Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran una periodicitat quinzenal i es celebraran els dimecres, no festius, a les 13:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

La Junta està formada per:

PRESIDENT:

  • Sr. Francisco Blanch Batiste

VOCALS:

  • Sra. Maria de Núria Rius Costa
  • Sra. Maria Jesús Ardévol Gironés

Actes de les sessions de Junta de Govern