• Decret número 2023-0001, de data 2 de gener de 2023, pel qual es resol aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2023.
 • Decret número 2023-0002, de data 9 de gener de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del propera sessió del Ple.
 • Decret número 2023-0003, de data de 9 de gener de 2023, anul·lat.
 • Decret número 2023-0004, de data 9 de gener de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 12 de gener de 2023.
 • Decret número 2023-0005, de data 9 de gener de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems i en relació amb l’actuació: “Subministraments energia elèctrica – Enllumenat públic”, fixar l’aprovació del reconeixement de diferents factures i la comptabilització de les mateixes a càrrec del pressupost de l’exercici.
 • Decret número 2023-0006, de data 10 de gener de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0007, de data 10 de gener de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 12 de gener de 2023.
 • Decret número 2023-0008, de data 16 de gener de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Pavimentació i serveis dels carrers Santa Ubaldesca i Sant Joan”.
 • Decret número 2023-0009, de data 18 de gener de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar l’autorització, la disposició, si escau, i el reconeixement de les obligacions incloses a les relacions 67/2022-071 i 67/2022-072, les quals obren a l’expedient 11/2023.
 • Decret número 2023-0010, de data 19 de gener de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0011, de data 19 de gener de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0012, de data 20 de gener de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre 2022.
 • Decret número 2023-0013, de data 20 de gener de 2023, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0014, de data 23 de gener de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0015, de data 23 de gener de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària el 25 de gener de 2023.
 • Decret número 2023-0016, de data 23 de gener de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar que l’Ajuntament de la Fatarella ha reconegut durant l’exercici 2022 les obligacions de pagament de les despeses corresponents al projecte: “Adquisició de fons bibliogràfics per a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol, 2022”.
 • Decret número 2023-0017, de data 23 de gener de 2023, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 12, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2023-0018, de data 24 de gener de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “XXIII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2023-0019, de data 25 de gener de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, gener de 2023.
 • Decret número 2023-0020, de data 26 de gener de 2023, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Pau, número 28, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2023-0021, de data 31 de gener de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, determinar el balanç econòmic de l’actuació: “XXIII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2023-0022, de data 2 de febrer de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 4r trimestre de 2022.
 • Decret número 2023-0023, de data 2 de febrer de 2023, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2022.
 • Decret número 2023-0024, de data 3 de febrer de 2023, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 23, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2023-0025, de data 8 de febrer de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir envers la contractació del subministrament: “Adquisició d’un vehicle de Protecció Civil”.
 • Decret número 2023-0026, de data 8 de febrer de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària i urgent, el 9 de febrer de 2023.
 • Decret número 2023-0027, de data 13 de febrer de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0028, de data 13 de febrer de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 15 de febrer de 2023.
 • Decret número 2023-0029, de data 14 de febrer de 2023, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable a un domicili.
 • Decret número 2023-0030, de data 16 de febrer de 2023, pel qual es resol aprovar la devolució d’un rebut per una errada en el seu cobrament.
 • Decret número 2023-0031, de data 20 de febrer de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació: Escola de Musica Municipal de la Fatarella, curs 2021/2022.
 • Decret número 2023-0032, de data 21 de febrer de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0033, de data 21 de febrer de 2023, pel qual es resol sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural subvenció destinada al finançament de projecte: “Establiment de Manipulació de Carn de Caça: Adquisició estructura millora procés productiu”.
 • Decret número 2023-0034, de data 22 de febrer de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local del mes de febrer de 2023.
 • Decret número 2023-0035, de data 23 de febrer de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2022.
 • Decret número 2023-0036, de data 23 de febrer de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, gener 2023.
 • Decret número 2023-0037, de data 24 de febrer de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 0003-1/2023.
 • Decret número 2023-0038, de data 24 de febrer de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 1 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0039, de data 24 de febrer de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0040, de data 24 de febrer de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària el 1 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0041, de data 27 de febrer de 2023, pel qual es resol sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció nominativa per finançar l’actuació: “Projecte Acondicionament del Parc Infantil Lo Parque”.
 • Decret número 2023-0042, de data 28 de febrer de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, aprovar la Liquidació del Pressupost General Municipal, exercici 2022.
 • Decret número 2023-0043, de data 1 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient de confecció del Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2024-2026.
 • Decret número 2023-0044, de data 1 de març de 2023, pel qual es resol inscriure al Registre Municipal d’Activitats, l’activitat: “Habitatge d’Ús Turístic” (C/ Vall de les Moreres, número 9).
 • Decret número 2023-0045, de data 2 de març de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient d’incorporació de romanents de crèdit.
 • Decret número 2023-0046, de data 2 de març de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar la realització de l’activitat: “Adquisició de fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca de la Fatarella, 2023”.
 • Decret número 2023-0047, de data 2 de març de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 9 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0048, de data 3 de març de 2023, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 1/2023, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0049, de data 6 de març de 2023, pel qual es resol expedir diligència a un títol de nínxol del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2023-0050, de data 10 de març de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament parcial d’una subvenció atorgada, i aixecar les objeccions.
 • Decret número 2023-0051, de data 10 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir envers la contractació de l’obra: “Substitució de la Caldera de Calefacció del Casal de la Vila de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0052, de data 13 de març de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0053, de data 13 de març de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 15 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0054, de data 14 de març de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer 2023.
 • Decret número 2023-0055, de data 14 de març de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, 2n trimestre curs 2022-2023.
 • Decret número 2023-0056, de data 15 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de transferència de crèdit.
 • Decret número 2023-0057, de data 16 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar les dades econòmiques de la justificació/certificació número 1, de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0058, de data 16 de març de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, fixar les dades econòmiques de la justificació/certificació número 2, de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0059, de data 17 de març de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0060, de data 20 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar la realització de l’activitat: “Novetats editorials en català per a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardévol”.
 • Decret número 2023-0061, de data 21 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00007-2/2023.
 • Decret número 2023-0062, de data 22 de març de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir setze places, en règim de personal laboral fix, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i nomenar els membres dels tribunals qualificadors.
 • Decret número 2023-0063, de data 24 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 0008-4/2023.
 • Decret número 2023-0064, de data 24 de març de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 29 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0065, de data 27 de març de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0066, de data 27 de març de 2023, pel qual es convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 29 de març de 2023.
 • Decret número 2023-0067, de data 27 de març de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, gener a març de 2023.
 • Decret número 2023-0068, de data 27 de març de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Adults, gener a març de 2023.
 • Decret número 2023-0069, de data 29 de març de 2023, pel qual es resol concedir llicència municipal  per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2023-0070, de data 29 de març de 2023, pel qual es resol concedir llicència municipal  per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2023-0071, de data 30 de març de 2023, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2023-0072, de data 30 de març de 2023, pel qual es resol sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya subvenció destinada al finançament del projecte: “Projecte de creació de noves places del primer cicle d’educació infantil a l’escola “Los Castellets”.
 • Decret número 2023-0073, de data 31 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un tercer expedient de modificació de crèdits.
 • Decret número 2023-0074, de data 31 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres extrems, sol·licitar a la Diputació de Tarragona subvenció per finançar l’actuació: “Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu a la pista poliesportiva”.
 • Decret número 2023-0075, de data 31 de març de 2023, pel qual es resol, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Tarragona subvenció per finançar l’actuació: “Memòria de substitució de les llumeneres existents a una part de l’edifici del Casal de la Vila”.
 • Decret número 2023-0076, de data 3 d’abril de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir dos places, en règim de personal funcionarial de carrera, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
 • Decret número 2023-0077, de data 4 d’abril de 2023, ANUL·LAT.
 • Decret número 2023-0078, de data 5 d’abril de 2023, pel qual es resol, reservar els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles; i reservar els locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions Locals, 2023.
 • Decret número 2023-0079, de data 5 d’abril de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple.
 • Decret número 2023-0080, de data 5 d’abril de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 13 d’abril de 2023.
 • Decret númeor 2023-0081, de data 5 d’abril de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del propera sessió de la Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0115, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre dentre d’altres extrems, aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir dos places, en règim de personal funcionarial de carrera, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre; nomenar els membres dels tribunals qualificadors d’acord amb la composició que determinen les bases i fixar la data de constitució dels diferents tribunals qualificadors.
 • Decret número 2023-0106, de 8 de maig de 2023, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir setze places, en règim de personal laboral fix, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre; nomenar els membres dels tribunals qualificadors d’acord amb la composició que determinen les bases; fixar la data de constitució dels diferents tribunals qualificadors i convocar a la realització de les proves de llengua catalana a les persones aspirants no exemptes.
 • Decret número 2023-0082, de data 5 d’abril de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 d’abril de 2023.
 • Decret número 2023-0083, de data 11 d’abril de 2023, pel qual es resol aprovar la revisió del padró municipal amb referència a 1 de gener de 2023.
 • Decret número 2023-0084, de data 12 d’abril de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març 2023.
 • Decret número 2023-0085, de data 17 d’abril de 2023, pel qual es resol, entre altres, incoar el corresponent expedient, i procedir a l’execució dels tràmits pertinents per a  l’aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2022.
 • Decret número 2023-0086, de data 19 d’abril de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Comissió Especial de Comptes.
 • Decret número 2023-0087, de data 19 d’abril de 2023, pel qual es resol convocar la Comissió Especial de Comptes el 12 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0088, de data 24 d’abril de 2023, pel qual es resol aprovar el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria de l’Ajuntament, any 2023.
 • Decret número 2023-0089, de data 24 d’abril de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció municipal, es certifiquin, extrems diversos a efectes de la justificació de la subvenció concedida pel Departament de Justícia per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau, any 2022.
 • Decret número 2023-0090, de data 24 d’abril de 2023, pel qual es resol delegar  l’autorització del matrimoni civil entre SRG i MTPD, el dilluns 1 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0091, de data 25 d’abril de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0092, de data 25 d’abril de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 27 d’abril de 2023.
 • Decret número 2023-0093, de data 26 d’abril de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 2 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0094, de data 26 d’abril de 2023, pel qual es resol designar els representants de l’Administració que actuaran durant la jornada electoral del diumenge 28 de maig de 2023, amb motiu de la celebració de les Eleccions Locals.
 • Decret número 2023-0095, de data 26 d’abril de 2023, pel qual es resol, entre altres, disposar que els endarreriments retributius corresponents als exercicis 2019-2020-2021 i 2022, a favor del personal laboral no actiu, s’abonin mitjançant transferències bancàries als comptes expressament indicats pels interessats.
 • Decret número 2023-0096, de data 27 d’abril de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril de 2023.
 • Decret número 2023-0097, de data 27 d’abril de 2023, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2023-0098, de data 3 de maig de 2023, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0099, de data 4 de maig de 2023, pel qual es resol aprovar i procedir al pagament de dues factures expedides per la fundació alemanya “STIFTUNG-SPUREN-GUNTER DEMNIG”.
 • Decret número 2023-0100, de data 4 de maig de 2023, pel qual es resol acceptar els informes de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb observacions, objeccions i efectes suspensius, emesos per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de les factures que obren als expedients FACT-2023-424 i FACT-2023-433.
 • Decret número 2023-0101, de data 5 de maig de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-33/2022.
 • Decret número 2023-0102, de data 5 de maig de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-13/2020.
 • Decret número 2023-0103, de data 5 de maig de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-04/2023.
 • Decret número 2023-0104, de data 5 de maig de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-09/2023.
 • Decret número 2023-0105, de data 5 de maig de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-10/2023.
 • Decret número 2023-0106, de data 8 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir setze places, en règim de personal laboral fix en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
 • Decret número 2023-0107, de data 8 de maig de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0108, de data 8 de maig de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 10 de maig  de 2023.
 • Decret número 2023-0109, de data 9 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització dels pagaments inclosos a l’expedient 702/2022.
 • Decret número 2023-0110, de data 10 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00013-6/2023.
 • Decret número 2023-0111, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 16 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0112, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0113, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres,  declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de transferència de crèdits  número 2/2023.
 • Decret número 2023-0114, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres,  declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de transferència de crèdits  número 3/2023.
 • Decret número 2023-0115, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir dos places, en règim de personal funcionarial de carrera en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
 • Decret número 2023-0116, de data 16 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un quart expedient de modificació de crèdits.
 • Decret número 2023-0117, de data 17 de maig de 2023, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2023-0118, de data 18 de maig de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir respecte la contractació de l’obra: Projecte acondicionament del parc infantil “Lo Parque”.
 • Decret número 2023-0119, de data 18 de maig de 2023, pel qual es resol expedir diligència al títol del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 2, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0120, de data 19 de maig de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 23 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0121, de data 19 de maig de 2023, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2023-0122, de data 22 de maig de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0123, de data 22 de maig de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 24 de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0124, de data 22 de maig de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 1r trimestre 2023.
 • Decret número 2023-0125, de data 22 de maig de 2023, pel qual es resol acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament parcial de la subvenció atorgada al Club Deportiu la Fatarella.
 • Decret número 2023-0126, de data 24 de maig de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2023.
 • Decret número 2023-0127, de data 24 de maig de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00016-8/2023.
 • Decret número 2023-0128, de data 24 de maig de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària urgent, el 26 de maig  de 2023.
 • Decret número 2023-0129, de data 25 de maig de 2023, ANUL·LAT.
 • Decret número 2023-0130, de data 25 de maig de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de maig de 2023.
 • Decret número 2023-0131, de data 25 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, autoritzar la celebració d’una recreació històrica, el dia 2 de juliol de 2023, a la Plaça Major de la Fatarella, organitzada per “Lo Riu. Associació per l’Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l’Ebre”.
 • Decret número 2023-0132, de data 25 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0133, de data 25 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0134, de data 25 de maig de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0135, de data 26 de maig de 2023, pel qual es resol expedir diligència al títol de nínxol ubicat a la Via Sant Andreu, número 29, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0136, de data 1 de juny de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació d’aprovació número 00019-9/2023.
 • Decret número 2023-0137, de data 1 de juny de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en l’expedient 288/2023.
 • Decret número 2023-0138, de data 1 de juny de 2023, pel qual es resol reservar els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles, i reservar locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  amb motiu de la celebració de les Eleccions a Corts Generals, juliol 2023.
 • Decret número 2023-0139, de data 6 de juny de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 6 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0140, de data 2 de juny de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0141, de data 2 de juny de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 6 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0142, de data  5 de juny de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0143, de data 6 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, gener a juny de 2023.
 • Decret número 2023-0144, de data 8 de juny de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-37/2021.
 • Decret número 2023-0145, de dats 8 de juny de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-61/2021.
 • Decret número 2023-0146, de data 8 de juny de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-01/2023.
 • Decret número 2023-0147, de data 9 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica – Adults, abril a juny de 2023.
 • Decret número 2023-0148, de data 9 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, abril a juny de 2023.
 • Decret número 2023-0149, de data 9 de juny de 2023, pel qual es resol convocar la Comissió Especial de Comptes el 14 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0150, de data 9 de juny de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 14 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0151, de data 9 de juny de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 14 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0152, de data 13 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres, tramitar les corresponents baixes a la Seguretat Social, amb efectes del dia 16 de juny de 2023, dels membres de la Corporació Municipal (Mandat 2019-2023).
 • Decret número 2023-0153, de data 13 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres,  aprovar la factura expedida per l’empresa “VISIÓ SOLAR S.L.” (Registre d’Entrada número 2023-E-RC-105).
 • Decret número 2023-0154, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0155, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament, celebrades durant els mesos de gener a juny de 2023.
 • Decret número 2023-0156, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol trametre  als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable respecte a l’”ADDENDA AL PROJECTE PSFV SEBES PER A INFORMACIÓ PÚBLICA A RAÓ DELS CANVIS SOL·LICITATS EN EL TRÀMIT D’AIA” i “PROJECTE SUBESTACIÓ TRANSFORMADORA 30/220 kV SEBES”.
 • Decret número 2023-0157, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2022/23 – 3r trimestre.
 • Decret número 2023-0158, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb observacions, objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de la factura que obra a l’expedient FACT-2023-71, i l’ordenació i materialització del pagament.
 • Decret número 2023-0159, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 17 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0160, de data 14 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, maig 2023.
 • Decret número 2023-0161, de data 16 de juny de 2023, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 2023-0162, de data 16 de juny de 2023, pel qual es resol designar els representants de l’Administració, amb motiu de la celebració de les Eleccions Generals, 23 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0163, de data 20 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres delegar en la regidora, Sra. Meritxell Urgell Rius, l’autorització del matrimoni civil entre OJR i AD, el divendres 23 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0164, de data 21 de juny de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 27 de juny de 2023.
 • Decret número 2023-0165, de data 25 de juny de 2023, pel qual es resol empadronar dos adults.
 • Decret número 2023-0166, de data 28 de juny de 2023, pel qual es resol autoritzar la Sra. A.R.R.S., a col·locar dos taules i vuit cadires, única i exclusivament, adossades a la façana de l’establiment ubicat a l’Av. Misericòrdia, número 73 (marge dret i marge esquerre).
 • Decret número 2023-0167, de data 28 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres,  efectuar delegació d’atribucions a favor de Regidores i Regidor.
 • Decret número 2023-0168, de data 29 de juny de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0169, de data 30 de juny de 2023, pel qual es resol aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: “SUBSTITUCIÓ DE CALDERA DE CALEFACCIÓ DEL CASAL DE LA VILA DE LA FATARELLA”.
 • Decret número 2023-0170, de data 3 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2023, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0171, de data 4 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, contractar el servei “Festes Majors d’Estiu, 2023: Actuació grup de versions”, a “Espectacles la Traca SL”.
 • Decret número 2023-0172, de data 4 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, contractar el servei “Rock de Festes Majors, 2023: Actuació grup punk rock”, a “HFMN CREW SL”.
 • Decret número 2023-0173, de data 5 de juliol de 2023, pel qual es resol concedir una llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2023-0174, de data 10 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’autorització i la disposició, si escau, i el reconeixement de les obligacions incloses en la relació 00020-10/2023 (Expedient 374/2023).
 • Decret número 2023-0175, de data 10 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Tarragona, a l’empara de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017, disposició de romanents del PAM 2017, per destinar-los a l’actuació: “PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS DE L’ANTIGA BIBLIOTECA I DE LA CUINA DE L’EDIFICI DEL CASAL DE LA VILA”.
 • Decret número 2023-0176, de data 11 de juliol de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 14 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0177, de data 17 de juliol de 2023, pel qual es resol empadronar dos adults i dos menors.
 • Decret número 2023-0178, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol convalidar la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00022-11/2023.
 • Decret número 2023-0179, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juny 2023.
 • Decret número 2023-0180, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juliol 2023.
 • Decret número 2023-0181, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Tarragona, a l’empara de les Bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017, disposició de romanents del PAM 2017, per  destinar-los a l’actuació: “PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES EXTERIORS DE L’ANTIGA BIBLIOTECA I DE LA CUINA DE L’EDIFICI DEL CASAL DE LA VILA”.
 • Decret número 2023-0182, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, mandat 2023-2027.
 • Decret número 2023-0183, de data 18 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, nomenar Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2023-2027.
 • Decret número 2023-0184, de data 19 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la proposta de modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament (expedient 376/2023).
 • Decret número 2023-0185, de data 19 de juliol de 2023, pel que es resol, entre altres,  efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, delegació d’exercici d’atribucions.
 • Decret número 2023-0186, de data 19 de juliol de 2023, pel qual les resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 24 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0187, de data 20 de juliol de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en la contractació de l’obra: “Renovació de l’enllumenat de la zona esportiva”.
 • Decret número 2023-0188, de data 21 de juliol de 2023, pel qual es resol aprovar la despesa dels premis regulats a les bases del concurs de dibuix i fotografia, 2023.
 • Decret número 2023-0189, de data 24 de juliol de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 26 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0190, de data 24 de juliol de 2023, pel qual es resol , entre altres, fixar dades diverses referides als fons transferits l’any 2022, dins del “Pacto de Estado en materia de violència de genero”.
 • Decret número 2023-0191, de data 25 de juliol de 2023, pel qual es resol determinar els membres de la Corporació Municipal, mandat 2023-2027, que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efectes 24 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0192, de data 26 de juliol de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 28 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0193, de data 27 de juliol de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 28 de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0194, de data 28 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0195, de data 28 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall del finançament de l’actuació: “Projecte executiu de pavimentació i serveis dels carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2023-0196, de data 31 de juliol de 2023, pel qual es resol autoritzar la Sr. F.C.B., a col·locar cinc taules i vint cadires, a la via pública, davant de l’establiment ubicat a l’Avinguda Catalunya, 6 i a l’altre costat de la carretera.
 • Decret número 2023-0197, de data 31 de juliol de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juliol de 2023.
 • Decret número 2023-0198, de data 31 de juliol de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 4 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0199, de data 31 de juliol de 2023, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al segon trimestre de 2023.
 • Decret número 2023-0200, de data 31 de juliol de 2023, pel qual es resol, entre altres, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb observacions, objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de la despesa que obra a l’expedient 348/2023, i ordenar i materialitzar el pagament.
 • Decret número 2023-0201, de data 2 d’agost de 2023, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2023-0202, de data 2 d’agost de 2023, pel qual es resol l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella al Pla Agrupat de Formació Contínua, 2024.
 • Decret número 2023-0203, de data 2 d’agost de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00025-13/2023.
 • Decret número 2023-0204, de data 2 d’agost de 2023, pel qual es resol iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2023.
 • Decret número 2023-205, de data 4 d’agost de 2023, pel qual es resol, entre altres, aprovar la “Memòria Valorada d’Adequació dels Accessos a les Instal·lacions Esportives Municipals”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
 • Decret número 2023-206, de data 4 d’agost de 2023, pel qual es resol, entre altres, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb observacions, objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de la factura que obra als expedients 640/2021 i 451/2023, i ordenar i materialitzar el pagament.
 • Decret número 2023-0207, de data 14 d’agost de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 18 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0208, de data 16 d’agost de 2023, pel qual es resol empadronar un adult
 • Decret número 2023-0209, de data 18 d’agost de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament de les Despeses Escorxador / ESC-209/210/211, segon trimestre de 2023.
 • Decret número 2023-0210, de data 18 d’agost de 2023, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2023-0211, de data 24 d’agost de 2023, pel qual es resol expedir diligència al títol del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 65, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0212, de data 24 d’agost de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00028-15/2023.
 • Decret número 2023-0213, de data 24 d’agost de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 30 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0214, de data 24 d’agost de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 30 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0215, de data 25 d’agost de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juliol 2023.
