentació justificativa i presentació de la corresponent declaració de despeses, el quilometratge més els imports satisfets (autopista, aparcament i despeses de manutenció).
 • Fixar l’import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre Indemnitzacions per Raó de Servei, en 0,26 Euros per quilòmetre recorregut per l’ús de motocicletes. Import que s’actualitzarà automàticament, sense necessitat de nou acord del Ple de l’Ajuntament, conforme a la revisió realitzada per l’òrgan competent. Actualitzant els imports que consten a la Base 22 de les d’Execució del Pressupost General Municipal, exercici 2023, conforme a l’acord adoptat.

El Decret d’Alcaldia número 2023-0191, de 25 de juliol de 2023 determina que els membres de la Corporació, mandat 2023-2027, que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efectes 24 de juliol de 2023, són els següents:

 • Sr. Jordi Rius Gironés (Alcalde)
  • Dedicació parcial: 75% (28:00 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 997,84 euros
 • Sra. Meritxell Urgell Rius (Regidora)
  • Dedicació parcial: 25% (9:30 hores setmanals)
  • Retribució bruta mensual: 424,13 euros

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 15 d’abril de 2024, acorda, entre altres:

 • Modificar el punt primer de la part resolutiva de l’acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2023, pel que respecte al règim retributiu de l’Alcaldia, Mandat 2023-2027, el qual restaria amb el següent detall:
  • Alcaldia:
   • Dedicació parcial: 75% de jornada (28:00 hores setmanals).
   • Retribució bruta mensual: 1.148,82 Euros.