Els òrgans de govern  i les seves funcions es regulen en la normativa de règim local: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Les sessions ordinàries del Ple es celebraran cada tres mesos, i tindran lloc a les 20:00 hores del segon dijous, no festiu, dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte.

Convocatòries
Actes del Ple