 • Decret número 2023-0216, de data 30 d’agost de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en la contractació de l’obra: “Pavimentació i Serveis del Carrer de Baix”.
 • Decret número 2023-0217, de data 30 d’agost de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0218, de data 30 d’agost de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 31 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0219, de data 31 d’agost de 2023, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació  de la plantilla de personal (Expedient número 5/2023).
 • Decret número 2023-0220, de data 31 d’agost de 2023, pel qual es resol interposar davant la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recurs d’alçada contra la Resolució de 13 de juliol de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas. Publicada en el BOE número 183, de 2 d’agost de 2023.
 • Decret número 2023-0221, de data 7 de setembre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti l’informe preceptiu, respecte a l’aprovació per l’Alcaldia Presidència de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2024 en base a la proposta continguda al seu expedient.
 • Decret número 2023-0222, de data 12 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, determinar les línies fonamentals del pressupost 2024 i les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0223, de data 13 de setembre de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00031-17/2023.
 • Decret número 2023-0224, de data 13 de setembre de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 18 de setembre de 2023.
 • Decret número 2023-0225, de data 14 de setembre de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la quota anual Escorxador Municipal, exercici 2023.
 • Decret número 2023-0226, de data 14 de setembre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0227, de data 14 de setembre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 18 de setembre de 2023.
 • Decret número 2023-0228, de data 15 de setembre de 2023, pel qual es resol modificar els horaris de treball d’una treballadora adscrita al servei de neteja, a partir del dia 12 de setembre de 2023.
 • Decret número 2023-0229, de data 15 de setembre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de l’obra; RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DE LA ZONA ESPORTIVA.
 • Decret número 2023-0230, de data 18 de setembre de 2023, pel qual es resol donar d’alta un adult al Padró d’Habitants de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0231, de data 18 de setembre de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, agost 2023.
 • Decret número 2023-0232, de data 18 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Implantació conjunt de mesures de l’ENS”.
 • Decret número 2023-0233, de data 19 de setembre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 20 de setembre de 2023.
 • Decret número 2023-0234, de data 20 de setembre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’informi sobre la legislació aplicable i el procediment legal a seguir en relació l’acomiadament, per causes objectives, de les persones que ocupen les places L13 mestre/a educació infantil i L14 educador/a.
 • Decret número 2023-0235, de data 21 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Substitució de les Fusteries de la Sala de Ball del Casal”.
 • Decret número 2023-0236, de data 21 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, tramitar l’expedient d’acomiadament per causes organitzatives de les treballadores, en règim de personal laboral, adscrites a la Llar d’Infants Municipal, i declarar, amb efectes del dia 7 d’octubre de 2023, l’extinció dels respectius contractes de treball.
 • Decret número 2023-0237, de data 22 de setembre de 2023, ANUL·LAT.
 • Decret número 2023-0238, de data 26 de setembre de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de setembre de 2023.
 • Decret número 2023-0239, de data 26 de setembre de 2023, pel qual es resol convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00034-19/2023.
 • Decret número 2023-0240, de data 26 de setembre de 2023, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 2023-0241, de data 26 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, aprovar la realització del projecte: “Programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional a la Fatarella, any 2024” i sol·licitar subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
 • Decret número 2023-0242, de data 27 de setembre de 2023, pel qual es resol aprovar  devolucions corresponents a la taxa pel servei de les Piscines municipals i taxa de realització dels cursos natació, temporada estiu 2023.
 • Decret número 2023-0243, de data 27 de setembre de 2023, pel qual es resol donar d’alta un adult al Padró d’Habitants de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0244, de data 28 de setembre de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0245, de data 28 de setembre de 2023, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable d’un immoble.
 • Decret número 2023-0246, de data 28 de setembre de 2023, ANUL·LAT.
 • Decret número 2023-0247, de data 28 de setembre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 2 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0248, de data 28 de setembre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, aprovar el document d’Adhesió a la participació en el Projecte de digitalització i modernització dels ens locals del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès, i acceptar la concessió de l’ajuda en espècie dels béns aportats per la Diputació de Tarragona en execució de les actuacions de l’esmentat projecte.
 • Decret número 2023-0249, de 29 de setembre de 2023, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2023-0250, de 2 d’octubre de 2023, pel qual es resol concedir llicència per connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2023-0251, de data 3 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària urgent, el 4 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0252, de data 3 d’octubre de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-09/2021.
 • Decret número 2023-0253, de data 6 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 9 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0254, de data 9 d’octubre de 2023, pel qual es resol donar d’alta un adult al Padró d’Habitants de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0255, de data 10 d’octubre de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-14/2022.
 • Decret número 2023-0256, de data 10 d’octubre de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-14/2023.
 • Decret número 2023-0257, de data 11 d’octubre de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-15/2018.
 • Decret número 2023-0258, de data 11 d’octubre de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2023-0259, de data 11 d’octubre de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera sessió del Ple.
 • Decret número 2023-0260, de data 11 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 17 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0261, de data 11 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 17 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0262, de data 16 d’octubre de 2023, pel qual es resol acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal de la Terra Alta, per a l’activitat XXIV Festa de l’Oli.
 • Decret número 2023-0263, de data 16 d’octubre de 2023, pel qual es resol deixar sense efecte la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, fixada pel dimarts 17 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0264, de data 17 d’octubre de 2023, pel qual es resol concedir  llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2023-0265, de data 20 d’octubre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, aprovar la realització del projecte: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta de la Fatarella” i acceptar l’import de 174.418,60 Euros corresponents a la quantitat que té assignada el municipi de la Fatarella en el primer repartiment dels imports corresponents al Fons de Transició Nuclear, 2023 – PENTA I.
 • Decret número 2023-0266, de data 24 d’octubre de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, setembre 2023.
 • Decret número 2023-0267, de data 25 d’octubre de 2023, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2023.
 • Decret número 2023-0268, de data 26 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 27 d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0269, de data 26 d’octubre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció es procedeixi a la realització del càlcul del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2022.
 • Decret número 2023-0270, de data 27 d’octubre de 2023, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament, exercici 2022.
 • Decret número 2023-0271, de data 29 d’octubre de 2023, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre de 2023.
 • Decret número 2023-0272, de data 30 d’octubre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, presentar el balanç econòmic de les actuacions incloses en la Línia 2, Línia 3 i Línia 4 en el marc de les subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2022, de la Diputació de Tarragona.
 • Decret número 2023-0273, de data 30 d’octubre de 2023, pel qual es resol, entre d’altres, presentar el balanç econòmic de l’acció: “Establiment de Manipulació de Carn de Caça: Adquisició estructura millora procés productiu”, en el marc dels ajuts de minimis per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineat amb el Pla Estratègic de Catalunya 2021-2026.
 • Decret número 2023-0274, de data 30 d’octubre de 2023, pel qual es resol, entre altres, convalidar l’omissió de la funció interventora de les despeses incloses en la relació a l’aprovació número 00040-22/2023.
 • Decret número 2023-0275, de data 30 d’octubre de 2023, ANUL·LAT.
 • Decret número 2023-0276, de data 31 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 3 de novembre de 2023.
 • Decret número 2023-0277, de data 31 d’octubre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 3 de novembre de 2023.
 • Decret número 2023-0278, de data 31 d’octubre de 2023, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, matrícula curs 2023/2024.
 • Decret número 2023-0279, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol expedir diligència al títol del nínxol ubicat a la Via Sant Andreu, número 40, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0280, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol expedir diligència al títol del nínxol ubicat a la Via Sant Pau, número 28, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2023-0281, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol reconèixer el novè trienni al funcionari que ocupa la plaça d’agutzil municipal, subescala subalterna, grup AP.
 • Decret número 2023-0282, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol reconèixer el tretzè trienni al funcionari que ocupa la plaça d’auxiliar administratiu, subescala auxiliar, grup C2.
 • Decret número 2023-0283, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de transferència de crèdit que afecta al Pressupost General Municipal, exercici 2023.
 • Decret número 2023-0284, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària urgent, el 6 de novembre de 2023.
 • Decret número 2023-0285, de data 3 de novembre de 2023, pel qual es resol anul·lar la constitució dels tribunals qualificadors de les places L06, L07, L08, L15, L16, L17 i L18.
 • Decret número 2023-0286, de data 8 de novembre de 2023, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-34/2023.
 • Decret número 2023-0287, de data 8 de novembre de 2023, pel qual es resol, entre altres, acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de les factures incloses en la relació a l’aprovació 00035-20/2023, i ordenar el pagament i materialització del pagament.
 • Decret número 2023-0288, de data 9 de novembre de 2023, pel qual es resol disposar que els endarreriments retributius corresponents als exercicis 2019-2020, a favor de J.A.P. (personal laboral no actiu), s’abonin mitjançant transferència bancària als compte expressament indicat per la interessada.
 • Decret número 2023-0289, de data 10 de novembre de 2023, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera sessió del Ple.
 • Decret número 2023-0290, de data 10 de novembre de 2023, pel qual es resol aprovar i assumir la despesa de la factura número P2_23_000515, expedida per “BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS”.
 • Decret número 2023-0291, de data 10 de novembre de 2023, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 15 de novembre de 2023.
 • Decret número 2022-0001, de data 10 de gener de 2022, pel qual es resol suspendre la celebració de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de la Fatarella (Ple i Junta de Govern Local), fixades pel dia 13 de gener de 2022.
 • Decret número 2022-0002, de data 11 de gener de 2022, pel qual es resol trametre a la Subdelegació del Govern a Tarragona, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la instal·lació elèctrica projectada, expedient PEol-280 AC-10, d’autorització administrativa prèvia i declaració d’impacte ambiental dels Parcs eòlics Arlo de 102 MW, Argestes de 96 MW, Céfiro de 192 MW i Paucali de 114 MW i la seva infrastructura d’evacuació PEol 280-AC, a les províncies de Terol, Saragossa i Tarragona, promoguts per “Green Capital Development XLI S.L.”, “Green Capital Development XXXVIII S.L.”, “Green Capital Development XL S.L.” i  “Green Capital Development XXXVII S.L”.
 • Decret número 2022-0003, de data 13 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres, que l’Ajuntament de la Fatarella ha reconegut durant l’exercici 2021, les obligacions de pagament de les despeses corresponents al projecte: “Adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca Centre de Lectura la Fatarella”.
 • Decret número 2022-0004, de data 13 de gener de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0005, de data 13 de gener de 2022, pel qual es resol acceptar una subvenció concedida pel Consell Comarcal de la Terra Alta, per a l’activitat: “XXII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2022-0006, de data 14 de gener de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0007, de data 18 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres, que l’Ajuntament de la Fatarella ha reconegut durant l’exercici 2021, les obligacions de pagament de les despeses corresponents al projecte: “Adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol”.
 • Decret número 2022-0008, de data 18 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “XXII Festa de l’Oli”, en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de desenvolupament econòmic, convocatòria 2021.
 • Decret número 2022-0009, de data 20 de gener de 2022, pel qual es resol aprovar la realització del projecte: “Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol, 2022”.
 • Decret número 2022-0010, de data 20 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres,  fixar la relació de despeses de serveis i activitats, en relació al “Pla d’actuació local per a l’exercici 2021”.
 • Decret número 2022-0011, de data 25 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres, sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes, el Projecte d’Actuació Específica per a canvi d’ús i ampliació de magatzem agrícola a Taller de Permacultura “Mas Penya” (Polígon 10, Parcel·la 11, del Terme Municipal de la Fatarella) i sol·licitar informes a diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret número 2022-0012, de data 25 de gener de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-46/2021.
 • Decret número 2022-0013, de data 25 de gener de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, gener 2022.
 • Decret número 2022-0014, de data 28 de gener de 2022, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària i declarar rescindida la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora, adscrita a la Llar d’Infants Municipal, en règim de contractada laboral a temps parcial (interinitat), amb efectes del dia 31 de gener de 2022.
 • Decret número 2022-0015, de data 28 de gener de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre de 2021.
 • Decret número 2022-0016, de data 31 de gener de 2022, pel qual es resol, entre altres, determinar la data de rescissió de la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora, per la reincorporació de la treballadora substituïda.
 • Decret número 2022-0017, de data 31 de gener de 2022, pel qual es resol modificar al Registre Municipal d’Activitats, les dades corresponents al titular de les activitats de “Pensió i Restaurant” i “Alberg de Joventut”, autoritzades per desenvolupar-se a la “Casa Ecològica”.
 • Decret número 2022-0018, de data 1 de febrer de 2022, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2021.
 • Decret número 2022-0019, de data 3 de febrer de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’autorització, la disposició, si escau, i el reconeixement de les obligacions incloses a la relació número 51/2021.
 • Decret número 2022-0020, de data 3 de febrer de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’autorització, la disposició, si escau, i el reconeixement de les obligacions incloses a la relació número 52/2021.
 • Decret número 2022-0021, de data 3 de febrer de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’activitat objecte de subvenció: “XII Festa de l’Oli”, en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021.
 • Decret número 2022-0022, de data 7 de febrer de 2022, pel qual es resol reconèixer, amb efectes del dia 15 de febrer de 2022, el sisè trienni a un treballadora d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2022-0023, de data 7 de febrer de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-39/2021.
 • Decret número 2022-0024, de data 9 de febrer de 2022, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària, per jubilació, d’un treballador adscrit als Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 28 de febrer de 2022.
 • Decret número 2022-0025, de data 9 de febrer de 2022, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Sessions extraordinàries de cinema familiar, 2021”.
 • Decret número 2022-0026, de data 13 de febrer de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, gener 2022.
 • Decret número 2022-0027, de data 13 de febrer de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, febrer 2022.
 • Decret número 2022-0028, de data 13 de febrer de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-26/2020.
 • Decret número 2022-0029, de data 14 de febrer de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0030, de data 14 de febrer de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 16 de febrer de 2022.
 • Decret número 2022-0031, de data 15 de febrer de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació “PAES”.
 • Decret número 2022-0032, de data 18 de febrer de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0033, de data 18 de febrer de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0034, de data 18 de febrer de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0035, de data 23 de  febrer de 2022, pel qual es resol empadronar dos adults i dos menors.
 • Decret número 2022-0036, de data 23 de febrer de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer de 2022.
 • Decret número 2022-0037, de data 25 de febrer de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0038, de data 25 de febrer de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 2 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0039, de data 2 de març de 2022, pel qual es resol  retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-26/2021.
 • Decret número 2022-0040, de data 3 de març de 2022, pel qual es resol declarar extingida, amb efectes del dia 20 de març de 2022, la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora.
 • Decret número 2022-0041, de data 3 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de les activitats objecte de la subvenció de Salut Pública, pels conceptes Línia 1 – 1.2 Piscines i Línia 2 – Protecció salut pública.
 • Decret número 2022-0042, de data 4 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti certificat sobre la disposició pressupostària per al finançament de la part de l’acció finançada directament per l’Ajuntament, amb indicació, si escau, de les aplicacions pressupostàries corresponents, d’acord amb el que es disposa en el Punt 1) de la Base 4, de l’Annex 1, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).
 • Decret número 2022-0043, de data 7 de març de 2022, pel qual es resol iniciar l’expedient de confecció del Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2023-2025.
 • Decret número 2022-0044, de data 7 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, deixar sense efectes el Decret número 2022-0040, de data 3 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0045, de data 7 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar el document “Memòria Tècnica i Econòmica del Programa Treball i Formació (TRFO) – Convocatòria línia ACOL 2022”.
 • Decret número 2022-0046, de data 8 de març de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 11 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0047, de data 8 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament una altra treballadora, en situació d’incapacitat temporal.
 • Decret número 2022-0048, de data 8 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “XXII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2022-0049, de data 8 de març de 2022, pel qual es resol iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021.
 • Decret número 2022-0050, de data 8 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, gener-febrer,  2022.
 • Decret número 2022-0051, de data 9 de març de 2022, anul·lat.
 • Decret número 2022-0052, de data 9 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment, en la modalitat de durada determinada a temps parcial, interinitat, codi 510,  categoria laboral de netejadora, una treballadora per a la substitució d’una altra mentre duri la seva situació d’incapacitat temporal.
 • Decret número 2022-0053, de data 10 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica-Adults, gener-març, 2022.
 • Decret número 2022-0054, de data 10 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, març 2022.
 • Decret número 2022-0055, de data 11 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2021/22 – segon trimestre.
 • Decret número 2022-0056, de data 11 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar la Liquidació del Pressupost General Municipal, exercici 2021.
 • Decret número 2022-0057, de data 14 de març de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0058, de data 14 de març de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 16 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0059, de data 15 de març de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ntra. Sra. de Montserrat, número 1, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0060, de data 15 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient d’incorporació de romanents de crèdit.
 • Decret número 2022-0061, de data 15 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 4t trimestre de 2021.
 • Decret número 2022-0062, de data 16 de març de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0063, de data 21 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per contractar, mitjançant procediment obert simplificat, l’execució de les obres objecte del Projecte Executiu de Pavimentació i Serveis dels Carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2022-0064, de data 21 de març de 2022, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 1/2022, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0065, de data 22 de març de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 24 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0066, de data 24 de març de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret  número 2022-0067, de data 24 de març de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 30 de març de 2022.
 • Decret número 2022-0068, de data 29 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció es certifiqui, als efectes de la justificació de la subvenció rebuda pel Departament de Justícia, per ajudar a sufragar  les despeses de funcionament del Jutjat de Pau, entre altres, que la subvenció atorgada va ésser ingressada a la Tresoreria Municipal en data 11 de novembre de 2021.
 • Decret número 2022-0069, de data 29 de març de 2022, pel qual es resol determinar la data de rescissió de la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora, per la reincorporació de la treballadora substituïda.
 • Decret número 2022-0070, de data 30 de març de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer 2022.
 • Decret número 2022-0071, de data 30 de març de 2022, pel qual es resol que per Secretaria, s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de modificació contractual d’un treballador, adscrit a servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2022-0072, de data 30 de març de 2022, pel qual es resol, entre altres modificar la jornada/contracte de treball d’un treballador, adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal, amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2022.
 • Decret número 2022-0073, de data 30 de març de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de març de 2022.
 • Decret número 2022-0074, de data 1 d’abril de 2022, pel qual es resol, entre altres, desestimar el contingut de l’informe redactat, en data  9 de març de 2022,  per la mercantil “ENERGIAS RENOVABLES DE ORMONDE 36 S.L.”
 • Decret número 2022-0075, de data 4 d’abril de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2022-0076, de data 4 d’abril de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 7 d’abril de 2022.
 • Decret número 2022-0077, de data 5 d’abril de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 7 d’abril de 2022.
 • Decret número 2022-0078, de data 5 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró Municipal, amb referència 1 de gener de 2022.
 • Decret número 2022-0079, de data 7 d’abril de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francesc Xavier, número 32, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0080, de data 8 d’abril de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0081, de data 8 d’abril de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 13 d’abril de 2022.
 • Decret número 2022-0082, de data 14 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a Despeses Escorxador, primer trimestre de 2022.
 • Decret número 2022-0083, de data 14 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2022.
 • Decret número 2022-0084, de data 21 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març 2022.
 • Decret número 2022-0085, de data 21 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, abril 2022.
 • Decret número 2022-0086, de data 21 d’abril de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-41/2021.
 • Decret número 2022-0087, de data 25 d’abril de 2022, pel qual es resol que per Secretaria es realitzi el seguiment de l’aplicació de les mesures establertes al Pla d’Acció de l’exercici 2021.
 • Decret número 2022-0088, de data 26 d’abril de 2022, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0089, de data 26 d’abril de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril de 2022.
 • Decret número 2022-0090, de data 29 d’abril de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió extraordinària, el dia 3 de maig de 2022.
 • Decret número 2022-0091, de data 9 de maig de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 12 de maig de 2022.
 • Decret número 2022-0092, de data 9 de maig de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0093, de data 9 de maig de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 11 de maig de 2022.
 • Decret número 2022-0094, de data 11 de maig de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0095, de data 11 de maig de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2022.
 • Decret número 2022-0096, de data 13 de maig de 2022, pel qual es resol sol·licitar, a la Diputació de Tarragona, subvenció en el marc de la convocatòria de les subvencions per la transició energètica i acció climàtica, per l’exercici 2022, per a finançar diferents actuacions.
 • Decret número 2022-0097, de data 16 de maig de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2021/2022 – 3r trimestre.
 • Decret número 2022-0098, de data 16 de maig de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, maig 2022.
 • Decret número 2022-0099, de data 16 de maig de 2022,  pel qual es resol reconèixer a una treballadora i a un treballador adscrits al servei de l’Escola de Musica Municipal, una gratificació/compensació econòmica, corresponent a treballs extraordinaris realitzats.
 • Decret número 2022-0100, de data 16 de maig de 2022, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària, per jubilació, d’una treballadora adscrita al servei de neteja d’aquest Ajuntament, en règim de contractada laboral.
 • Decret número 2022-0101, de data 16 de maig de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-50/2021.
 • Decret número 2022-0102, de data 16 de maig de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-25/2021.
 • Decret número 2022-0103, de data 23 de maig de 2022, pel qual es resol sol·licitar, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, subvenció destinada a l’execució de l’activitat o projecte “Centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport animal annex a l’Escorxador Municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2022-0104, de data 23 de maig de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de  Mesures Urgents per a la Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública.
 • Decret número 2022-0105, de data 23 de maig de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0106, de data 23 de maig de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 25 de maig de 2022.
 • Decret número 2022-0107, de data 24 de maig de 2022, pel qual es resol acceptar  la subvenció proposada a l’Ajuntament de la Fatarella, en relació a les actuacions de la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.
 • Decret número 2022-0108, de data 24 de maig de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2021/2022 – Llibres EMM.
 • Decret número 2022-0109, de data 26 de maig de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de les indemnitzacions  per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de maig.
 • Decret número 2022-0110, de data 26 de maig de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe de fiscalització envers la modificació contractual d’una treballadora adscrita al servei de neteja.
 • Decret número 2022-0111, de data 26 de maig de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe de fiscalització envers la modificació contractual d’un treballador adscrit als serveis tècnics.
 • Decret número 2022-0112, de data 26 de maig de 2022, pel qual es resol declarar suspesa, amb efectes del dia 22 de març de 2022, la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora.
 • Decret número 2022-0113, de data 26 de maig de 2022, anul·lat.
