Informació sobre tributs (impostos i taxes) i preus públics

BASE- Gestió d’Ingresos

Arxiu
Suspensió períodes ingrés i emissió liquidacions DECRET

TRIBUTS AFECTATS:

 1. Impost sobre béns immobles (Rústica/Urbana/BICE).
 2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 3. Impost sobre activitats econòmiques.
 4. Taxa de recollida d’escombraries.
 5. Taxa de clavegueram.
 6. Taxa del cementiri municipal.
 7. Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili.
 8. Taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

Ajuntament de la Fatarella

Llar d’Infants:

⇒ Suspendre l’emissió dels rebuts corresponents a les quotes mensuals.

 • Inici: 15 de març de 2020.
 • Finalització: Fi de l’Estat d’Alarma i prestació novament del Servei.

Escola de Música Municipal:

⇒ Suspendre l’emissió dels rebuts corresponents a les quotes trimestrals.

 • Inici: 15 de març de 2020.
 • Finalització: Fi de l’Estat d’Alarma i prestació novament del Servei.

Gimnàstica d’Adults:

⇒ Suspendre l’emissió dels rebuts corresponents a les quotes trimestrals.

 • Inici: 15 de març de 2020.
 • Finalització: Fi de l’Estat d’Alarma i prestació novament del Servei.

Gimnàstica Tonificant:

⇒ Suspendre l’emissió dels rebuts corresponents a les quotes mensuals.

 • Inici: 15 de març de 2020.
 • Finalització: Fi de l’Estat d’Alarma i prestació novament del Servei.