 • Decret número 2022-0114, de data 27 de maig de 2022, pel qual es resol sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció per finançar l’execució de l’actuació: “Projecte executiu de substitució de les fusteries de la Sala del Ball de l’edifici del Casal de la Vila”.
 • Decret número 2022-0115, de data 27 de maig de 2022, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la Línia Elèctrica d’Alta Tensió 132 kV SET Sebes – SET Fatarella als Termes Municipals d’Ascó i la Fatarella.
 • Decret número 2022-0116, de data 29 de maig de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Andreu, número 12, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0117, de data 30 de maig de 2022, pel qual es resol, entre altres, formalitzar un nou contracte de treball amb un treballador, adscrit als serveis tècnics d’aquest Ajuntament, en la modalitat de contractat laboral a temps parcial, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0118, de data 30 de maig de 2022, pel qual es resol, entre altres, formalitzar un nou contracte de treball amb una treballadora, adscrita al servei de neteja, en la modalitat de contractada laboral a temps parcial, amb efectes a partir del dia 3 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0119, de data 3 de juny de 2022, pel qual es resol, entre altres, incoar expedient i procedir a l’execució dels tràmits pertinents i, si escau, l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Fatarella, exercici 2021.
 • Decret número 2022-0120, de data 7 de juny de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 10 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0121, de data 8 de juny de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0122, de data 8 de juny de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 10 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0123, de data 13 de juny de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 65, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0124, de data 14 de juny de 2022, pel qual es resol convocar la Comissió Especial de Comptes a sessió ordinària, el dia 30 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0125, de data 15 de juny de 2022, pel qual es resol, entre altres,  interposar demanda contra l’empresa “BON VENT DE L’EBRE, SLU”, per l’impagament de les obligacions econòmiques derivades del Conveni per a la construcció i explotació del Parc Eòlic de la Fatarella, corresponents a l’any 2021.
 • Decret número 2022-0126, de data 15 de juny de 2022, pel qual es resol declarar la situació d’emergència, derivada de l’incendi forestal declarat al Terme Municipal de Corbera d’Ebre i adoptar, en el moment que correspongui les mesures d’emergència adients.
 • Decret número 2022-0127, de data 20 de juny de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0128, de data 20 de juny de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 22 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0129, de data 20 de juny de 2022, pel qual es resol aixecar la situació d’emergència, derivada de l’incendi forestal declarat al Terme Municipal de Corbera d’Ebre, declarada el dia 15 de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0130, de data 21 de juny de 2022, pel qual es resol, entre altres, acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal de la Terra Alta, per import de 1.100,00 euros per l’activitat “XXIII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2022-0131, de data 21 de juny de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-57/2021.
 • Decret número 2022-0132, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2022-0133, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0134, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, 2n trimestre 2022.
 • Decret número 2022-0135, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica-Adults, 2n trimestre 2022.
 • Decret número 2022-0136, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juny 2022.
 • Decret número 2022-0137, de data 22 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, maig 2022.
 • Decret número 2022-0138, de data 29 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament, celebrades durant els mesos de gener  a juny de 2022.
 • Decret número 2022-0139, de data 29 de juny de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juny de 2022.
 • Decret número 2022-0140, de data 29 de juny de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-23/2021.
 • Decret número 2022-0141, de data 4 de juliol de 2022, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2022-0142, de data 4 de juliol de 2022, pel qual es resol fixar l’import de la Compensació Pública Mínima Garantida corresponent a l’any 2021, establerta a l’acord desè del Conveni per a la construcció i explotació del Parc Eòlic de la Fatarella.
 • Decret número 2022-0143, de data 4 de juliol de 2022, pel qual es resol suspendre la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, fixada pel dimecres 6 de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-0144, de data 4 de juliol de 2022, pel qual es resol que per Secretaria s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per contractar, mitjançant procediment obert simplificat, l’execució de les obres del Projecte Reparació del Camí de Sant Francisco.
 • Decret número 2022-0145, de data 8 de juliol de 2022, pel qual es resol, entre altres, contractar per emergència el subministrament i instal·lació d’un nou sistema de bombeig a l’Estació intermèdia de bombament “SOPA”.
 • Decret número 2022-0146, de data 11 de juliol de 2022, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit d’acord amb la proposta que consta a l’expedient 402/2022.
 • Decret número 2022-0147, de data 11 de juliol de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera sessió del Ple.
 • Decret número 2022-0148, de data 11 de juliol de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 14 de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-0149, de data 12 de juliol de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 14 de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-150, de data 12 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar  l’Expedient número 2/2022, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal, per a l’any 2022.
 • Decret número 2022-0151, de data 12 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 2n trimestre de 2022.
 • Decret número 2022-0152, de data 15 de juliol de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0153, de data 15 de juliol de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 19 de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-0154, de data 15 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a l’Aquagim, 2022.
 • Decret número 2022-0155, de data 18 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juliol 2022.
 • Decret número 2022-0156, de dat 18 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juny de 2022.
 • Decret número 2022-0157, de data 19 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-0158, de data 19 de juliol de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 22 de juliol de 2022.
 • Decret número 2022-0159, de data 19 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curset de Natació 2022.
 • Decret número 2022-0160, de data 20 de juliol de 2022, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2022-0161, de data 21 de juliol de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-48/2021.
 • Decret número 2022-0162, de data 22 de juliol de 2022, pel qual es resol inscriure al Registre Municipal d’Activitats de l’Ajuntament, l’activitat: “Habitatge d’ús turístic” (ubicació: C/ Vall d’Estudi, 8).
 • Decret número 2022-0163, de data 22 de juliol de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall de les dades econòmiques de l’actuació: “Millora i substitució de sistema de bombeig. Estació de bombeig Sopa”.
 • Decret número 2022-0164, de data 22 de juliol de 2022, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar la Política General de Seguretat de la Informació de l’Ajuntament de la Fatarella.
 • Decret número 2022-0165, de data 27 de juliol de 2022, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària i declarar rescindida la relació laboral d’aquest Ajuntament, amb una treballadora adscrita a l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2022-0166, de data 28 de juliol de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe de fiscalització envers la modificació contractual del contracte laboral d’un treballador adscrit als Serveis Tècnics Municipals.
 • Decret número 2022-0167, de data 28 de juliol de 2022, pel qual es resol aprovar la despesa dels premis del “Concurs de fotografia i dibuix 2022”, convocat per a determinar la portada i la contraportada del programa oficial de les Festes Majors d’Estiu 2022.
 • Decret número 2022-0168, de data 28 de juliol de 2022, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de transferència de crèdit.
 • Decret número 2022-0169, de data 29 de juliol de 2022, pel qual es resol abonar a la Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, la quantitat recaptada per l’activitat: “Mulla’t 2022”.
 • Decret número 2022-0170, de data 1 d’agost de 2022, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic per les actuacions: “Actuació Línia 4: Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus”.
 • Decret número 2022-0171, de data 1 d’agost de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0172, de data 1 d’agost de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 3 d’agost de 2022.
 • Decret número 2022-0173, de data 2 d’agost de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0174, de data 2 d’agost de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0175, de data 2 d’agost de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar que l’Ajuntament de la Fatarella ha realitzat l’actuació: “Actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, amb càrrec als fons del “Pacto de Estado en materia de violencia de género”.
 • Decret número 2022-0176, de data 2 d’agost de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-03/2022.
 • Decret número 2022-0177, de data 3 d’agost de 2022, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable al municipi, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0178, de data 5 d’agost de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juliol 2022.
 • Decret número 2022-0179, de data 16 d’agost de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió extraordinària, el dia 18 d’agost de 2022.
 • Decret número 2022-0180, de data 18 d’agost de 2022, pel qual es resol suspendre la tramitació d’una modificació del contracte laboral d’un treballador adscrit als Serveis Tècnics Municipals.
 • Decret número 2022-0181, de data 22 d’agost de 2022, pel qual es disposa, entre altres,  que per Secretaria s’emeti informe sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir per al reconeixement (o autorització) de la situació d’excedència voluntària del personal laboral.
 • Decret número 2022-0182, de data 22 d’agost de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta i quatre menors.
 • Decret número 2022-0183, de data 23 d’agost de 2022, pel qual es resol declarar en la situació administrativa d’excedència voluntària una treballadora adscrita a la Llar d’Infants Municipal, produint efectes a partir del dia 29/08/2022 i durant el període màxim de cinc anys.
 • Decret número 2022-0184, de data 24 d’agost de 2022, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 3/2022, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0185, de data 25 d’agost de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament,  durant el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva del lloc de treball (Educadora de la Llar d’Infants Municipal).
 • Decret número 2022-0186, de data 25 d’agost de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’agost de 2022.
 • Decret número 2022-0187, de data 26 d’agost de 2022, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment una treballadora, en modalitat de durada determinada, interinitat, codi 410/jornada completa, per a la substitució per cobrir el lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva (Educadora Llar d’Infants Municipal).
 • Decret número 2022-0188, de data 2 de setembre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu, respecte a l’aprovació per l’Alcaldia Presidència de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2023.
 • Decret número 2022-0189, de data 5 de setembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 7 de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0190, de data 5 de setembre de 2022, pel qual es resol sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció en el marc de la convocatòria  de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, per finançar l’execució de l’actuació: “Implantació conjunt de mesures de l’ENS”.
 • Decret número 2022-0191, de data 6 de setembre de 2022, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2022-0192, de data 6 de setembre de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0193, de data 6 de setembre de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0194, de data 12 de setembre de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francisco Xavier, número 38, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0195, de data 12 de setembre de 2022, pel qual es resol, entre altres,  determinar les línies fonamentals del pressupost, exercici 2023.
 • Decret número 2022-0196, de data 12 de setembre de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0197, de data 12 de setembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 14 de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0198, de data 14 de setembre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció es realitzi el seguiment de l’aplicació de la mesura establerta al Pla d’Acció de l’exercici 2021, aprovat pel Decret de l’Alcaldia número 2021-0248, de 21 d’octubre de 2021.
 • Decret número 2022-0199, de data 15 de setembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Quota anual Escorxador Municipal, exercici 2022.
 • Decret número 2022-0200, de data 16 de setembre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu  a la possibilitat de contractació laboral d’un treballador, a l’empresa de la convocatòria ACOL-2022, del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Decret número 2022-0201, de data 19 de setembre de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 22 de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0202, de data 19 de setembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, agost 2022.
 • Decret número 2022-0203, de data 20 de setembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment un treballador en la modalitat de durada determinada, temporal per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral, codi 405/jornada completa, categoria laboral de Peó d’obra o servei, per a la cobertura d’un lloc de treball subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a l’empara de la convocatòria per a l’any 2022 de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.
 • Decret número 2022-0204, de data 20 de setembre de 2022, pel qual es resol aprovar el Pla d’Acció de l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0205, de data 20 de setembre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de generació de crèdit.
 • Decret número 2022-0206, de data 20 de setembre de 2022, pel qual es resol aprovar la devolució de la taxa pel servei de les Piscines municipals, temporada d’estiu 2022, per un error detectat en l’expedició d’abonaments.
 • Decret número 2022-0207, de data 23 de setembre de 2022, pel qual es resol reconèixer el desè trienni a la funcionària interina que ocupa la plaça de Secretària Intervenció, grup A1.
 • Decret número 2022-0208, de data 26 de setembre de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0209 de data 26 de setembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 28 de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0210, de data 27 de setembre de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ntra. Sra. de Montserrat, número 15, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0211, de data 27 de setembre de 2022, pel qual es resol cancel·lar l’expedient número 5/2022, de generació de crèdit al Pressupost General Municipal,  2022, incoat per Decret d’Alcaldia 2022-0205, de data 20 de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0212, de data 27 de setembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, ordenar el pagament i la materialització del pagament de la factura inclosa en la relació 34/2022 (expedient 431/2022).
 • Decret número 2022-0213, de data 27 de setembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, ordenar el pagament i la materialització del pagament de la factura inclosa en la relació 41/2022 (expedient 480/2022).
 • Decret número 2022-0214, de data 28 de setembre de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de setembre de 2022.
 • Decret número 2022-0215, de data 30 de setembre de 2022, pel qual es resol que per Secretària Intervenció s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de nomenament de funcionària interina, per cobrir una plaça d’Arquitecta d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2022-0216, de data 30 de setembre de 2022, pel qual es resol nomenar  funcionària interina de l’Ajuntament de la Fatarella, per ocupar la plaça vacant d’Arquitecte/a dels Serveis Tècnics Municipals, Escala: Administració Especial, Subescala: Tècnica, Classe: Tècnic Superior, Grup: A i Subgrup: A1, en règim de temps parcial (jornada de 6:00 hores setmanals / coeficient del 16%).
 • Decret número 2022-0217, de data 3 d’octubre de 2022, pel qual es resol, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), per a l’exercici 2023, per a finançar l’actuació: “Subministrament Energia Elèctrica – Enllumenat Públic”.
 • Decret número 2022-0218, de data 3 d’octubre de 2022, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 98, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0219, de data 3 d’octubre de 2022, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, en data 22 de setembre de 2022, respecte el Projecte de Línia Elèctrica d’Alta Tensió 132 kV SET Sebes – SET Fatarella als Termes Municipals d’Ascó i la Fatarella.
 • Decret número 2022-0220, de data 5 d’octubre de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2022-0221, de data 5 d’octubre de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 13 d’octubre de 2022.
 • Decret número 2022-0222, de data 7 d’octubre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 3r trimestre de 2022.
 • Decret número 2022-0223, de data 10 d’octubre de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0224, de data 10 d’octubre de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-06/2022.
 • Decret número 2022-0225, de data 10 d’octubre de 2022, pel qual es resol modificar l’horari de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2022-0226, de data 10 d’octubre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0227, de data 10 d’octubre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el d’octubre de 2022.
 • Decret número 2022-0228, de data 11 d’octubre de 2022, pel qual es resol, entre altres, comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, en el Procediment Ordinari 326/2022-B.
 • Decret número 2022-0229, de data 13 d’octubre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de  Teleassistència de la Creu Roja, setembre 2022.
 • Decret número 2022-0230, de data 14 d’octubre de 2022, pel qual es resol concedir a la persona peticionària, el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 51, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2022-0231, de data 14 d’octubre de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-10/2022.
 • Decret número 2022-0232, de data 18 d’octubre de 2022, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2022-0233, de data 20 d’octubre de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar, en relació a l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2021/2022, diferents extrems.
 • Decret número 2022-0234, de data 21 d’octubre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció es procedeixi a la realització del càlcul del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2021 i que s’emeti el corresponent informe al respecte.
 • Decret número 2022-0235, de data 24 d’octubre de 2022, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament de la Fatarella, exercici 2021.
 • Decret número 2022-0236, de data 24 d’octubre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0237, de data 24 d’octubre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 26 d’octubre de 2022.
 • Decret número 2022-0238, de data 24 d’octubre de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0239, de data 25 d’octubre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria s’emeti informe preceptiu, relatiu a la proposta de modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament en els termes que consten a l’expedient 638/2022.
 • Decret número 2022-0240, de data 25 d’octubre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 28 d’octubre de 2022.
 • Decret número 2022-0241, de data 25 d’octubre de 2022, pel qual es resol, entre altres, fixar el finançament de l’actuació: “Reparació del camí de Sant Francisco”.
 • Decret número 2022-0242, de data 26 d’octubre de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre de 2022.
 • Decret número 2022-0243, de data 28 d’octubre de 2022, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2022, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0244, de data 31 d’octubre de 2022, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2022-0245, de data 31 d’octubre de 2022, pel qual es resol l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella al Pla Agrupat de Formació Contínua 2023.
 • Decret número 2022-0246, de data 31 d’octubre de 2022, pel qual es resol concedir  llicència per connectar un immoble a la xarxa municipal de clavegueram.
 • Decret número 2022-0247, de data 31 d’octubre de 2022, pel qual es resol concedir  llicència per a la connexió d’un immoble a la xarxa municipal d’aigua i instal·lació de comptador d’aigües.
 • Decret número 2022-0248, de data 31 d’octubre de 2022, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0249, de data 2 de novembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, autoritzar la digitalització, per l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta, de 16 volums de llibres d’actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella, des de l’any 1938 (Acta de 15 de novembre de 1938) fins a l’any 1989 (Acta de 20 de juny de 1989).
 • Decret número 2022-0250, de data 3 de novembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, determinar el dia 7 de novembre de 2022, com a data d’inici del contracte laboral formalitzat amb un treballador.
 • Decret número 2022-0251, de data 4 de novembre de 2022, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0252, de data 4 de novembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 9 de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0253, de data 7 de novembre de 2022, pel qual es resol que, per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de transferència de crèdit.
 • Decret número 2022-0254, de data 8 de novembre de 2022,  pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, Curs 2021/22 – Matrícula curs 2022/2023.
 • Decret número 2022-0255, de data 14 de novembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, octubre 2022.
 • Decret número 2022-0256, de data 18 de novembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 23 de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0257, de data 21 de novembre de 2022, pel qual es resol redactar les bases que han de regir les convocatòries i els processos de selecció de les places incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal, aprovada pel Decret de l’Alcaldia número 2022-0104, de data 23 de  maig de 2022.
 • Decret número 2022-0258, de data 21 de novembre de 2022, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0259, de data 21 de novembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 23 de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0260, de data 23 de novembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, designar els representants de la Corporació en la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de la Fatarella i convocar les organitzacions sindicals legitimades a la Mesa General de Negociació de condicions comunes dels empleats públics i les empleades públiques de l’Ajuntament de la Fatarella, el dia 1 de desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0261, de data 24 de novembre de 2022, pel qual es resol aprovar les indemnització per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0262, de data 24 de novembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària el 29 de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0263, de data 24 de novembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, disposar que l’augment retributiu de l’1,5% fixat pel RDL 18/2022, de 18 d’octubre, s’incorpori a les retribucions del personal municipal en actiu a les nòmines del mes de novembre de 2022.
 • Decret número 2022-0264, de data 24 de novembre de 2022, pel qual es resol fixar diferents extrems en relació a l’acció: “Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardévol, 2022”.
 • Decret número 2022-0265, de data 28 de novembre de 2022, pel qual es resol expedir diligència de nova titularitat de títol de nínxol.
 • Decret número 2022-0266, de data 1 de desembre de 2022, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de la plantilla de personal número 6/2022, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0267, de data 2 de desembre de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0268, de data 2 de desembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 7 de desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0269, de data 5 de desembre de 2022, pel qual es resol disposar la data i forma de l’abonament dels endarreriments dels exercicis 2019-2020-2021, a favor del personal laboral en actiu.
 • Decret número 2022-0270, de data 12 de desembre de 2022, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a l’actuació: “Millora i substitució sistema bombeig. Estació bombeig Sopa”.
 • Decret número 2022-0271, de data 12 de desembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, aprovar la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.
 • Decret número 2022-0272, de data 12 de desembre de 2022, pel qual es resol fixar diferents extrems de l’actuació: “Millora i substitució sistema bombeig. Estació bombeig Sopa”.
 • Decret número 2022-0273, de data 13 de desembre de 2022, pel qual es resol el retorn de l’import corresponent a la participació com a expositor en la Mostra de Productes Artesanals i Tradicionals de la XXIII Festa de l’Oli de la Fatarella, al Sr. A.L.S.
 • Decret número 2022-0274, de data 14 de desembre de 2022, pel qual es resol abonar a la LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE, l’import recaptat per l’activitat de degustació de “jabalí” de la XXIII Festa de l’Oli.
 • Decret número 2022-0275, de data 14 de desembre de 2022, pel qual es resol fixar diferents extrems, en relació a la documentació justificativa presentada a l’empara de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a organitzadors d’activitats firals, afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
 • Decret número 2022-0276, de data 15 de desembre de 2022, pel qual es disposa que per Secretaria Intervenció s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2022-0277,  de data 15 de desembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 19 de desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0278, de data 16 de desembre de 2022, pel qual es resol aprovar els rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2022.
 • Decret número 2022-0279, de data 16 de  desembre de 2022, pel qual es resol, entre d’altres extrems, iniciar l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal, exercici 2023.
 • Decret número 2022-0280, de data 16 de desembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, setembre a desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0281, de data 16 de desembre de 2022, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0282, de data 19 de desembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 22 de desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0283, de data 19 de desembre de 2022, pel qual es resol procedir a la regularització comptable d’imports no pressupostaris, amb càrrec als resultats d’exercicis anteriors.
 • Decret número 2022-0284, de data 20 de desembre de 2022, pel qual es resol abonar a la FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3, l’import corresponent a les recaptacions de les activitats organitzades.
 • Decret número 2022-0285, de data 20 de desembre de 2022, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 23 de desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0286, de data 20 de desembre de 2022, pel qual es resol ficar diferents extrems en relació a la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, concedida a l’Ajuntament, per la Diputació de Tarragona.
 • Decret número 2022-0287, de data 20 de desembre de 2022, pel qual es resol donar per justificada i motivada la diferent puntuació als mèrits professionals, prevista a les Bases de la convocatòria excepcional del procés d’estabilització de l’Ajuntament de la Fatarella, personal funcionari de carrera i personal laboral fix.
 • Decret número 2022-0288, de data 21 de desembre de 2022, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 23 de  desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0289, de data 21 de desembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, octubre a desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0290 de data 21 de desembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica-Adults, octubre a desembre de 2022.
 • Decret número 2022-0291, de data 22 de desembre de 2022, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2022/23 – 1r trimestre.
 • Decret número 2022-0292, de data 22 de desembre de 2022, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular conductor.
 • Decret número 2022-0293, de data 22 de desembre de 2022, pel qual es resol acceptar l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics, amb objeccions i efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a l’ordenació i materialització del pagament de la factura inclosa en la relació 54/2022.
 • Decret número 2022-0294, de data 28 de desembre de 2022, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 7/2022, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2022-0295, de data 29 de desembre de 2022, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2022-0296, de data 29 de desembre de 2022, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-45/2021.
 • Decret número 2022-0297, de data 29 de desembre de 2022, pel qual es resol retornar, per duplicitat, els imports corresponents a la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-19/2022,   a la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la taxa pel servei municipal de recollida i/o abocament de residus de la construcció i de la demolició i a  la taxa per la tramitació de l’expedient LU-19/2022.
 • Decret número 2021-0001, de data 8 de gener de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-72/2019.
 • Decret número 2021-0002, de data 8 de gener de 2021, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2021-0003, de data 11 de gener de 2021, pel qual es resol abonar a la “Fundació la Marató de TV3”, l’import recaptat de les activitats organitzades per recaptar diners en benefici de La Marató de TV3, 2020.
 • Decret número 2021-0004, de data 11 de gener de 2021, pel qual es resol posposar la celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, fixada pel dia 14 de gener de 2021, atès l’episodi de nevades.
 • Decret número 2021-0005, de data 11 de gener de 2021, pel qual es resol suspendre la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, fixada pel dia 13 de gener de 2021, atès l’episodi de nevades.
 • Decret número 2021-0006, de data 14 de gener de 2021, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2021-0007, de data 18 de gener de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria, s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la següent sessió.
 • Decret número 2021-0008, de data 18 de gener de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 20 de gener de 2021.
 • Decret número 2021-0009, de data 18 de gener de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria, s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumpte a incorporar en l’ordre del dia de la següent sessió.
 • Decret número 2021-0010, de data 18 de gener de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària el dia 21 de gener de 2021.
 • Decret número 2021-0011, de data 19 de gener de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre 2020.
 • Decret número 2021-0012, de data 19 de gener de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2021-0013, de data 19 de gener de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària i urgent, el dia 20 de gener de 2021.
 • Decret número 2021-0014, de data 22 de gener de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, gener 2021.
 • Decret número 2021-0015, de data 22 de gener de 2021, pel qual es resol designar les representants de l’administració, amb motiu de la celebració de les Eleccions al Parlament de Catalunya, el diumenge 14 de febrer de 2021.
 • Decret número 2021-0016, de data 26 de gener de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de les regidores, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de gener de 2021.
 • Decret número 2021-0017, de data 26 de gener de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc Eòlic el Sequet”.
 • Decret número 2021-0018, de data 27 de gener de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic del servei subvencionat pel “Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019-2020”.
 • Decret número 2021-0019, de data 28 de gener de 2021, pel qual es resol designar el responsable de seguretat sanitària, amb motiu de la celebració de les Eleccions al Parlament de Catalunya, el 14 de febrer de 2021.
 • Decret número 2021-0020, de data 28 de gener de 2021, pel qual es resol, entre altres, justificar les despeses de l’acció: “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici l’Aurera de la Fatarella”.
 • Decret número 2021-0021, de data 29 de gener de 2021, pel qual es resol comunicar als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament de la Fatarella dona suport als arguments exposats, pels Ajuntaments de Corbera d’Ebre i Gandesa, en els recursos contra l’Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc Eòlic Tramuntana 5”.
 • Decret número 2021-0022, de data 29 de gener de 2021, pel qual es resol, entre altres, detallar les dades econòmiques del “Projecte Executiu de Pavimentació i Serveis dels Carrers Sant Blai i del Vent en el terme municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2021-0023, de data 29 de gener de 2021, pel qual es resol designar la responsable COVID-19 de l’Ajuntament de la Fatarella, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021.
 • Decret número 2021-0024, de data 2 de febrer de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0025, de data 2 de febrer de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 4 de febrer de 2021.
 • Decret número 2021-0026, de data 2 de febrer de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0027, de data 2 de febrer de 2021, pel qual es resol reservar els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles i els locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions Agràries.
 • Decret número 2021-0028, de data 3 de febrer de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0029, de data 3 de febrer de 2021, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2021-0030, de data 4 de febrer de 2021, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al quart trimestre de 2020.
 • Decret número 2021-0031, de data 4 de febrer de 2021, pel qual es resol concedir a una treballadora d’aquest Ajuntament, la reducció de la meitat (50%) de la jornada de treball setmanal amb la conseqüent reducció proporcional de les retribucions que li pertoquen.
 • Decret número 2021-0032, de data 4 de febrer de 2021, pel qual es resol, entre altres, detallar la relació de despeses de serveis i activitats del “Pla d’actuació local per a l’exercici 2020”.
 • Decret número 2021-0033, de data 9 de febrer de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe perceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’un treballador que substitueixi interinament un treballador, en situació d’incapacitat temporal, adscrit als serveis generals d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2021-0034, de data 9 de febrer de 2021, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària i declarar rescindida la relació laboral d’aquest Ajuntament, amb una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants Municipal.
 • Decret número 2021-0035, de data 9 de febrer de 2021, anul·lat per errades.
 • Decret número 2021-0036, de data 9 de febrer de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-48/2020.
 • Decret número 2021-0037, de data 9 de febrer de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-46/2019.
 • Decret número 2021-0038, de data 11 de febrer de 2021, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment, en la modalitat de durada determinada, un treballador en substitució d’un altre mentre duri la situació d’incapacitat temporal, i si escau, de la posterior realització de vacances i dies pendents.
 • Decret número 2021-0039, de data 12 de febrer de 2021, pel qual es resol, entre altres, determinar el punt presencial d’assistència al vot electrònic per a les Eleccions Agràries, el dia 25 de març de 2021.
 • Decret número 2021-0040, de data 15 de febrer de 2021, pel qual es resol, retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-41/2019.
 • Decret número 2021-0041, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de les actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans.
 • Decret número 2021-0042, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc Solar Mas d’En Bru”.
 • Decret número 2021-0043, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-03/2020.
 • Decret número 2021-0044, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc Solar Les Palades”.
 • Decret número 2021-0045, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc Solar Mar del Frare”.
 • Decret número 2021-0046, de data 16 de febrer de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Tossal Gros”.
 • Decret número 2021-0047, de data 17 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a Despeses Escorxador, quart trimestre de 2020.
 • Decret número 2021-0048, de data 19 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, gener 2021.
 • Decret número 2021-0049, de data 19 de febrer de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0050, de data 19 de febrer de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 23 de febrer de 2021.
 • Decret número 2021-0051, de data 22 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de la Llar d’Infants Municipals, febrer 2021.
 • Decret número 2021-0052, de data 22 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de l’Escola de Música Municipal, curs 2020/21, segon trimestre.
 • Decret número 2021-0053, de data 22 de febrer de 2021, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Blai, número 24, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0054, de data 23 de febrer de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-31/2019.
 • Decret número 2021-0055, de data 25 de febrer de 2021, pel qual es resol iniciar l’expedient de Liquidació del Pressupost, exercici 2020 i que per Secretaria Intervenció s’emetin els informes pertinents.
 • Decret número 2021-0056, de data 25 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de les regidores, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer.
 • Decret número 2021-0057, de data 25 de febrer de 2021, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Blai, número 4, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0058, de data 26 de febrer de 2021, pel qual es resol aprovar la Liquidació del Pressupost General Municipal, exercici 2020.
 • Decret número 2021-0059, de data 26 de febrer de 2021, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Escola de Música Municipal de la Fatarella. Curs 2019/20”.
 • Decret número 2021-0060, de data 28 de febrer de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Ascó II”.
 • Decret número 2021-0061, de data 2 de març de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient d’incorporació de romanents de crèdit.
 • Decret número 2021-0062, de data 2 de març de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament una altra, mentre duri la reducció de jornada concedida per cura de fill menor de 12 anys.
 • Decret número 2021-0063, de data 2 de març de 2021, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de les actuacions de protecció de la salut publica, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.
 • Decret número 2021-0064, de data 3 de març de 2021, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment, en la modalitat de durada determinada, una treballadora per a la substitució d’una treballadora, mentre duri la reducció de jornada concedida per cura de fill menor de 12 anys.
 • Decret número 2021-0065, de data 3 de març de 2021, pel qual es resol iniciar l’expedient de confecció del Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2022-2024.
 • Decret número 2021-0066, de data 8 de març de 2021, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 1/2021, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0067, de data 8 de març de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer 2021.
 • Decret número 2021-0068, de data 9 de març de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2021-0069, de data 9 de març de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 12 de març de 2021.
 • Decret número 2021-0070, de data 10 de març de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0071, de data 10 de març de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de març de 2021.
 • Decret número 2021-0072, de data 16 de març de 2021, pel qual es resol que pels Serveis Tècnics Municipals, es dugui a terme inspecció urgent d’un immoble, i s’emeti informe sobre el seu estat físic, la seguretat de les persones o les coses afectades, i sobre les mesures de protecció urgents que no admetin demora.
 • Decret número 2021-0073, de data 17 de març de 2021, pel qual es resol determinar la data de rescissió de la relació laboral d’aquest Ajuntament, amb un treballador, per la reincorporació del treballador substituït (5 d’abril de 2021).
 • Decret número 2021-0074, de data 17 de març de 2021, pel qual es resol concedir targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular conductor.
 • Decret número 2021-0075, de data 18 de març de 2021, pel qual es resol, entre altres, declarar en estat de ruïna imminent, l’immoble ubicat al C/ Sant Blai, número 3.
 • Decret número 2021-0076, de data 22 de març de 2021, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de les actuacions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.
 • Decret número 2021-0077, de data 22 de març de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0078, de data 23 de març de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0079, de data 23 de març de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 25 de març de 2021.
 • Decret número 2021-0080, de data 24 de març de 2021, pel qual es resol, entre altres, admetre i estimar una sol·licitud presentada, concedint l’accés parcial, anonimitzant les dades de caràcter personal, al Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN), del municipi de la Fatarella.
 • Decret número 2021-0081, de data 24 de març de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, març 2021.
 • Decret número 2021-0082, de data 25 de març de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de les regidores, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de març de 2021.
 • Decret número 2021-0083, de data 29 de març de 2021, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2021-0084, de data 30 de març de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0085, de data 31 de març de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’emeti informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’odre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2021-0086, de data 31 de març de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 8 d’abril de 2021.
 • Decret número 2021-0087, de data 31 de març de 2021, pel qual es resol iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2020.
 • Decret número 2021-0088, de data 31 de març de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, es certifiquin extrems diversos, als efectes de la justificació de subvenció rebuda del Departament de Justícia, per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau d’aquesta Localitat durant l’any 2020.
 • Decret número 2021-0089, de data 31 de març de 2021, pel qual es resol comunicar als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el rebuig total i absolut de l’Ajuntament de la Fatarella, a la implantació del Parc Eòlic “Vall de la Torre”, als termes municipals d’Ascó, la Fatarella i Móra d’Ebre.
 • Decret número 2021-0090, de data 6 d’abril de 2021, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 2021-0091, de data 7 d’abril de 2021, anul·lat.
 • Decret número 2021-0092, de data 7 d’abril de 2021, pel qual es resol delegar en el regidor, Sr. Ramon Jornet Colat, l’autorització del matrimoni civil entre X.J.G. i E.M.B.G.
 • Decret número 2021-0093, de data 7 d’abril de 2021, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 26, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0094, de data 7 d’abril de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0095, de data 7 d’abril de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern, a sessió ordinària, el dia 12 d’abril de 2021.
 • Decret número 2021-0096, de data 9 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró Municipal amb referència a 1 de gener de 2021.
 • Decret número 2021-0097, de data 13 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març 2021.
 • Decret número 2021-0098, de data 13 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, primer trimestre de 2021.
 • Decret número 2021-0099, de data 15 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, abril 2021.
 • Decret número 2021-0100, de data 16 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria de l’Ajuntament de la Fatarella, any 2021.
 • Decret número 2021-0101, de data 16 d’abril de 2021, pel qual es resol, entre altres, cessar com a membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Fatarella, la regidora Sra. Meritxell Jornet Gironés, amb efectes del dia 16 d’abril de 2021.
 • Decret número 2021-0102, de data 19 d’abril de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0103, de data 19 d’abril de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 22 d’abril de 2021.
 • Decret número 2021-0104, de data 21 d’abril de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0105, de data 21 d’abril de 2021, pel qual es resol que per Secretaria s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de generació de crèdit, amb un import d’augment de la despesa de 8.424,46 euros.
 • Decret número 2021-0106, de data 21 d’abril de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-47/2020.
 • Decret número 2021-0107 de data 22 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 2/2021, de generació de crèdits per ingressos al Pressupost General municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0108, de data 22 d’abril de 2021, pel qual es resol delegar en el regidor, Sr. Ramon Jornet Colat, l’autorització del matrimoni civil entre X.J.G. i E.M.B.G., canviat de data.
 • Decret número 2021-0109, de data 27 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de regidores, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril.
 • Decret número 2021-0110, de data 27 d’abril de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-03/2021.
 • Decret número 2021-0111, de data 27 d’abril de 2021, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular conductor.
 • Decret número 2021-0112, de data 28 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2020/21 – llibres.
 • Decret número 2021-0113, de data 29 d’abril de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de la regidora, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril de 2021.
 • Decret número 2021-0114, de data 3 de maig de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 5 de maig de 2021.
 • Decret número 2021-0115, de data 3 de maig de 2021, anul·lat.
 • Decret número 2021-0116, de data 3 de maig de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar les dades de contractació, les dades econòmiques i el finançament de l’actuació: “Canvi de Coberta de l’Edifici Casa Metge”.
 • Decret número 2021-0117, de data 4 de maig de 2021, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0118, de data 4 de maig de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, informe desfavorable respecte a la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Xarcums”.
 • Decret número 2021-0119, de data 6 de maig de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit, amb un import global d’augment de la despesa de 511.079,02 euros.
 • Decret número 2021-0120, de data 10 de maig de 2021, pel qual es  resol, entre altres, cancel·lar l’expedient 272/2021, de modificació de crèdits al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021 (Exp. 3/2021) i procedir a la renumeració i obertura d’un nou Expedient 3/2021, d’incorporació de romanents.
 • Decret número 2021-0121, de data 10 de maig de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0122, de data 10 de maig de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de maig de 2021.
 • Decret número 2021-0123, de data 10 de maig de 2021, pel qual es resol comunicar als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament de la Fatarella dona suport als arguments exposats, per l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, en el recurs contra l’Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic el Sequet”, als termes municipals de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella i Ascó.
 • Decret número 2021-0124, de data 11 de maig de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit, amb un import global d’augment de la despesa de 492.426,99 euros.
 • Decret número 2021-0125, de data 11 de maig de 2021, pel qual es resol aprovar l’expedient número 3/2021, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0126, de data 14 de maig de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2021.
 • Decret número 2021-0127, de data 18 de maig de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2021-0128, de data 18 de maig de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament, a sessió extraordinària, el dia 21 de maig de 2021.
 • Decret número 2021-0129, de data 18 de maig de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-21/2020.
 • Decret número 2021-0130, de data 18 de maig de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, maig 2021.
 • Decret número 2021-0131, de data 18 de maig de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2020-2021 – tercer trimestre.
 • Decret número 2021-0132, de data 20 de maig de 2021, pel qual es resol abonar a l’Associació de Famílies i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), la quantitat de 551,00 euros. Import recaptat per les activitats organitzades (campanya “Posa’t la gorra”).
 • Decret número 2021-0133, de data 20 de maig de 2021, pel qual es resol, entre altres,  incoar expedient i procedir a l’aprovació del Compte General d’aquesta Corporació municipal corresponent a l’exercici 2020.
 • Decret número 2021-0134, de data 24 de maig de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Comissió Especial de Comptes.
 • Decret número 2021-0135, de data 24 de maig de 2021, pel qual es resol convocar la Comissió Especial de Comptes, a sessió ordinària, el dia 28 de maig  de 2021.
 • Decret número 2021-0136, de data 24 de maig de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0137, de data 24 de maig de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 26 de maig de 2021.
 • Decret número 2021-0138, de data 26 de maig de 2021, pel qual es resol, entre altres, modificar part de les delegacions d’atribucions efectuades mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019-0163, de data 21 de juny de 2019 i efectuar noves delegacions d’atribucions a favor de regidores i regidor.
 • Decret número 2021-0139, de data 26 de maig de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor d’una regidora, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de maig.
 • Decret número 2021-0140, de data 27 de maig de 2021, pel qual es resol concedir  trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 45 del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0141, de data 1 de juny de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir en la contractació de l’obra: “Obres a l’Escorxador per construcció d’annex per animals de caça”.
 • Decret número 2021-0142, de data 1 de juny de 2021, pel qual es resol acceptar la reducció i la devolució de la compensació econòmica concedida per retribucions a càrrecs electes locals, exercici 2020, per un import de 1.457,25 euros.
 • Decret número 2021-0143, de data 1 de juny de 2021, pel qual es resol sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció en el marc de la Convocatòria de Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021, per a finançar l’actuació: “Reparació Camí Sant Francisco”.
 • Decret número 2021-0144, de data 2 de juny de 2021, pel qual es disposa, que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0145, de data 2 de juny de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 4 de juny de 2021.
 • Decret número 2021-0146, de data 3 de juny de 2021, pel qual es resol fixar la relació de despeses de personal, despeses de funcionament, ingressos i subvencions de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2018/2019.
 • Decret número 2021-0147, de data 7 de juny de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedient conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar a l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0148, de data 7 de juny de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 9 de juny de 2021.
 • Decret número 2021-0149, de data 10 de juny de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència, maig 2021.
 • Decret número 2021-0150, de data 10 de juny de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juny 2021.
 • Decret número 2021-0151, de data 10 de juny de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar les dades de la contractació de l’actuació: “Projecte de la Instal·lació de Calefacció del Edifici Cal Metge”.
 • Decret número 2021-0152, de data 15 de juny de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0153, de data 15 de juny de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària el dia 17 de juny de 2021.
 • Decret número 2021-0154, de data 17 de juny de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària el dia 21 de juny de 2021.
 • Decret número 2021-0155, de data 18 de juny de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada, per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-17/2020.
 • Decret número 2021-0156, de data 18 de juny de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar  el balanç econòmic de l’actuació: “Creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal de la Fatarella”.
 • Decret número 2021-0157, de data 22 de juny de 2021, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2021-0158, de data 22 de juny de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor de regidor i regidores, per l’assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament els mesos de gener a juny de 2021.
 • Decret número 2021-0159, de data 23 de juny de 2021, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2021, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0160, de data 23 de juny de 2021, pel qual es resol, entre altres, inadmetre a tràmit la sol·licitud d’accés a la informació pública presentada per la Sra. V.B.M., donat que concorre la causa d’inadmissió de l’article 29.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern.
 • Decret número 2021-0161, de data 28 de juny de 2021, pel qual es resol disposar, que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia, de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0162, de data 28 de juny de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 30 de juny de 2021.
 • Decret número 2021-0163, de data 30 de juny de 2021, pel qual es resol comunicar als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya, que l’Ajuntament de la Fatarella dona suport als arguments exposats per l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, en el recurs contra l’Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental de l’avantprojecte “Parc Eòlic Tossal Gros”, als termes municipals de la Pobla de Massaluca, Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, La Fatarella i Ascó.
 • Decret número 2021-0164, de data 1 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor d’una regidora, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de Juny de 2021.
 • Decret número 2021-0165, de data 1 de juliol de 2021,  pel qual es resol, entre altres, admetre i estimar la instància general presentada per la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya, concedint l’accés a la informació sobre l’inventari de camins municipals del municipi de la Fatarella.
 • Decret número 2021-0166, de data 5 de  juliol de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria, s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia del proper Ple.
 • Decret número 2021-0167, de data 5 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 8 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0168, de data 5 de juliol de 2021, pel qual es disposa, que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0169, de data 5 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 7 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0170, de data 9 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 13 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0171, de data 12 de juliol de 2021, pel qual es disposa, que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0172, de data 12 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 14 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0173, de data 13 de juliol de 2021, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Visa Sant Miquel, número 23, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0174, de data 14 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juny 2021.
 • Decret número 2021-0175, de data 15 de juliol de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0176, de data 15 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juliol 2021.
 • Decret número 2021-0177, de data 15 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’activitat “Aquagim 2021” – estiu 2021.
 • Decret número 2021-0178, de data 15 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador / 2n trimestre de 2021.
 • Decret número 2021-0179, de data 16 de juliol de 2021, pel qual es resol manifestar l’interès de l’Ajuntament de la Fatarella en seguir mantenint la reserva provisional de la freqüència 107.2 MHz.
 • Decret número 2021-0180, de data 22 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 5/2021, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal, per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0181, de data 22 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curset de Natació – Estiu 2021.
 • Decret número 2021-0182, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol abonar a la Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, la quantitat de 558,00 Euros, per la recaptació de l’activitat organitzada “Jornada Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”.
 • Decret número 2021-0183, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol corregir les errades materials detectades en l’aprovació de l’Expedient número 5/2021, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal, per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0184, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0185, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0186, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 28 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0187, de data 26 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 29 de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0188, de data 27 de juliol de 2021, pel qual es resol determinar el membre de la Corporació, mandat 2019-2023, que exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efectes 1 d’agost de 2021.
 • Decret número 2021-0189, de data 28 de juliol de 2021, pel qual es resol, entre altres,  iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Fatarella, corresponent a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0190, de data 29 de juliol de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juliol de 2021.
 • Decret número 2021-0191, de data 29 de juliol de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 2 d’agost de 2021.
 • Decret número 2021-0192, de data 5 d’agost de 2021, pel qual es resol atorgar una llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Decret número 2021-0193, de data 5 d’agost de 2021, pel qual es resol suspendre la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, durant el mes d’agost de 2021.
 • Decret número 2021-0194, de data 6 d’agost de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 17 d’agost de 2021.
 • Decret número 2021-0195, de data 13 d’agost de 2021, pel qual es resol procedir al canvi de nom de l’activitat del Bar del Casal de la Vila, passant a ser el titular de la mateixa l’Ajuntament de la Fatarella.
 • Decret número 2021-0196, de data 13 d’agost de 2021, pel qual es resol procedir a la inscripció, al Registre Municipal d’Activitats de l’Ajuntament de la Fatarella, de l’activitat: ”Embotellat d’Olives de Taula”, a desenvolupar a l’immoble ubicat a l’Av. Misericòrdia, número 71, d’aquesta Localitat, objecte de l’expedient RC-01/2021 (463/2021).
 • Decret número 2021-0197, de data 23 d’agost de 2021, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària presentada i declarar rescindida la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants Municipal.
 • Decret número 2021-0198, de data 24 d’agost de 2021, pel qual es resol que per Secretaria s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament una altra treballadora, mentre duri la reducció de jornada concedida per cura de fill menor de 12 anys.
 • Decret número 2021-0199, de data 24 d’agost de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juliol 2021.
 • Decret número 2021-0200, de data 25 d’agost de 2021, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2021-0201, de data 25 d’agost de 2021, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment una treballadora, en la modalitat de durada determinada, interinitat, codi 510/coeficient 50% jornada, categoria laboral de mestra d’educació infantil -grup A2, nivell 20), per a la substitució d’una treballadora mentre duri la reducció de jornada concedida per cura de fill menor.
 • Decret número 2021-0202, de data 25 d’agost de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per a l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’agost de 2021.
 • Decret número 2021-0203, de data 27 d’agost de 2021, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal fix a temps parcial, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0204, de data 27 d’agost de 2021, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal fix a temps parcial, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0205, de data 27 d’agost de 2021, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal temporal a temps parcial, amb efectes a partir del dia 01/09/2021.
 • Decret número 2021-0206, de data 31 d’agost de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 3 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0207, de data 31 d’agost de 2021, pel qual es resol modificar l’horari de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal a temps parcial, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0208, de data 31 d’agost de 2021, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal fix a temps parcial, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0209, de data 3 de  setembre de 2021, pel qual es resol, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, respecte a l’aprovació per Alcaldia Presidència de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2021-0210, de data 6 de setembre  de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària i urgent, el dia 9 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0211, de data 6 de setembre de 2021, pel qual es resol modificar els horaris de treball,  d’una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants Municipal en la modalitat de personal laboral, amb efectes a partir del dia 6 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0212, de data 6 de setembre de 2021, pel qual es resol modificar els horaris de treball,  d’una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants Municipal en la modalitat de personal laboral, amb efectes a partir del dia 6 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0213, de data 6 de setembre de 2021, pel qual es resol modificar els horaris de treball,  d’una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants Municipal en la modalitat de personal temporal a temps parcial, amb efectes a partir del dia 6 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0214, de data 7 de setembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, aprovar els informes emesos en relació a la sol·licitud d’Autorització Administrativa Prèvia i Declaració d’Impacte Ambiental, del conjunt de parcs eòlics denominats “CLÚSTER BEGUES_PFOT-539 AC”, donant trasllat dels mateixos a la Subdelegació del Govern i a la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya.
 • Decret número 2021-0215, de data 10 de setembre de 2021, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals en data 10 de setembre de 2021, respecte a la viabilitat de l’avantprojecte “Planta solar fotovoltaica Ascó 1”.
 • Decret número 2021-0216, de data 13 de setembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, determinar les línies fonamentals del Pressupost General Municipal, exercici 2022.
 • Decret número 2021-0217, de data 13 de setembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar  les dades econòmiques i de finançament de l’actuació: “Projecte Constructiu de Remodelació i Millores de l’ETAP de la Fatarella”.
 • Decret número 2021-0218, de data 15 de setembre de 2021, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària i urgent, el dia 17 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0219, de data 15 de setembre de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-19/2020.
 • Decret número 2021-0220, de data 15 de setembre de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-59/2019.
 • Decret número 2021-0221, de data 15 de setembre de 2021, pel qual es resol que, per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de modificació contractual d’una treballadora.
 • Decret número 2021-0222, de data 16 de setembre de 2021, pel qual es resol empadronar una adulta i dos menors.
 • Decret número 2021-0223, de data 17 de setembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la quota anual Escorxador Municipal, exercici 2021.
 • Decret número 2021-0224, de data 17 de setembre de 2021, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 98, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0225, de data 17 de setembre de 2021, pel qual es resol anul·lar l’assentament practicat per error al Llibre de Convenis (número 2021-0001), i registrar correctament al Llibre de Decrets.
 • Decret número 2021-0226, de data 20 de setembre de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedient conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0227, de data 20 de setembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 22 de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0228, de data 21 de setembre de 2021, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música, en la modalitat de personal temporal a temps parcial.
 • Decret número 2021-0229, de data 21 de setembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar els ingressos i les despeses, en relació a l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2020-2021.
 • Decret número 2021-0230, de data 22 de setembre de 2021, pel qual es resol  retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-12/2021.
 • Decret número 2021-0231, de data 22 de setembre de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0232, de data 22 de setembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, agost 2021.
 • Decret número 2021-0233, de data 24 de setembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, setembre 2021.
 • Decret número 2021-0234, de data 24 de setembre de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0235, de data 28 de setembre de 2021, entre altres, procedir a l’obertura de l’expedient 6/2021, d’incorporació de romanents.
 • Decret número 2021-0236, de data 29 de setembre de 2021, pel qual es resol, entre altres aprovar l’expedient número 6/2021, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal, per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0237, de data 30 de setembre de 2021, pel qual es resol, inadmetre el recurs de reposició formulat per “Bon Vent de l’Ebre, SLU”, en relació a la impugnació del cànon liquidat del Conveni de Col·laboració per a la Construcció i Explotació del Parc Eòlic de la Fatarella, corresponent a l’exercici 2020; i desestimar la petició formulada per “Bon Vent de l’Ebre, SLU”, respecte a tenir per extingit el Conveni de Col·laboració per a la Construcció i Explotació del Parc Eòlic de la Fatarella.
 • Decret número 2021-0238, de data 1 d’octubre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 5 d’octubre de 2021.
 • Decret número 2021-0239, de data 1 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 7/2021, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0240, de data 6 d’octubre de 2021, pel qual es resol procedir al pagament, a favor de la Diputació de Tarragona, de l’aportació municipal al cost del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” (aportació parcial del 25%, corresponent al replanteig de l’obra i aportació final del 50%, corresponent a la finalització de l’obra).
 • Decret número 2021-0241, de data 6 d’octubre de 2021, pel qual es resol reconèixer al personal municipal, gratificacions/compensacions econòmiques corresponents per treballs extraordinaris realitzats.
 • Decret número 2021-0242, de data 8 d’octubre de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi, sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de la proper Ple.
 • Decret número 2021-0243, de data 8 d’octubre de 2021, pel qual es resol convocar  el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 14 d’octubre de 2021.
 • Decret número 2020-0244, de data 8 d’octubre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 15 d’octubre de 2021.
 • Decret número 2021-0245, de data 14 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, tercer trimestre de 2021.
 • Decret número 2021-0246, de data 19 d’octubre de 2021, pel qual es resol, entre altres, que l’Ajuntament de la Fatarella ha aprovat el reconeixement de l’obligació de les factures i el finançament de l’actuació: “Subministraments energia elèctrica – Enllumenat públic”.
 • Decret número 2021-0247, de data 21 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, octubre 2021.
 • Decret número 2021-0248, de data 21 d’octubre de 2021, pel qual es resol, entre altres, aprovar el Pla d’Acció de l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0249, de data 21 d’octubre de 2021, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció es procedeixi a la realització del càlcul del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2020.
 • Decret número 2021-0250, de data 21 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, setembre de 2021.
 • Decret número 2021-0251, de data 22 d’octubre de 2021, pel qual es resol disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0252, de data 22 d’octubre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària el dia 29 d’octubre de 2021.
 • Decret número 2021-0253, de data 26 d’octubre de 2021, anul·lat.
 • Decret número 2021-0254, de data 26 d’octubre de 2021, pel qual es resol, entre altres, informar desfavorablement el Projecte del conjunt de parcs i infraestructures elèctriques denominat “PEol 280-AC” i l’Estudi d’Impacte Ambiental,  presentats per les mercantils “Green Capital Development XLI S.L.”, “Green Capital Development XXXVIII S.L.”, “Green Capital Development XL S.L.” i  “Green Capital Development XXXVII S.L”, com a promotores.
 • Decret número 2021-0255, de data 26 d’octubre de 2021, pel qual es resol autoritzar la celebració de l’activitat consistent en la recreació històrica de l’últim combat de la Batalla de l’Ebre, el dia 14 de novembre de 2021, a la finca, de propietat privada, ubicada al Polígon 20, Parcel·la 2, Partida “Raïmats”, del Terme Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2021-0256, de data 26 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament, exercici 2020.
 • Decret número 2021-0257, de data 26 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, Curs 2021/22 – Matrícules.
 • Decret número 2021-0258, de data 26 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Cambra de Vent de l’Escola de Música Municipal. Curs escolar 2021/22.
 • Decret número 2021-0259, de data 28 d’octubre de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir respecte al contracte: “Adquisició d’un tractor amb braç desbrossador”.
 • Decret número 2021-0260, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a municipi, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0261, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament una treballadora en situació d’incapacitat temporal i mentre duri aquesta.
 • Decret número 2021-0262, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2021-0263, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol procedir al pagament, a favor de l’Agència Tributària de Catalunya, de la liquidació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, exercici 2020.
 • Decret número 2021-0264, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol, entre altres, contractar laboralment, en la modalitat de durada determinada, interinitat, codi 510,  categoria laboral de netejadora, una treballadora per a la substitució d’una treballadora mentre duri la situació d’incapacitat temporal.
 • Decret número 2021-0265, de data 29 d’octubre de 2021, pel qual es resol aprovar les  indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre de 2021.
 • Decret número 2021-0266, de data 2 de novembre de 2021, pel qual es resol que, per Secretaria Intervenció, s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en relació amb la sol·licitud  efectuada per una treballadora d’aquest Ajuntament, sol·licitant la declaració d’excedència voluntària per cura de familiar depenent.
 • Decret número 2021-0267, de data 4 de novembre de 2021, pel qual es resol declarar a una treballadora d’aquest Ajuntament, en la situació administrativa d’excedència voluntària per a la cura del seu familiar, durant un termini de tres mesos.
 • Decret número 2021-0268, de data 4 de novembre de 2021, pel qual es resol l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella al Pla Agrupat de Formació Contínua 2022.
 • Decret número 2021-0269, de data 4 de novembre de 2021, pe qual es resol que per Secretaria Intervenció, s’emeti informe preceptiu de fiscalització, relatiu a la possibilitat de contractació laboral d’una treballadora que substitueixi interinament una altra en situació d’excedència voluntària per cura de familiar.
 • Decret número 2021-0270, de data 4 de novembre de 2021, pel qual es resol contractar laboralment, en la modalitat de durada determinada a temps parcial, interinitat, codi 510, categoria laboral de netejadora, una treballadora per a la substitució d’una altra mentre duri la situació d’excedència voluntària per cura de familiar.
 • Decret número 2021-0271, de data 4 de novembre de 2021, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 1, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0272, de data 10 de novembre de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumpte a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0273, de data 10 de novembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària el dia 12 de novembre de 2021.
 • Decret número 2021-0274, de data 10 de novembre de 2021, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 8/2021, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2021-0275, de data 10 de novembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja. Octubre 2021.
 • Decret número 2021-0276, de data 12 de novembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, novembre 2021.
 • Decret número 2021-0277, de data 15 de novembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal, exercici 2022.
 • Decret número 2021-0278, de data 17 de novembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 19 de novembre de 2021.
 • Decret número 2021-0279, de data 18 de novembre de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-16/2021.
 • Decret número 2021-0280, de data 19 de novembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 26 de novembre de 2021.
 • Decret número 2021-0281, de data 20 de novembre de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-07/2021.
 • Decret número 2021-0282, de data 20 de novembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, fixar el Balanç econòmic de l’actuació: “Escola de Música Municipal de la Fatarella. Curs 2020/21”.
 • Decret número 2021-0283, de data 22 de novembre de 2021, pel qual es disposa que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumpte a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0284, de data 22 de novembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 24 de novembre de 2021.
 • Decret número 2021-0285, de data 24 de novembre de 2021, pel qual es resol concedir un trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Pau, número 73, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2021-0286, de data 30 de novembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 2 de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0287, de 3 de desembre de 2021, pel qual es disposar que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumpte a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0288, de data 3 de desembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 9 de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0289, de data 15 de desembre de 2021, pel qual es resol abonar a la “Fundació Doctor Ferran”, la quantitat recaptada per l’activat realitzada el dia 4 de desembre de 2021, dins dels actes de la “XXII Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2021-0290, de data 15 de desembre de 2021, pel qual es resol convocar la  Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 20 de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0291, de data 16 de desembre de 2021, anul·lat.
 • Decret número 2021-0292, de data 16 de desembre de 2021, pel qual es disposa que  per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar en l’ordre del dia de la propera Junta de Govern Local.
 • Decret número 2021-0293, de data 16 de desembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 20 de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0294, de data 21 de desembre de 2021, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 23 de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0295, de data 21 de desembre de 2021, pel qual es resol abonar a la “Fundació La Marató de TV3”, la quantitat recaptada per l’activitat  organitzada el dia 19 de desembre de 2021, per l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2021-0296, de data 21 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2021.
 • Decret número 2021-0297, de data 21 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, desembre 2021.
 • Decret número 2021-0298, de data 22 de desembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, en el Procediment Ordinari 493/2021-C.
 • Decret número 2021-0299, de data 23 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, octubre-desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0300, de data 23 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica – Adults, octubre-desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0301, de data 23 de desembre de 2021, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per a respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-62/2019.
 • Decret número 2021-0302, de data 23 de desembre de 2021, pel qual es resol concedir una llicència  per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2021-0303, de data 23 de desembre de 2021, pel qual es resol concedir una llicència per connectar a la xarxa municipal d’aigua i per instal·lar un comptador d’aigües.
 • Decret número 2021-0304, de data 28 de desembre de 2021, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2022.
 • Decret número 2021-0305, de data 28 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar  les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0306, de data 28 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament, celebrades durant els mesos de Juliol a Desembre de 2021.
 • Decret número 2021-0307, de data 28 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar la certificació número 1 (i única) de l’obra: “Millora i substitució del sistema de bombeig. Estació de bombeig del Riu”.
 • Decret número 2021-0308, de data 30 de desembre de 2021, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2021/2022 – 1r trimestre.
 • Decret número 2021-0309, de data 31 de desembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’autorització, la disposició i el reconeixement dels crèdits corresponents a exercicis anteriors, inclosos en la relació 48/2021.
 • Decret número 2021-0310, de data 31 de desembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, aprovar la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer, per raons d’economia processal, les obligacions incloses en la relació de factures 49/2021.
 • Decret número 2021-0311, de data 31 de desembre de 2021, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’autorització, la disposició, si escau, i el reconeixement de les obligacions incloses a la relació número 50/2021.
 • Decret número 2020-0001, de data 8 de gener de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0002, de data 9 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 4/2020.
 • Decret número 2020-0003, de data 9 de gener de 2020, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-63/20419.
 • Decret número 2020-0004, de data 13 de gener de 2020. Decret Anul·lat.
 • Decret número 2020-0005, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 15 de gener de 2020.
 • Decret número 2020-0006, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol, entre altres, validar l’annex de modificació contractual, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2020-0007, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar les despeses que han estat imputades per al finançament del “Pla d’actuació local per a l’exercici 2019”, d’acord amb el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Terra Alta i l’Ajuntament de la Fatarella en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat”.
 • Decret número 2020-0008, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 7/2020.
 • Decret número 2020-0009, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol concedir autorització pel trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ntra. Sra. de Montserrat, número 11, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0010, de data 13 de gener de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre 2019.
 • Decret número 2020-0011, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol concedir llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües, a un immoble.
 • Decret número 2020-0012, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2020-0013, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 01/2020.
 • Decret número 2020-0014, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 17/2020.
 • Decret número 2020-0015, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 19/2020.
 • Decret número 2020-0016, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 21/2020.
 • Decret número 2020-0017, de data 14 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 22/2020.
 • Decret número 2020-0018, de data 16 de gener de 2020, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 2020-0019, de data 16 de gener de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar els documents justificatius de la despesa realitzada per l’Ajuntament de la Fatarella, en concepte d’”Adquisició de llibres i diaris per a la Biblioteca Centre de Lectura de la Fatarella, any 2019”.
 • Decret número 2020-0020, de data 20 de gener de 2020, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2020-0021, de data 20 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 29/2020.
 • Decret número 2020-0022, de data 21 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 31/2020.
 • Decret número 2020-0023, de data 21 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 35/2020.
 • Decret número 2020-0024, de data 21 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 36/2020.
 • Decret número 2020-0025, de data 27 de gener de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants, gener 2020.
 • Decret número 2020-0026, de data 27 de gener de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 02/2020.
 • Decret número 2020-0027, de data 27 de gener de 2020, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 34/2020.
 • Decret número 2020-0028, de data 27 de gener de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 29 de gener de 2020.
 • Decret número 2020-0029, de data 28 de gener de 2020, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-71/2019.
 • Decret número 2020-0030, de data 28 de gener de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “21a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2020-0031, de data 28 de gener de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-07/2017.
 • Decret número 2020-0032, de data 28 de gener de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic per a l’activat: “Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019”.
 • Decret número 2020-0033, de data 30 de gener de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de gener de 2020.
 • Decret número 2020-0034, de data 30 de gener de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, Curs escolar 2019/2020 – Llibres.
 • Decret número 2020-0035, de data 31 de gener de 2020, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.
 • Decret número 2020-0036, de data 5 de febrer de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic de l’activitat: “Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals”.
 • Decret número 2020-0037, de data 5 de febrer de 2020, pel qual es resol, aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, quart trimestre 2019.
 • Decret número 2020-0038, de data 5 de febrer de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0039, de data 6 de febrer de 2020, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2020-0040, de data 7 de febrer de 2020, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària d’una treballadora, adscrita al servei del Telecentre/Biblioteca.
 • Decret número 2020-0041, de data 7 de febrer de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, en base a la relació número 03/2020.
 • Decret número 2020-0042, de data 10 de febrer de 2020, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable, a un immoble.
 • Decret número 2020-0043, de data 10 de febrer de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de febrer de 2020.
 • Decret número 2020-0044, de data 12 de febrer de 2020, pel qual es resol donar de baixa de l’activitat “Zumba”, a una menor.
 • Decret número 2020-0045, de data 12 de febrer de 2020, pel qual es resol designar representant de l’Ajuntament de la Fatarella, per tal de formar part de les diferents comissions de selecció per proveir la direcció de l’”Escola los Castellets – ZER Terra Alta Nord”.
 • Decret número 2020-0046, de data 12 de febrer de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, Gener de 2020.
 • Decret número 2020-0047, de data 12 de febrer de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants, Febrer 2020.
 • Decret número 2020-0048, de data 14 de febrer de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de les “Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, 2019”.
 • Decret número 2020-0049, de data 14 de febrer de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2019/2020 – 2n trimestre.
 • Decret número 2020-0050, de data 17 de febrer de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0051, de data 18 de febrer de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, procedir a l’ingrés de part del Fons documental de l’Ajuntament de la Fatarella a l’Arxiu Comarcal de la Terra Alta.
 • Decret número 2020-0052, de data 18 de febrer de 2020, pel qual es resol sotmetre el projecte de Pressupost General Municipal per a l’exercici 2020, a informe de Secretaria Intervenció.
 • Decret número 2020-0053, de data 20 de febrer de 2020, pel qual es resol concedir al peticionari el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francesc Xavier, número 11, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0054, de data 20 de febrer de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.
 • Decret número 2020-0055, de data 20 de febrer de 2020, pel qual es resol, convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 26 de febrer de 2020.
 • Decret número 2020-0056, de data 21 de febrer de 2020, pel qual es resol procedir a iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 04/2020.
 • Decret número 2020-0057, de data 25 de febrer de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 26 de febrer de 2020.
 • Decret número 2020-0058, de data 25 de febrer de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-27/2016.
 • Decret número 2020-0059, de data 27 de febrer de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer de 2020.
 • Decret número 2020-0060, de data 28 de febrer de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019.
 • Decret número 2020-0061, de data 2 de març de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs escolar 2019/2020 – Llibres.
 • Decret número 2020-0062, de data 4 de març de 2020, pel qual es resol contractar una treballadora mentre duri la situació d’excedència voluntària d’una altra, i en tot cas, fins a la provisió definitiva i reglamentària del lloc de treball.
 • Decret número 2020-0063, de data 5 de març de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 05/2020.
 • Decret número 2020-0064, de data 5 de març de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de confecció del Pla Pressupostari a Mig Termini, per al període 2021-2023.
 • Decret número 2020-0065, de data 6 de març de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 12 de març de 2020.
 • Decret número 2020-0066, de data 9 de març de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, aprovar la Liquidació presentada per Secretaria Intervenció, determinant els resultats finals del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019.
 • Decret número 2020-0067, de data 10 de març de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de març de 2020.
 • Decret número 2020-0068, de data 11 de març de 2020, pel qual es resol abonar al “Projecte Emma”, l’import recaptat en activitats organitzades amb motiu del “Dia Internacional de les Dones”.
 • Decret número 2020-0069, de data 13 de març de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer 2020.
 • Decret número 2020-0070, de data 13 de març de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, març 2020.
 • Decret número 2020-0071, de data 13 de març de 2020, pel qual es resol adoptar  mesures preventives i la vigència de les mateixes, en relació amb la situació epidemiològica causada pel SARS-CoV-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0072, de data 16 de març de 2020, pel qual es resol adoptar mesures preventives i la vigència de les mateixes, en relació amb la situació epidemiològica causada pel SARS-CoV-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0073, de data 17 de març de 2020, pel qual es resol identificar els serveis bàsics i estratègics que són necessaris garantir a l’Ajuntament de la Fatarella, i una sèrie de mesures i la vigència de les mateixes, en relació amb la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2.
 • Decret número 2020-0074, de data 19 de març de 2020, pel qual es resol, entre d’altres extrems, incorporar la Seguretat i Vigilància General al llistat de serveis bàsic i estratègics que són necessaris garantir a l’Ajuntament de la Fatarella, i permetre la venda no sedentària fora d’establiment comercial amb una sèrie de condicions.
 • Decret número 2020-0075, de data 21 de març de 2020, pel qual es resol continuar amb la tramitació de l‘expedient per a l’aprovació definitiva i entrada en vigor del Pressupost General Municipal, exercici 2020, en el qual s’incorpora l’aprovació de la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de la Fatarella, 2020.
 • Decret número 2020-0076, de data 24 de març de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella al “Manifest dels Ens Locals davant la crisi del Coronavirus” tramés per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • Decret número 2020-0077, de data 24 de març de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, declarar esdevinguda l’aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2020.
 • Decret número 2020-0078, de data 25 de març de 2020, pel qual es resol deixar sense efectes el Decret número 2020-0070, de data 13 de març de 2020, pel qual es disposa el cobrament de les quotes mensuals (Març-2020), del servei de la Llar d’Infants municipal.
 • Decret número 2020-0079, de data 25 de març de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de març de 2020.
 • Decret número 2020-0080, de data 26 de març de 2020, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció es certifiquin diferents extrems en relació a la justificació de la subvenció, concedida per Departament de Justícia, per ajudar a sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau, 2019.
 • Decret número 2020-0081, de data 26 de març de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, suspendre l’emissió dels rebuts corresponents al servei de la Llar d’Infants, Escola de Música Municipal, Gimnàstica d’Adults i Gimnàstica Tonificant, amb data d’inici 15 de març de 2020 i fins a la fi de l’Estat d’Alarma i prestació novament del servei.
 • Decret número 2020-0082, de data 30 de març de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0083, de data 8 d’abril de 2020, pel qual es resol revocar delegació d’atribucions, efectuada en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019-0177, de 2 de juliol de 2019.
 • Decret número 2020-0084, de data 14 d’abril de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0085, de data 16 d’abril de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 06/2020.
 • Decret número 2020-0086, de data 17 d’abril de 2020, pel qual es resol que s’emeti per Secretaria Intervenció Informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient d’incorporació de romanents de crèdit.
 • Decret número 2020-0087, de data 17 d’abril de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, desestimar la denúncia formulada en data 10 de febrer de 2020, per la mercantil “FUNERARIA DEL PRIORAT-RIBERA-TERRA ALTA, S.L.”, en relació a la Sala de Vetlles situada a l’Avinguda Misericòrdia, número 71 de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0088, de data 20 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 1/2020, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2020.
 • Decret número 2020-0089, de data 20 d’abril de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, acceptar l’informe d’objecció, reparos amb efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció, respecte a la relació de reconeixement extrajudicial de crèdits número 06/2020.
 • Decret número 2020-0090, de data 21 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts del Servei de Teleassistència de la Creu Roja, Març 2020.
 • Decret número 2020-0091, de data 24 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació número 1 de l’obra: “Projecte de la instal·lació d’una subestació District Heating de l’edifici Lo Centro en la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0092, de data 24 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació número 2 de l’obra: “Projecte de la instal·lació d’una subestació District Heating de l’edifici Lo Centro en la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0093, de data 24 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació número 3 de l’obra: “Projecte de la instal·lació d’una subestació District Heating de l’edifici Lo Centro en la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0094, de data 24 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació primera i única, corresponent a l’obra: “Arranjament de camins: Barranc dels Ossos i Valencians”.
 • Decret número 2020-0095, de data 27 d’abril de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-Cov-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0096, de data 30 d’abril de 2020, pel qual es resol aprovar, el Pla de Disposició de Fons i el Pla de Tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2020.
 • Decret número 2020-0097, de data 4 de maig de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2019.
 • Decret número 2020-0098, de data 5 de maig de 2020, pel qual es resol aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància.
 • Decret número 2020-0099, de data 6 de maig de 2020, pel qual es resol participar en la compra conjunta d’EPI’s, i autoritzar a la Diputació de Tarragona per a l’adquisició agregada d’equips de protecció individual (EPI) i altre material sanitari per al personal de l’Ajuntament de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0100, de data 8 de maig de 2020, pel qual es resol que s’emeti per Secretaria Intervenció informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 2020-0101, de data 11 de maig de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-Cov-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0102, de data 14 de maig de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, la reincorporació, el dilluns 18 de maig de 2020, del personal al servei de l’Ajuntament de la Fatarella en els horaris corresponents a cada lloc de treball, a excepció feta del personal adscrit als serveis de la Llar d’Infants i de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2020-0103, de data 15 de maig de 2020, pel qual es resol revocar delegació d’atribucions efectuada en favor de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2019-0177, de 2 de juliol de 2019.
 • Decret número 2020-0104, de data 15 de maig de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0105, de data 18 de maig de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 21 de maig de 2020.
 • Decret número 2020-0106, de data 18 de maig de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, Abril 2020.
 • Decret número 2020-0107, de data 21 de maig de 2020, pel qual es resol modificar els horaris de treball, d’una treballadora adscrita al servei de neteja en la modalitat de personal laboral a temps parcial.
 • Decret número 2020-0108, de data 21 de maig de 2020, pel qual es resol autoritzar la col·locació de tres taules i dotze cadires, a la via pública, davant de l’establiment ubicat a l’Av. Catalunya, número 6 i a l’altre costat de carretera (a sota dels arbres).
 • Decret número 2020-0109, de data 21 de maig de 2020, pel qual es resol autoritzar la col·locació de tres taules i deu cadires, adossades a la façana de l’establiment ubicat al C/ Vall d’Estudi, número 2, part posterior (marge dret i marge esquerre).
 • Decret número 2020-0110, de data 25 de maig de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, acceptar l’informe d’objeccions, reparos amb efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a la relació número 06/2020.
 • Decret número 2020-0111, de data 25 de maig de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-Cov-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0112, de data 25 de maig de 2020, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 07/2020.
 • Decret número 2020-0113, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-13/2020.
 • Decret número 2020-0114, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-14/2020.
 • Decret número 2020-0115, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-16/2020.
 • Decret número 2020-0116, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-19/2020.
 • Decret número 2020-0117, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-21/2020.
 • Decret número 2020-0118, de data 26 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-22/2020.
 • Decret número 2020-0119, de data 29 de maig de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, incoar expedient, i procedir a l’execució dels tràmits pertinents per a l’aprovació, si escau, del Compte General corresponent a l’exercici 2019.
 • Decret número 2020-0120, de data 29 de maig de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-58/2019.
 • Decret número 2020-0121, de data 1 de juny de 2020, pel qual es resol convocar la Comissió Especial de Comptes, a sessió ordinària, el dia 4 de juny de 2020.
 • Decret número 2020-0122, de data 2 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència municipal per connectar un immoble a la xarxa de clavegueram.
 • Decret número 2020-0123, de data 2 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència municipal per connectar un immoble a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües.
 • Decret número 2020-0124, de data 2 de juny de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, acceptar l’informe d’objecció, reparos amb efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a la relació número 07/2020.
 • Decret número 2020-0125, de data 4 de juny de 2020, pel qual es resol incoar expedient per atorgament de llicència de parcel·lació.
 • Decret número 2020-0126, de data 4 de juny de 2020, pel qual es resol concedir trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Misericòrdia, número 24, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0127, de data 8 de juny de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-61/2019.
 • Decret número 2020-0128, de data 8 de juny de 2020, pel qual es resol prorrogar les mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-Cov-2 (Coronavirus).
 • Decret número 2020-0129, de data 9 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró Municipal amb referència a 1 de gener de 2020.
 • Decret número 2020-0130, de data 9 de juny de 2020, pel qual es resol concedir trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francesc Xavier, número 38, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0131, de data 10 de juny de 2020, pel qual es resol atorgar llicència de parcel·lació urbanística sobre la finca ubicada al C/ Sant Marc, número 49, de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0132, de data 12 de juny de 2020, pel qual es resol acceptar l’informe d’objecció, reparos amb efectes suspensius, emès per Secretaria Intervenció respecte a la relació número 08/2020.
 • Decret número 2020-0133, de data 12 de juny de 2020, pel qual es resol acceptar la resolució provisional de concessió de subvencions realitzada per la Sub-direcció General d’Administració i Organització de Centres Públics, destinada al finançament de les despeses de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, corresponents al curs 2017-2018.
 • Decret número 2020-0134, de data 15 de juny de 2020, pel qual es resol autoritzar la col·locació de dos taules i vuit cadires, adossades a la façana de l’establiment ubicat a l’Av. Misericòrdia, número 73 (marge dret i marge esquerre).
 • Decret número 2020-0135, de data 17 de juny de 2020, pel qual es resol contractar el servei “Gestió del servei de les piscines municipals, temporada estiu 2020”.
 • Decret número 2020-0136, de data 17 de juny de 2020, pel qual es resol contractar el servei “Socorrisme piscines municipals, temporada estiu 2020”.
 • Decret número 2020-0137, de data 18 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-23/2020.
 • Decret número 2020-0138, de data 18 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-25/2020.
 • Decret número 2020-0139, de data 18 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-26/2020.
 • Decret número 2020-0140, de data 18 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-28/2020.
 • Decret número 2020-0141, de data 22 de juny de 2020, pel qual es resol recaptar, del Registre Central de Delinqüents Sexuals, els corresponents certificats negatius requerits per a l’exercici professional del personal adscrit als serveis municipals: Llar d’Infants Municipal (EEI Municipal) i Escola de Música Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0142, de data 22 de juny de 2020, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2020-0143, de data 22 de juny de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-26/2016.
 • Decret número 2020-0144, de data 23 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-17/2020.
 • Decret número 2020-0145, de data 23 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-27/2020.
 • Decret número 2020-0146, de data 23 de juny de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-29/2020.
 • Decret número 2020-0147, de data 26 de juny de 2020, pel qual es resol, entre altres extrems, aprovar la Planificació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023.
 • Decret número 2020-0148, de data 26 de juny de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-15/2017.
 • Decret número 2020-0149, de data 26 de juny de 2020, pel qual es resol acceptar l’informe d’objecció, reparos amb efectes suspensiu, emès per Secretaria Intervenció respecte a la relació número 09/2020.
 • Decret número 2020-0150, de data 26 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de Ple, celebrades durant els mesos de gener a juny de 2020.
 • Decret número 2020-0151, de data 29 de juny de 2020, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2020, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2020.
 • Decret número 2020-0152, de data 29 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, Juny 2020.
 • Decret número 2020-0153, de data 29 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament de les Despeses Escorxador, 1r trimestre 2020.
 • Decret número 2020-0154, de data 29 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, Maig 2020.
 • Decret número 2020-0155, de data 1 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, Gener-Març 2020.
 • Decret número 2020-0156, de data 29 de juny de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, Març 2020 (mig mes).
 • Decret número 2020-0157, de data 1 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica – Adults, Gener-Març 2020.
 • Decret número 2020-0158, de data 3 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francesc Xavier, número 8, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0159, de data 6 de juliol de 2020, pel qual es resol que per Secretaria s’informi sobre la relació d’expedients conclosos, a l’efecte de poder fixar els assumptes a incorporar a l’ordre del dia de la sessió del ple (2020/5).
 • Decret número 2020-0160, de data 6 de juliol de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 9 de juliol de 2020.
 • Decret número 2020-0161, de data 7 de juliol de 2020, pel qual es resol sotmetre a informació pública, el “Projecte Explotació de Larves de Mosca Soldat (Hermetia Illucens), al polígon 24, parcel·la 77, del Terme Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0162, de data 10 de juliol de 2020, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2020-0163, de data 10 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a Despeses Escorxador, 2T/2020.
 • Decret número 2020-0164, de data 13 de juliol de 2020, pel qual es resol trametre, als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els informes desfavorables emesos per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la viabilitat de l’emplaçament dels parcs eòlics: “Vall de la Torre”, “L’Ebre”, “El Calvari”, “Santa Madrona”, “Les Crestes” i “Sant Blai”.
 • Decret número 2020-0165, de data 15 de juliol de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar la relació de factures número 10/2020, per un import de TRENTA-SET MIL CINQUANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS (37.050,07 €).
 • Decret número 2020-0166, de data 15 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2020-0167, de data 15 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües, un immoble.
 • Decret número 2020-0168, de data 15 de juliol de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0169, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el pagament, i la corresponent despesa, de la prima de l’assegurança de responsabilitat civil a “ASSITECA Broker Internacional de Seguros S.A.”, per import de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (362,24 €).
 • Decret número 2020-0170, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ajut econòmic per a l’execució de treballs de Gestió Forestal Sostenible.
 • Decret número 2020-0171, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el pagament, i la corresponent despesa, de la prima de l’assegurança de responsabilitat civil a “ASSITECA Broker Internacional de Seguros S.A.”, per import de QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (416,57 €), deixant sense efecte el Decret número 2020-0169, de data 17 de juliol de 2020.
 • Decret número 2020-0172, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-30/2020.
 • Decret número 2020-0173, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-32/2020.
 • Decret número 2020-0174, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-33/2020.
 • Decret número 2020-0175, de data 17 de juliol de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-34/2020.
 • Decret número 2020-0176, de data 20 de juliol de 2020, pel qual es resol suspendre les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, fins el mes de setembre de 2020.
 • Decret número 2020-0177, de data 21 de juliol de 2020, pel qual es resol abonar a la Fundació Privada per a la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple, l’import de CINCCENTS VINT-I-QUATRE EUROS (524,00 Euros).
 • Decret número 2020-0178, de data 21 de juliol de 2020, pel qual es resol contractar el servei “Reparació bomba La Sopa”, a l’empresa “Llatje Electrohidràulica, SL”.
 • Decret número 2020-0179, de data 22 de juliol de 2020, pel qual es resol presentar al·legacions respecte a la puntuació que consta a l’Annex 2 de la Proposta de Resolució Provisional de Concessió de les Subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per al període 2020-2024.
 • Decret número 2020-0180, de data 22 de juliol de 2020, pel qual es modifica el calendari de pagament corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020.
 • Decret número 2020-0181, de data 22 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juny 2020.
 • Decret número 2020-0182, de data 22 de juliol de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de la Llar d’Infants Municipal, juliol 2020.
 • Decret número 2020-0183, de data 22 de juliol de 2020, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2020-0184, de data 24 de juliol de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0185, de data 24 de juliol de 2020, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2020-0186, de data 27 de juliol de 2020, pel qual es resol contractar el servei: “Confecció del vestit tradicional de les pubilles i hereus 2020/2021”, a “ANA MARIA COLOMER GASULLA”. Contracte menor de serveis, expedient 282/2020.
 • Decret número 2020-0187, de data 27 de juliol de 2020, pel qual es resol incoar expedient administratiu per a la contractació de l’obra: “Projecte de la Instal·lació de Calefacció de l’Edifici l’Aurera de la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0188, de data 27 de juliol de 2020, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall de les dades econòmiques de l’actuació: “Subministrament energia elèctrica – Enllumenat públic”.
 • Decret número 2020-00189, de data 29 de juliol de 2020, pel qual es resol suspendre la celebració de les Activitats d’Estiu 2020 i suspendre i deixar sense efecte diferents contractes i ordres d’encàrrec, referents a la celebració d’aquestes activitats.
 • Decret número 2020-0190, de data 31 de juliol de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar la relació de factures número 11/2020, la qual importa un total de VINT-I-QUATRE MIL CENT TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (24.103,33 €).
 • Decret número 2020-0191, de data 31 de juliol de 2020, pel qual es resol, entre altres, aprovar l’expedient administratiu de tramitació ordinària número 350/2020 per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari, de les obres: “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI L’AURERA DE LA FATARELLA”.
 • Decret número 2020-0192, de data 3 d’agost de 2020, pel qual es resol concedir al peticionari el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Pau, número 53, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0193, de data 5 d’agost de 2020, pel qual es resol contractar l’obra: “Projecte de Canvi de Coberta Edifici Casa Metge”, a l’empresa “RAMON JOSÉ RUANA FONT”. Contracte menor d’obra, expedient 316/2020, que ascendeix a un total de QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (43.992,82 €).
 • Decret número 2020-0194, de data 5 d’agost de 2020, pel qual es resol contractar l’obra: “Projecte de la Instal·lació de Calefacció del Edifici Cal Metge”, a l’empresa “JOEL BLANCH LLOP”. Contracte menor d’obra, expedient 317/2020, que ascendeix a un total de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (26.825,70€).
 • Decret número 2020-0195, de data 7 d’agost de 2020, pel qual es resol, delegar en la Regidora, Sra. Maria de Núria Rius Costa, l’autorització d’un matrimoni civil el dia 6 de setembre de 2020 (Expedient 87/2020).
 • Decret número 2020-0196, de data 11 d’agost de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar els crèdits inclosos en la relació número 07/2020, de reconeixement extrajudicial de crèdits, corresponents a exercicis anteriors, la qual importa un total de MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (1.147,83 €).
 • Decret número 2020-0197, de data 12 d’agost de 2020, per la qual es resol concedir llicència urbanística, per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-67/2019.
 • Decret número 2020-0198, de data 12 d’agost de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística, per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-38/2020.
 • Decret número 2020-0199, de data 12 d’agost de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística, per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-39/2020.
 • Decret número 2020-0200, de data 24 d’agost de 2020, pel qual es resol, entre altres, adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI L’AURERA DE LA FATARELLA”, a “JOEL BLANCH LLOP”, per un import total de CINQUANTA-TRES MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (53.179,50 €).
 • Decret número 2020-0201, de data 24 d’agost de 2020, pel qual es resol contactar el servei: “Aclarida de millora i Estassada de sotabosc: Rodals A3, A4 i A5”, a “FRANCISCO BALSEBRE PASCUAL”. Contracte menor de serveis, expedient 388/2020, que ascendeix a un total de QUINZE MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (15.729,58 €).
 • Decret número 2020-0202, de data 24 d’agost de 2020, pel qual es resol contractar el servei: “Obertura i manteniment de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ: Franja T4” a “FRANCISCO BALSEBRE PASCUAL”. Contracte menor de serveis, expedient 389/2020, que ascendeix a un total de QUINZE MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (15.743,97 €).
 • Decret número 2020-0203, de data 26 d’agost de 2020, pel qual es resol concedir a la peticionària, el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Pau, número 29, 3r pis, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0204, de data 26 d’agost de 2020, pel qual es resol aprovar devolucions de la taxa pel servei de les Piscines municipals, temporada d’estiu 2020, per errades detectades en l’expedició d’abonaments.
 • Decret número 2020-0205, de data 26 d’agost de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar la relació de factures número 12/2020, la qual importa un total de TRENTA-VUIT MIL VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (38.022,92 €).
 • Decret número 2020-0206, de data 26 d’agost de 2020, pel qual es resol, que s’emeti informe preceptiu, respecte a l’aprovació per l’Alcaldia Presidència de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2020-0207, de data 31 d’agost de 2020, pel qual es resol, modificar els horaris de treball d’una treballadora adscrita al servei de neteja, en la modalitat de personal laboral a temps parcial, amb efectes 1 de setembre de 2020.
 • Decret número 2020-0208, de data 1 de setembre de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística per a l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-36/2020.
 • Decret número 2020-0209, de data 1 de setembre de 2020, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Tramuntana 3”.
 • Decret número 2020-0210, de data 3 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DEL EDIFICI CAL METGE”, presentat per l’empresa “JOEL BLANCH LLOP”.
 • Decret número 2020-0211, de data 9 de setembre de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-10/2019.
 • Decret número 2020-0212, de data 9 de setembre de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-39/2019.
 • Decret número 2020-0213, de data 9 de setembre de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la  correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-10/2020.
 • Decret número 2020-0214, de data 10 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, determinar les línies fonamentals del pressupost.
 • Decret número 2020-0215, de data 10 de setembre de 2020, pel qual es resol, retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-23/2020.
 • Decret número 2020-0216, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol atorgar a l’”ESCOLA LOS CASTELLETS DE LA FATARELLA”, subvenció econòmica per import de SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (718,56 €), destinada a sufragar despeses per l’adquisició de material escolar fungible.
 • Decret número 2020-0217, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol atorgar a l’”ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LOS CASTELLETS DE LA FATARELLA”, subvenció econòmica per import de VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (822,70 €), destinada a sufragar despeses del Menjador Escolar, curs 2019-2020.
 • Decret número 2020-0218, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol atorgar a l’”ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LOS CASTELLETS DE LA FATARELLA”, subvenció econòmica per import de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CÈNTIMS (1.557,40 €), destinada a sufragar despeses de Monitoratge 6a hora, curs 2019/2020.
 • Decret número 2020-0219, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol atorgar a l’”ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA LOS CASTELLETS DE LA FATARELLA”, subvenció econòmica per import de CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €), destinada a sufragar despeses de les Carrosses de Reis, 2020.
 • Decret número 2020-0220, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 08/2020, per un import total de 3.632,40€.
 • Decret número 2020-0221, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol retornar la quantitat de DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (204,47 €), corresponent a la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (158,72€), i de la taxa pel servei municipal de recollida i/o abocament de residus de la construcció i de la demolició (45,75€), objecte de l’expedient LU-25/2018.
 • Decret número 2020-0222, de data 16 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, agost 2020.
 • Decret número 2020-0223, de data 17 de setembre de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0224, de data 18 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la quota de l’exercici 2020 de l’Escorxador Municipal.
 • Decret número 2020-0225, de data 21 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre d’altres extrems, sol·licitar ajut econòmic al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per finançar diferents actuacions destinades a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics.
 • Decret número 2020-0226, de data 22 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació número 8, corresponent a l’obra: “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA SUBESTACIÓ DISTRICT HEATING DE L’EDIFICI LO CENTRO EN LA FATARELLA”, d’import TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (3.663,77 €).
 • Decret número 2020-0227, de data 22 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, setembre 2020.
 • Decret número 2020-0228, de data 22 de setembre de 2020, pel qual es resol concedir llicència urbanística, per a l’execució de les obres objecte de l’expedient LU-42/2020.
 • Decret número 2020-0229, de data 22 de setembre de 2020, pel qual es resol acceptar la renúncia presentada per una treballadora en situació d’excedència voluntària.
 • Decret número 2020-0230, de data 23 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Diversos arranjaments en equipaments municipals”.
 • Decret número 2020-0231, de data 23 de setembre de 2020, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a la transferència rebuda per al funcionament de la Llar d’Infants Municipal.
 • Decret número 2020-0232, de data 24 de setembre de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament a sessió extraordinària el 29 de setembre de 2020.
 • Decret número 2020-0233, de data 24 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L’EDIFICI L’AURERA DE LA FATARELLA”.
 • Decret número 2020-0234, de data 28 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar la certificació número 10 i última, corresponent a l’obra: “PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA SUBESTACIÓ DISTRICT HEATING DE L’EDIFICI LO CENTRO EN LA FATARELLA”, d’import TRES MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (3.738,15 €).
 • Decret número 2020-0235, de data 28 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar els crèdits inclosos en la relació número 08/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits, la qual importa un total de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (3.632,40 €).
 • Decret número 2020-0236, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, amb efectes del primer d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0237, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol modificar l’horari de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, amb efectes del primer d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0238, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música, amb efectes del primer d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0239, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música, amb efectes del primer d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0240, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música, amb efectes del primer d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0241, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol contractar una treballadora, en la modalitat de durada determinada interinitat, codi 510, per la substitució d’una treballadora en situació d’incapacitat temporal.
 • Decret número 2020-0242, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra: “PROJECTE DE CANVI DE COBERTA EDIFICI CASA METGE”.
 • Decret número 2020-0243, de data 29 de setembre de 2020, pel qual es resol atorgar l’”ADF PI VERD DE LA FATARELLA”, subvenció econòmica per import de MIL SIS-CENTS DEU EUROS (1.610,00 Euros), destinada a sufragar despeses de
  manteniment, assegurances i renovació d’equips.
 • Decret número 2020-0244, de data 30 de setembre de 2020, pel qual es resol concedir al “CLUB AYÚDALE A CAMINAR”, subvenció econòmica per import de CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (115,50 Euros).
 • Decret número 2020-0245, de data 30 de setembre de 2020, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, en data 25 de setembre de 2020, respecte a la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Tramuntana 4”.
 • Decret número 2020-0246, de data 30 de setembre de 2020, pel qual es resol, entre d’altres extrems, comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona en el Procediment Ordinari 125/2020-E.
 • Decret número 2020-0247, de data 30 de setembre de 2020, pel qual es resol aprovar la realització del projecte: “Novetats editorials en català per a la Biblioteca Centre de Lectura de la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0248, de data 1 d’octubre de 2020, pel qual es resol atorgar a l’Escola “LOS CASTELLETS”, subvenció econòmica per import de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 Euros), destinada a sufragar despeses d’adquisició de llibres de text i material per l’alumnat.
 • Decret número 2020-0249, de data 1 d’octubre de 2020, pel qual es resol sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2020, per finançar l’execució de l’actuació: “Millora i substitució de sistema de bombeig. Estació de Bombeig Riu”.
 • Decret número 2020-0250, de data 1 d’octubre de 2020, pel qual es resol efectuar en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici d’atribucions.
 • Decret número 2020-0251, de data 5 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 3/2020, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2020.
 • Decret número 2020-0252, de data 5 d’octubre de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 8 d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0253, de data 5 d’octubre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 7 d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0254, de data 8 d’octubre de 2020, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, informe desfavorable emès per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Tramuntana 5”.
 • Decret número 2020-0255, de data 14 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, setembre 2020.
 • Decret número 2020-0256, de data 14 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, octubre 2020.
 • Decret número 2020-0257, de data 14 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2020/21 – Matrícula EMM.
 • Decret número 2020-0258, de data 19 d’octubre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 21 d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0259, de data 20 d’octubre de 2020, pel qual es resol reconèixer, amb efectes del dia 2 de novembre de 2020, el dotzè trienni d’un funcionari d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2020-0260, de data 23 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament del rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 3r trimestre de 2020.
 • Decret número 2020-0261, de data 27 d’octubre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 29 d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0262, de data 27 d’octubre de 2020, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al tercer trimestre de 2020.
 • Decret número 2020-0263, de data 28 d’octubre de 2020, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Projecte de la Instal·lació d’una Subestació District Heating de l’Edifici Lo Centro en la Fatarella”.
 • Decret número 2020-0264, de data 29 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament, exercici 2019.
 • Decret número 2020-0265, de data 29 d’octubre de 2020, pel qual es resol reconèixer el vuitè trienni d’un funcionari d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2020-0266, de data 29 d’octubre de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre de 2020.
 • Decret número 2020-0267, de data 2 de novembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 4 de novembre de 2020.
 • Decret número 2020-0268, de data 3 de novembre de 2020, pel qual es resol concedir a “Edistribución Redes Digitales, SLU”, l’ampliació del termini atorgat inicialment per presentar documentació al Registre General de l’Ajuntament (Expedient LU-40/2020).
 • Decret número 2020-0269, de data 3 de novembre de 2020, pel qual es resol concedir targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular conductor.
 • Decret número 2020-0270, de data 10 de novembre de 2020, pel qual es resol nomenar la regidora Sra, María Jesús Ardévol Gironés, com a representant de l’Ajuntament de la Fatarella, en la Comissió Comarcal de Polítiques Públiques LGBTI de la Terra Alta.
 • Decret número 2020-0271, de data 10 de novembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 09/2020, per un import total de 8.882,90 Euros.
 • Decret número 2020-0272, de data 12 de novembre de 2020, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-36/2020.
 • Decret número 2020-0273, de data 12 de novembre de 2020, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2020-0274, de data 13 de novembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 18 de novembre de 2020.
 • Decret número 2020-0275, de data 19 de novembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, octubre 2020.
 • Decret número 2020-0276, de data 19 de novembre de 2020, pel qual es resol l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella, al Pla Agrupat de Formació Contínua 2021.
 • Decret número 2020-0277, de data 20 de novembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, novembre 2020.
 • Decret número 2020-0278, de data 20 de novembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, iniciar l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal, exercici 2021.
 • Decret número 2020-0279, de data 23 de novembre de 2020, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament, a sessió extraordinària, el dia 27 de novembre de 2021.
 • Decret número 2020-0280, de data 24 de novembre de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de novembre de 2020.
 • Decret número 2020-0281, de data 26 de novembre de 2020, pel qual es resol concedir el trasllat de restes a l’ossera d’un nínxol ubicat a la Via Sant Pau, del Cementiri Municipal.
 • Decret número 2020-0282, de data 30 de novembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 2 de desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0283, de data 2 de desembre de 2020, anul·lat.
 • Decret número 2020-0284, de data 4 de desembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 10 de desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0285, de data 9 de desembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Activitats culturals”.
 • Decret número 2020-0286, de data 10 de desembre de 2020, pel qual es resol fixar, en relació al curs 2019/2020, el balanç de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2020-0287, de data 11 de desembre de 2020, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària presentada per una treballadora, adscrita al servei de promoció TSEC, en règim de contractada laboral a temps parcial (interinitat).
 • Decret número 2020-0288, de data 14 de desembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 16 de desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0289, de data 15 de desembre de 2020, pel qual es resol, fixar diferents extrems en relació amb l’ajut concedit pel Departament de Cultura, per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca Centre de Lectura la Fatarella.
 • Decret número 2020-0290, de data 16 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2020.
 • Decret número 2020-0291, de data 16 de de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, desembre 2020.
 • Decret número 2020-0292, de data 16 de desembre de 2020, pel qual es resol, fixar diferents extrems en relació amb l’ajut concedit per la Diputació de Tarragona, per a l’execució de l’actuació: “Subministraments energia elèctrica – Enllumenat públic”.
 • Decret número 2020-0293, de data 17 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Adults: setembre, octubre i desembre 2020.
 • Decret número 2020-0294, de data 17 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant: setembre, octubre i desembre 2020.
 • Decret número 2020-0295, de data 17 de desembre de 2020, pel qual es resol incorporar al Registre Municipal d’Activitats de la Fatarella, la baixa de l’activitat objecte de l’expedient LO-01/2015.
 • Decret número 2020-0296, de data 17 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs 2020-2021, primer trimestre.
 • Decret número 2020-0297, de data 21 de desembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 23 de desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0298, de data 23 de desembre de 2020, pel qual es resol reservar els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles i reservar els locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021.
 • Decret número 2020-0299, de data 23 de desembre de 2020, pel qual es resol fixar diferents extrems, en relació amb actuacions amb càrrec als fons del “Pacto de Estado en matèria de violència de genero”.
 • Decret número 2020-0300, de data 24 de desembre de 2020, pel qual es resol concedir a “EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU”, l’ampliació del termini atorgat per presentar documentació referent a l’expedient LU-40/2020.
 • Decret número 2020-0301, de data 28 de desembre de 2020, pel qual es resol trametre als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’informe desfavorable emès, per l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la viabilitat de l’emplaçament de la instal·lació de la Planta solar fotovoltaica “Sebes”.
 • Decret número 2020-0302, de data 29 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de desembre 2020.
 • Decret número 2020-0303, de data 29 de desembre de 2020, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions del Ple, celebrades durant els mesos de juliol a desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0304, de data 29 de desembre de 2020, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient d’aprovació del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2021.
 • Decret número 2020-0305, de data 29 de desembre de 2020, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 31 de desembre de 2020.
 • Decret número 2020-0306, de data 30 de desembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar la relació de factures número 20/2020.
 • Decret número 2020-0307, de data 31 de desembre de 2020, pel qual es resol, entre altres, reconèixer i aprovar la relació de factures número 21/2020.
 • Decret número 2019-0001, de data 7 de gener de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 9 de gener de 2019.
 • Decret número 2019-0002, de data 7 de gener de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 10 de gener de 2019.
 • Decret número 2019-0003, de data 14 de gener de 2019, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2019-0004, de data 14 de gener de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de Corporació, a sessió extraordinària, el 16 de gener de 2019.
 • Decret número 2019-0005, de data 15 de gener de 2019, pel qual es resol abonar a la Fundació La Marató de TV3, les recaptacions de les activitats organitzades.
 • Decret número 2019-0006, de data 17 de gener de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2016-2017.
 • Decret número 2019-0007, de data 18 de gener de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre 2018.
 • Decret número 2019-0008, de data 18 de gener de 2019, pel qual es resol empadronar un menor.
 • Decret número 2019-0009, de data 21 de gener de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament de les Despeses Escorxador, 4t trimestre 2018.
 • Decret número 2019-0010, de data 21 de gener de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 23 de gener de 2019.
 • Decret número 2019-0011, de data 22 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-01/2019.
 • Decret número 2019-0012, de data 23 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-02/2019.
 • Decret número 2019-0013, de data 24 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-03/2019.
 • Decret número 2019-0014, de data 24 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-04/2019.
 • Decret número 2019-0015, de data 24 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-05/2019.
 • Decret número 2019-0016, de data 24 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-06/2019.
 • Decret número 2019-0017, de data 25 de gener de 2019, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic del servei subvencionat, sosteniment de l’EEI Municipal, curs 2017-2018.
 • Decret número 2019-0018, de data 25 de gener de 2019, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2019-0019, de data 28 de gener de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de gener de 2019.
 • Decret número 2019-0020, de data 28 de gener de 2019, pel qual es resol reconèixer el cinquè trienni d’una funcionària.
 • Decret número 2019-0021, de data 28 de gener de 2019, pel qual es resol, entre altres, fixardiversos extrems respecte a l’actuació: “Arranjament de diversos equipaments”.
 • Decret número 2019-0022, de data 28 de gener de 2019, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al 4r trimestre del 2018.
 • Decret número 2019-0023, de data 28 de gener de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, gener de 2019.
 • Decret número 2019-0024, de data 30 de gener de 2019, pel qual es resol ficar diferents extrems respecte al “Pla d’actuació local per a l’exercici 2018”.
 • Decret número 2019-0025, de data 30 de gener de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMSB-01/2019.
 • Decret número 2019-0026, de data 31 de gener de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 6 de febrer de 2019.
 • Decret número 2019-0027, de data 6 de febrer de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems, sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, subvenció per l’adquisició de llibres i diaris, destinats al fons de la Biblioteca Centre de Lectura la Fatarella.
 • Decret número 2019-0028, de data 13 de febrer de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 69/2019.
 • Decret número 2019-0029, de data 13 de febrer de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 70/2019.
 • Decret número 2019-0030, de data 14 de febrer de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, gener de 2019.
 • Decret número 2019-0031, de data 15 de febrer de 2019, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària presentada, i declarar rescindida la relació laboral d’aquest Ajuntament amb una treballadora.
 • Decret número 2019-0032, de data 15 de febrer de 2019, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-55/2018.
 • Decret número 2019-0033, de data 15 de febrer de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, febrer de 2019.
 • Decret número 2019-0034, de data 18 de febrer de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 20 de febrer de 2019.
 • Decret número 2019-0035, de data 18 de febrer de 2019, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixementextrajudicial de crèdits, en base a la relació número 01/2019.
 • Decret número 2019-0036, de data 22 de febrer de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “20a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2019-0037, de data 25 de febrer de 2019, pel qual es resol iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018.
 • Decret número 2019-0038, de data 25 de febrer de 2019, pel qual es resol contractar laboralment una treballadora.
 • Decret número 2019-0039, de data 26 de febrer de 2019, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2019-0040, de data 26 de febrer de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer de 2019.
 • Decret número 2019-0041, de data 26 de febrer de 2019, pel qual es resol concedir llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 2019-0042, de data 26 de febrer de 2019, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 2019-0043, de data 26 de febrer de 2019, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2019-0044, de data 27 de febrer de 2019, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2019-0045, de data 27 de febrer de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems,aprovar la Liquidació presentada per Secretaria Intervenció, determinant els resultats finals del Pressupost General Municipal, exercici 2018.
 • Decret número 2019-0046, de data 27 de febrer de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 94/2019.
 • Decret número 2019-0047, de data 27 de febrer de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 95/2019.
 • Decret número 2019-0048, de data 27 de febrer de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 96/2019.
 • Decret número 2019-0049, de data 28 de febrer de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 6 de març de 2019.
 • Decret número 2019-0050, de data 28 de febrer de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació “20a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 2019-0051, de data 1 de març de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-58/2018.
 • Decret número 2019-0052, de data 4 de març de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-02/2019.
 • Decret número 2019-0053, de data 4 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor 108/2019.
 • Decret número 2019-0054, de data 4 de març de 2019, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 02/2019.
 • Decret número 2019-0055, de data 5 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a llicències urbanístiques.
 • Decret número 2019-0056, de data 6 de març de 2019, pel qual es resol aprovar l’expedient número 1/2019, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal, per a l’exercici 2019.
 • Decret número 2019-0057, de data 6 de març de 2019, pel qual es resol que es procedeixi a la incoació d’expedient de contracte menor número 103/2019.
 • Decret número 2019-0058, de data 6 de març de 2019, pel qual es resol reservar els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles; i reservar els locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions Generals 2019.
 • Decret número 2019-0059, de data 7 de març de 2019, pel qual es resol que, per Secretaria Intervenció, s’emeti informe relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 2019-0060, de data 7 de març de 2019, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “Programes concrets i activitats de formació turística, convocatòria 2018”.
 • Decret número 2019-0061, de data 7 de març de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 8 de març de 2019.
 • Decret número 2019-0062, de data 11 de març de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 14 de març de 2019.
 • Decret número 2019-0063, de data 11 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 116/2019.
 • Decret número 2019-0064, de data 11 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 117/2019.
 • Decret número 2019-0065, de data 12 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 118/2019.
 • Decret número 2019-0066, de data 12 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 131/2019.
 • Decret número 2019-0067, de data 12 de març de 2019, pel qual es resol procedir al cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer 2019.
 • Decret número 2019-0068, de data 13 de març de 2019, pel qual es resol procedir al registre d’usuaris a la Plataforma “ELSECTORPUBLICO.ES”.
 • Decret número 2019-0069, de data 13 de març de 2019, pel qual es resol sol·licitar a la Subdelegació del Govern a Tarragona, material electoral, amb motiu de la celebració de les Eleccions a Corts Generals 2019.
 • Decret número 2019-0070, de data 18 de març de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 21 de març de 2019.
 • Decret número 2019-0071, de data 19 de març de 2019, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’activitat: “Actuacions de protecció de salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà”.
 • Decret número 2019-0072, de data 19 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, març 2019.
 • Decret número 2019-0073, de data 20 de març de 2019, pel qual es resol concedir permís per naixement i paternitat a un treballador d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2019-0074, de data 21 de març de 2019, pel qual es resol, entre altres, retornar la fiança dipositada per la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-22/2014.
 • Decret número 2019-0075, de data 21 de març de 2019, pel qual es resol contractar un treballador, en substitució per situació de paternitat.
 • Decret número 2019-0076, de data 21 de març de 2019, pel qual s’aprova el cobrament dels rebuts corresponents a l’Agrupació Musical EMM, curs escolar 2018-2019.
 • Decret número 2019-0077, de data 21 de març de 2019, pel qual es resol, entre altres, donar compliment a l’acord de la Junta Electoral de Zona de Tortosa número 4/2019, de 21 de març de 2019, suspenent l’acte de presentació del projecte: “Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació”.
 • Decret número 2019-0078, de data 22 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts de l’Escola de Música Municipal, segon trimestre, curs escolar 2018-2019.
 • Decret número 2019-0079, de data 25 de març de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern local, celebrades durant el mes de març de 2019.
 • Decret número 2019-0080, de data 27 de març de 2019, pel qual es resol designar els representants de l’administració que actuaran durant la jornada electoral que tindrà lloc el diumenge 28 d’abril de 2019, amb motiu de les Eleccions a Corts Generals.
 • Decret número 2019-0081, de data 27 de març de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 1 d’abril de 2019.
 • Decret número 2019-0082, de data 27 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica d’Adults, gener i febrer de 2019.
 • Decret número 2019-0083, de data 27 de març de 2019, pel qual es resol designar els representants de la Mesa A i de la Mesa B, que actuaran durant la jornada electoral que tindrà lloc el diumenge 28 d’abril de 2019, amb motiu de les Eleccions a Corts Generals.
 • Decret número 2019-0084, de data 27 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Zumba, primer trimestre de 2019.
 • Decret número 2019-0085, de data 27 de març de 2019 (ANUL·LAT).
 • Decret número 2019-0086, de data 28 de març de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, primer trimestre de 2019.
 • Decret número 2019-0087, de data 29 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 138/2019.
 • Decret número 2019-0088 de data 29 de març de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 3 d’abril de 2019.
 • Decret número 2019-0089, de data 29 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 170/2019.
 • Decret número 2019-0090, de data 29 de març de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 171/2019.
 • Decret número 2019-0091, de data 1 d’abril de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 173/2019.
 • Decret número 2019-0092, de data 1 d’abril de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient de contracte menor, número 174/2019.
 • Decret número 2019-0093, de data 3 d’abril de 2019, pel qual es resol reservar els emplaçaments disponibles per a col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i llocs públics, per a la realització d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions Locals i al Parlament Europeu, 2019.
 • Decret número 2019-0094, de data 8 d’abril de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, primer trimestre 2019.
 • Decret número 2019-0095, de data 11 d’abril de 2019, pel qual es resol, entre altres, que per Secretaria Intervenció, se certifiqui la subvenció atorgada pel Departament de Justícia.
 • Decret número 2019-0096, de data 11 d’abril de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts del Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març 2019.
 • Decret número 2019-0097, de data 12 d’abril de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 25 d’abril de 2019.
 • Decret número 2019-0098, de data 12 d’abril de 2019, pel qual es resol incoar expedient d’accés a la informació pública.
 • Decret número 2019-0099, de data 15 d’abril de 2019, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-60/2015.
 • Decret número 2019-0100, de data 15 d’abril de 2019, pel qual es resol requerir a l’empresa “Funeraria Priorat-Ribera-Terra Alta SL”, perquè concreti i precisi la documentació de l’expedient DR-01/2017, de la qual vol obtenir còpia.
 • Decret número 2019-0101, de data 16 d’abril de 2019, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2019, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019.
 • Decret número 2019-0102, de data 17 d’abril de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, abril 2019.
 • Decret número 2019-0103, de data 23 d’abril de 2019, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2019-0104, de data 24 d’abril de 2019, pel qual es resol designar els representants de l’Administració, que actuaran durant la jornada electoral que tindrà lloc el diumenge 26 de maig de 2019, amb motiu de la celebració de les Eleccions Locals i al Parlament Europeu, 2019.
 • Decret número 2019-0105, de data 25 d’abril de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 29 d’abril de 2019.
 • Decret número 2019-0106, de data 26 d’abril de 2019, pel qual es resol iniciar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, en base a la relació número 04/2019.
 • Decret número 2019-0107, de data 30 d’abril de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril de 2019.
 • Decret número 2019-0108, de data 30 d’abril de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 2 de maig de 2019.
 • Decret número 2019-0109, de data 6 de maig de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 9 de maig de 2019.
 • Decret número 2019-0111, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2019.
 • Decret número 2019-0112, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2019-0113, de data 9 de maig de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-45/2018.
 • Decret número 2019-0114, de data 9 de maig de 2019, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar el Compte General de l’Ajuntament de la Fatarella, exercici 2018.
 • Decret número 2019-0115, de data 10 de maig de 2019, pel que es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 15 de maig de 2019.
 • Decret número 2019-0116, de data 14 de maig de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, tercer trimestre, curs 2018/2019.
 • Decret número 2019-0117, de data 15 de maig de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, maig 2019.
 • Decret número 2019-0118, de data 15 de maig de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Adults, abril a juny 2019.
 • Decret número 2019-0119, de data 16 de maig de 2019, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 2019-0120, de data 20 de maig de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 231/2019.
 • Decret número 2019-0121, de data 20 de maig de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 225/2019.
 • Decret número 2019-0122, de data 21 de maig de 2019, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble ubicat al C/ Sant Marc.
 • Decret número 2019-0123, de data 21 de maig de 2019, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigua a un immoble ubicat al C/ Sant Marc.Decret número 2019-0110, de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019.
 • Decret número 2019-0262, de data 8 d’octubre de 2019, pel qual es resol designar els representants de l’administració que actuaran durant la jornada electoral del diumenge 10 de novembre de 2019.
 • Decret número 2019-0263, de data 9 d’octubre de 2019, pel qual es resol concedir targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 2019-0264, de data 9 d’octubre de 2019, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2019-0265, de data 9 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 505/2019.
 • Decret número 2019-0266, de data 10 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a Despeses Escorxador, 3r trimestre de 2019.
 • Decret número 2019-0267, de data 10 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 511/2019.
 • Decret número 2019-0268, de data 10 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 508/2019.
 • Decret número 2019-0269, de data 14 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 512/2019.
 • Decret número 2019-0270, de data 14 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient número 501/2019.
 • Decret número 2019-0271, de data 14 d’octubre de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària i urgent, el dia 14 d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0272, de data 14 d’octubre de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 17 d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0273, de data 15 d’octubre de 2019, pel qual es resol reconèixer el novè trienni, d’una funcionària d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 2019-0274, de data 16 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, octubre 2019.
 • Decret número 2019-0275, de data 17 d’octubre de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 22 d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0276, de data 21 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, setembre 2019.
 • Decret número 2019-0277, de data 21 d’octubre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 23 d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0278, de data 24 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 527/2019.
 • Decret número 2019-0279, de data 24 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 523/2019.
 • Decret número 2019-0280, de data 24 d’octubre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 28 d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0281, de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 528/2019.
 • Decret número 2019-0282, de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 530/2019.
 • Decret número 2019-0283, de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 531/2019.
 • Decret número 2019-0284, de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre de 2019.
 • Decret número 2019-0285, de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.
 • Decret número 2019-0286, de data 29 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament, exercici 2018.
 • Decret número 2019-0287, de data 29 d’octubre de 2019, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2019.
 • Decret número 2019-0288, de data 29 d’octubre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 534/2019.
 • Decret número 2019-0289, de data 29 d’octubre de 2019, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-33/2019.
 • Decret número 2019-0290, de data 29 d’octubre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs 2019/2020 – Matrícula de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 2019-0291, de data 31 d’octubre de 2019, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 2019-0292, de data 6 de novembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 8 de novembre de 2019.
 • Decret número 2019-0293, de data 7 de novembre de 2019, pel qual es resol contractar una treballadora, en la modalitat de durada determinada, interinitat (codi 510).
 • Decret número 2019-0294, de data 15 de novembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, octubre 2019.
 • Decret número 2019-0295, de data 15 de novembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 19 de novembre de 2019.
 • Decret número 2019-0296, de data 15 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 541/2019.
 • Decret número 2019-0297, de data 15 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 564/2019.
 • Decret número 2019-0298, de data 15 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 563/2019.
 • Decret número 2019-0299, de data 15 de novembre de 2019, pel qual res resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 565/2019.
 • Decret número 2019-0300, de data 19 de novembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants, novembre 2019.
 • Decret número 2019-0301, de data 19 de novembre de 2019, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019.
 • Decret número 2019-0302, de data 22 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 577/2019.
 • Decret número 2019-0303, de data 22 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 578/2019.
 • Decret número 2019-0304, de data 22 de novembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 26 de novembre de 2019.
 • Decret número 2019-0305, de data 25 de novembre de 2019, pel qual es resol renunciar a la subvenció atorgada pel Consell Rector de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la realització de programes concrets i activitats de promoció turística, any 2019: “Edició digital fulletó informació turística la Fatarella”.
 • Decret número 2019-0306, de data 25 de novembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 579/2019.
 • Decret número 2019-0307, de data 25 de novembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, Curs 2019/2020 -1r trimestre.
 • Decret número 2019-0308, de data 27 de novembre de 2019, pel qual es resol, entre altres, fixar la relació de despeses de personal de l’Escola de Música Municipal, curs 2017/2018.
 • Decret número 2019-0309, de data 27 de novembre de 2019, pel qual es resol l’adhesió de l’Ajuntament de la Fatarella, al Pla Agrupat de Formació Contínua 2020.
 • Decret número 2019-0310, de data 28 de novembre de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de novembre de 2019.
 • Decret número 2019-0311, de data 28 de novembre de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-57/2019.
 • Decret número 2019-0312, de data 28 de novembre de 2019, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-32/2017.
 • Decret número 2019-0313, de data 28 de novembre de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-62/2019.
 • Decret número 2019-0314, de data 4 de desembre de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-64/2019.
 • Decret número 2019-0315, de data 4 de desembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 10 de desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0316, de data 4 de desembre de 2019, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-61/2019.
 • Decret número 2019-0317, de data 11 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 6/2019, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019.
 • Decret número 2019-0318, de data 11 de desembre de 2019, pel qual es resol abonar a la Fundació Noèlia, l’import de la recaptació de l’activitat organitzada, dins de la “XXI Festa de l’Oli.
 • Decret número 2019-0319, de data 11 de desembre de 2019, pel qual es resol, procedir als pagament, a favor de la Diputació de Tarragona, de l’aportació municipal al cost de redacció dels projectes executius dins el Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 / projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”.
 • Decret número 2019-0320, de data 12 de desembre de 2019, pel qual es resol, sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pròrroga del període d’execució i justificació de l’actuació “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici l’Aurera de la Fatarella”.
 • Decret número 2019-0321, de data 12 de desembre de 2019, pel qual es resol procedir a la incoació de contracte menor, expedient 611/2019.
 • Decret número 2019-0322, de data 13 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2019.
 • Decret número 2019-0323, de data 13 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants, desembre 2019.
 • Decret número 2019-0324, de data 13 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Zumba, octubre a desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0325, de data 13 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica – Tonificant, octubre a desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0326, de data 13 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents als Curs de Gimnàstica – Adults, octubre a desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0327, de data 16 de desembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 18 de desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0328, de data 18 de desembre de 2019, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic d’actuació: “Activitats anuals culturals 2019”.
 • Decret número 2019-0329, de data 18 de desembre de 2019, pel qual es resol abonar a la “Fundació la Marató de TV3”, la recaptació de les activitats organitzades.
 • Decret número 2019-0330, de data 18 de desembre de 2019, pel qual es resol incoar expedient d’accés a la informació pública.
 • Decret número 2019-0331, de data 19 de desembre de 2019, pel qual es resol donar de baixa un comptador d’aigua.
 • Decret número 2019-0332, de data 19 de desembre de 2019, pel qual es resol, entre altres, derivar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sol·licitud d’accés a la informació pública rebuda.
 • Decret número 2019-0333, de data 19 de desembre de 2019, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides als voltants dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica, convocatòria 2019.
 • Decret número 2019-0334, de data 20 de desembre de 2019, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 9 de gener de 2020.
 • Decret número 2019-0335, de data 27 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions del Ple de l’Ajuntament, celebrades durant els mesos de juliol a desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0336, de data 27 de desembre de 2019, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 31 de desembre de 2019.
 • Decret número 2019-0337, de data 30 de desembre de 2019, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola Municipal de Música.
 • Decret número 2019-0338, de data 30 de desembre de 2019, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música.
 • Decret número 2019-0339, de data 30 de desembre de 2019, pel qual es resol modificar l’horari de treball, d’una treballadors adscrita al servei de l’Escola Municipal de Música.
 • Decret número 2019-0340, de data 31 de desembre de 2019, pel qual es resol aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2020.
 • Decret número 2019-0341, de data 31 de desembre de 2019, pel qual es resol reconèixer i aprovar la relació de factures número 23/2019, per un import total de 34.943,35 Euros.
 • Decret número 1/2018, de data 3 de gener de 2018, pel qual es resol autoritzar el trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ntra. Sra. Montserrat, número 8 del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 2/2018, de data 3 de gener de 2018, pel qual es resol autoritzar el trasllat de restes a l‘ossera del nínxol ubicat  la Via Ampliació Nova, número 53 del Cementi Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 3/2018, de data 8 de gener de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, l’11 de gener de 2018.
 • Decret número 5/2018, de data 12 de gener de 2018, pel qual es resol fixar els ingressos i les despeses del “Pla d’actuació anual en Joventut 2017”.
 • Decret número 6/2018, de data 12 de gener de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 7/2018, de data 12 de gener de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 8/2018, de data 16 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, període 4T/2017.
 • Decret número 9/2018, de data 17 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, gener de 2018.
 • Decret número 10/2018, de data 18 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, desembre de 2017.
 • Decret número 11/2018, de data 19 de gener de 2018, pel qual es resol autoritzar el trasllat de restes, a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 22, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 12/2018, de data 19 de gener de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-31/2016.
 • Decret número 13/2018, de data 22 de gener de 2018, pel qual es resol empadronar dues menors.
 • Decret número 14/2018, de data 23 de gener de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 25 de gener de 2018.
 • Decret número 15/2018, de data 23 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a Llibres de l’Escola de Música Municipal, curs 2017-2018.
 • Decret número 16/2018, de data 23 de gener de 2018, pel qual es resol, fixar diferents extrems en relació a la subvenció destinada al sosteniment de l’EEI Municipal, curs 2016-2017.
 • Decret número 17/2018, de data 26 de gener de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 18/2018, de data 26 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament del rebuts, corresponents a l’Agrupació Musical EMM, curs escolar 2017/18.
 • Decret número 19/2018, de data 26 de gener de 2018, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “19a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 20/2018, de data 29 de gener de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de gener de 2018.
 • Decret número 21/2018, de data 30 de gener de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-01/2018.
 • Decret número 22/2018, de data 31 de gener de 2018, pel qual es resol modificar els terminis de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, període 4T/2017.
 • Decret número 23/2018, de data 6 de febrer de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-06/2017.
 • Decret número 24/2018, de data 7 de febrer de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 9 de febrer de 2018.
 • Decret número 25/2018, de data 8 de febrer de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts del Servei de Teleassistència de la Creu Roja, període gener de 2018.
 • Decret número 26/2018, de data 9 de febrer de 2018, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “19a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 27/2018, de data 9 de febrer de 2018, pel qual es resol aprovar les liquidacions en concepte de taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de serveis, període 4t trimestre de 2017.
 • Decret número 28/2018, de data 13 de febrer de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-35/2017.
 • Decret número 29/2018, de data 14 de febrer de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 16 de febrer de 2018.
 • Decret número 30/2018, de data 15 de febrer de 2018, pel qual es resol contractar laboralment una treballadora, per a la substitució d’un terç de jornada d’una treballadora amb reducció de jornada per cura de fill.
 • Decret número 31/2018, de data 15 de febrer de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, febrer de 2018.
 • Decret número 32/2018, de data 22 de febrer de 2018, pel qual es resol iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost General Municipal, exercici 2017.
 • Decret número 33/2018, de data 23 de febrer de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-15/2017.
 • Decret número 34/2018, de data 26 de febrer de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer de 2018.
 • Decret número 35/2018, de data 27 de febrer de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 1 de març de 2018.
 • Decret número 36/2018, de data 27 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Taxa Escombraries, 2014).
 • Decret número 37/2018, de data 27 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Taxa Escombraries, 2015).
 • Decret número 38/2018, de data 27 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Taxa Escombraries, 2016).
 • Decret número 39/2018, de data 27 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Taxa Escombraries, 2017).
 • Decret número 40/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, aprovar la liquidació del Pressupost General Municipal, exercici 2017.
 • Decret número 41/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Taxes i Preus Públics Agrupats, 2015).
 • Decret número 42/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Subministrament d’aigua potable a domicili, 2014).
 • Decret número 43/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Subministrament d’aigua potable a domicili, 2015).
 • Decret número 44/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Subministrament d’aigua potable a domicili, 2016).
 • Decret número 45/2018, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació de rebuts (Subministrament d’aigua potable a domicili, 2017).
 • Decret número 46/2018, de data 5 de març de 2018, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 1/2018, de transferència de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2018.
 • Decret número 47/2018, de data 5 de març de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient PLU-01/2014.
 • Decret número 48/2018, de data 5 de març de 2018, pel qual es resol incoar l’expedient PLU-01/20018.
 • Decret número 49/2018, de data 5 de març de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 8 de març de 2018.
 • Decret número 50/2018, de data 6 de març de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 51/2018, de data 6 de març de 2018,  pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 8 de març de 2018.
 • Decret número 52/2018, de data 9 de març de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 14 de març de 2018.
 • Decret número 53/2018, de data 9 de març de 2018, pel qual es resol aprovar l’expedient número 2/2018, d’incorporació de romanents de crèdit al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2018.
 • Decret número 54/2018, de data 9 de març de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 14 de març de 2018.
 • Decret número 55/2018, de data 12 de març de 2018, pel qual es resol concedir una targeta d’armes tipus B, amb una validesa permanent.
 • Decret número 56/2018, de data 13 de març de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-28/2015.
 • Decret número 57/2018, de data 16 de març de 2018, pel qual es resol justificar la subvenció concedida pel Departament de Justícia, atorgada per sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau d’aquesta Localitat durant l’any 2017.
 • Decret número 58/2018, de data 16 de març de 2018, pel qual es resol disposar el pagament de la reserva de les entrades a l’espectacle “Els músics de Bremen” i el pagament de la reserva de la visitat guiada al teatre i instal·lacions del Liceu, amb motiu de la sortida programada per l’Escola de Música Municipal, curs escolar 2017/2018.
 • Decret número 59/2018, de data 19 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, març de 2018.
 • Decret número 60/2018, de data 20 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Zumba, 1r trimestre de 2018.
 • Decret número 61/2018, de data 20 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, curs escolar 2017/2018, 2n trimestre de 2018.
 • Decret número 62/2018, de data 20 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, 1r trimestre de 2018.
 • Decret número 63/2018, de data 20 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el Curs de Gimnàstica – Adults, 1r trimestre de 2018.
 • Decret número 64/2018, de data 22 de març de 2018, pel qual es resol, entre altres, procedir a la traducció al castellà del Decret de l’Alcaldia número 48/2018 i de l’Informe Tècnic en relació a l’expedient PLU-01/2018.
 • Decret número 65/2018, de data 26 de març de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-14/2017.
 • Decret número 66/2018, de data 27 de març de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de març de 2018.
 • Decret número 67/2018, de data 27 de març de 2018, pel qual es resol retornar als progenitors de diferents alumnes, l’aportació econòmica realitzada en concepte d’inscripció al Taller de música per a nadons, organitzat per l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 68/2018, de data 28 de març de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer de 2018.
 • Decret número 69/2018, de data 28 de març de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 3 d’abril de 2018.
 • Decret número 70/2018, de data 28 de març de 2018, pel qual es resol ampliar el termini d’audiència concedit a l’empresa “BON VENT DE L’EBRE, SLU”, per presentar les al·legacions, la documentació i els justificants que considerin procedents, en relació amb l’expedient PLU-01/2018.
 • Decret número 71/2018, de data 4 d’abril de 2018, pel qual es resol concedir autorització única i exclusivament, per al trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 16, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 72/2018, de data 4 d’abril de 2018, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic, per a l’exercici 2018.
 • Decret número 73/2018, de data 6 d’abril de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 9 d’abril de 2018.
 • Decret número 74/2018, de data 6 d’abril de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-35/2017.
 • Decret número 75/2018, de data 9 d’abril de 2018, pel qual es resol, entre altres, que s’emeti per Secretaria Intervenció informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 76/2018, de data 9 d’abril de 2018, pel qual es resol la remissió de documentació, mitjançant el servei de notificacions electròniques (e-Notum), a l’empresa “INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A.”
 • Decret número 77/2018, de data 10 d’abril de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 13 d’abril de 2018.
 • Decret número 78/2018, de data 10 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a Despeses Escorxador, 1r trimestre 2018.
 • Decret número 79/2018, de data 12 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria de l’Ajuntament de la Fatarella, any 2018.
 • Decret número 80/2018, de data 13 d’abril de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 18 d’abril de 2018.
 • Decret número 81/2018, de data 17 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts, corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març de 2018.
 • Decret número 82/2018, de data 17 d’abril de 2018, pel qual es resol retornar als progenitors d’un alumne, l’aportació econòmica realitzada en concepte d’inscripció al Taller de música per a nadons, organitzat per l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 83/2018, de data 18 d’abril de 2018, pel qual es resol fixar els terminis de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, per al primer trimestre de 2018.
 • Decret número 84/2018, de data 18 d’abril de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 85/2018, de data 18 d’abril de 2018, pel qual es resol retornar l’import de 10,50 €, en concepte d’utilització de material.
 • Decret número 86/2018, de data 19 d’abril de 2018, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable a un immoble.
 • Decret número 87/2018, de data 19 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, abril de 2018.
 • Decret número 88/2018, de data 25 d’abril de 2018, pel qual es resol, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Tarragona, subvenció del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) per a executar l’actuació: “Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’E.T.A.P. de la Fatarella (Terra Alta)”
 • Decret número 89/2018, de data 26 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’abril de 2018.
 • Decret número 90/2018, de data 26 d’abril de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor dels/de les Regidors/es, per a l’assistència a les sessions del Ple, celebrades durant els mesos de gener a abril de 2018.
 • Decret número 91/2018, de data 26 d’abril de 2018, pel qual es resol contractar laboralment, una treballadora en la modalitat de durada determinada, interinitat, per a la substitució d’un treballador, amb reserva de lloc de treball i per motiu de la seva situació de paternitat.
 • Decret número 92/2018, de data 2 de maig de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 4 de maig de 2018.
 • Decret número 93/2018, de data 7 de maig de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 10 de maig de 2018.
 • Decret número 94/2018, de data 10 de maig de 2018, pel qual es resol incoar el corresponent expedient, i procedir a l’execució dels tràmits pertinents i, si s’escau, a l’aprovació del Compte General, exercici 2017.
 • Decret número 95/2018, de data 10 de maig de 2018, pel qual es resol l’aprovació del cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2018.
 • Decret número 96/2018, de data 14 de maig de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 16 de maig de 2018.
 • Decret número 97/2018, de data 18 de maig de 2018, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 3/2018, que afecta al Pressupost General Municipal, exercici 2018.
 • Decret número 98/2018, de data 22 de maig de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 99/2018, de data 23 de maig de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-16/2018.
 • Decret número 100/2018, de data 23 de maig de 2018, pel qual es resol concedir autorització pel trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Miquel, número 5, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 101/2018, de data 24 de maig de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, maig 2018.
 • Decret número 102/2018, de data 25 de maig de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 103/2018, de data 29 de maig de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-15/2018.
 • Decret número 104/2018, de data 29 de maig de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 31 de maig de 2018.
 • Decret número 105/2018, de data 29 de maig de 2018, pel qual es resol acceptar la renúncia / baixa voluntària per jubilació d’un treballador municipal, amb efectes 15 de juliol de 2018.
 • Decret número 106/2018, de data 30 de maig de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 107/2018, de data 31 de maig de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-19/2018.
 • Decret número 108/2018, de data 31 de maig de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, maig de 2018.
 • Decret número 109/2018, de data 1 de juny de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 110/2018, de data 4 de juny de 2018, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable d’un immoble.
 • Decret número 111/2018, de data 6 de juny de 2018, pel qual es resol concedir llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües, a un immoble.
 • Decret número 112/20185, de data 11 de juny de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 14 de juny de 2018.
 • Decret número 113/2018, de data 11 de juny de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, incoar expedient de contracte menor (CMS-01/2018).
 • Decret número 114/2018, de data 11 de juny de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, que per Secretaria Intervenció s’emeti informe relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 115/2018, de data 11 de juny de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, incoar expedient de contracte menor (CMS-02/2018).
 • Decret número 116/2018, de data 14 de juny de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 19 de juny.
 • Decret número 117/2018, de data 14 de juny de 2018, pel qual es resol iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de la Fatarella, corresponent a l’exercici 2018.
 • Decret número 118/2018, de data 15 de juny de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 19 de juny de 2018.
 • Decret número 119/2018, de data 18 de juny de 2018, pel qual es resol fixar la data de baixa a l’empresa, d’un treballador d’aquest Ajuntament.
 • Decret número 120/2018, de data 18 de juny de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juny 2018.
 • Decret número 121/2018, de data 19 de juny de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, 3r trimestre curs escolar 2017/18.
 • Decret número 122/2018, de data 20 de juny de 2018, pel qual s’aprova el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica – Adults, 2n trimestre de 2018.
 • Decret número 123/2018, de data 20 de juny de 2018, pel qual s’aprova el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant – 2n trimestre de 2018.
 • Decret número 124/2018, de data 20 de juny de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Zumba, 2n trimestre de 2018.
 • Decret número 125/2018, de data 25 de juny de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 25 de juny de 2018.
 • Decret número 126/2018, de data 28 de juny de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, juny 2018.
 • Decret número 127/2018, de data 28 de juny de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, maig 2018.
 • Decret número 128/2018, de data 6 de juliol de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 12 de juliol de 2018.
 • Decret número 129/2018, de data 6 de juliol de 2018, pel qual es resol concedir autorització pel trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Ampliació Nova, número 63, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 130/2018, de data 9 de juliol de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de juliol de 2018.
 • Decret número 131/2018, de data 11 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses de l’Escorxador, 2n trimestre de 2018.
 • Decret número 132/2018, de data de 11 de juliol de 2018, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram un immoble.
 • Decret número 133/2018, de data 13 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Aiguagim, juliol 2018.
 • Decret número 134/2018, de data 13 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juny 2018.
 • Decret número 135/2018, de data 13 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curset de Natació, estiu 2018.
 • Decret número 136/2018, de data 18 de juliol de 2018, pel qual es resol donar de baixa el servei de subministrament d’aigua potable d’un immoble.
 • Decret número 137/2018, de data 19 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el pagament, i la corresponent despesa, de la prima de l’assegurança de responsabilitat civil a “ASSITECA Broker Internacional de Seguros S.A.”.
 • Decret número 138/2018, de data 19 de juliol de 2018, pel qual es resol que l’Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals redacti informe envers l’estat d’un immoble.
 • Decret número 139/2018, de data 19 de juliol de 2018, pel qual es resol modificar el Calendari de Pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al segon trimestre 2018.
 • Decret número 140/2018, de data 20 de juliol de 2018, pel qual es resol, fixar diferents extrems relacionats amb l’actuació: “MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y AVISOS A LA POBLACIÓN”.
 • Decret número 141/2018, de data 23 de juliol de 2018, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2018, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2018.
 • Decret número 142/2018, de data 23 de juliol de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 25 de juliol de 2018.
 • Decret número 143/2018, de data 23 de juliol de 2018, pel qual es resol, entre d’altres extrems, disposar la formació d’expedient pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’Ajuntament pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
 • Decret número 144/2018, de data 23 de juliol de 2018, pel qual es resol incoar expedient per a la rectificació de l’Inventari General de Béns, a data 31 de desembre de 2017.
 • Decret número 145/2018, de data 24 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juliol de 2018.
 • Decret número 146/2018, de data 24 de juliol de 2018, pel qual es resol, entre altres, incoar expedient de contracte menor (CMS-03/2018).
 • Decret número 147/2018, de data 27 de juliol de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juliol de 2018.
 • Decret número 148/2018, de data 30 de juliol de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 2 d’agost de 2018.
 • Decret número 149/2018, de data 30 de juliol de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 2 d’agost de 2018.
 • Decret número 150/2018, de data 1 d’agost de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a Llicències Urbanístiques (Remesa 1a – 2018).
 • Decret número 151/2018, de data 1 d’agost de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-34/2018.
 • Decret número 152/2018, de data 1 d’agost de 2018, pel qual es resol, entre altres, incoar expedient de contracte menor (CMS-04/2018).
 • Decret número 153/2018, de data 2 d’agost de 2018, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2016-2017.
 • Decret número 154/2018, de data 3 d’agost de 2018, pel qual es resol fixar l’horari d’atenció al públic, des del dia 1 d’octubre de 2018 fins al 30 d’abril de 2019.
 • El Decret número 155/2018 no existeix. S’ha produït una errada en la numeració, saltant del número 154/2018 al número 156/2018.
 • Decret número 156/2018, de data 13 d’agost de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 16 d’agost de 2018.
 • Decret número 157/2018, de data 23 d’agost de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, juliol de 2018.
 • Decret número 158/2018, de data 24 d’agost de 2018, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 159/2018, de data 28 d’agost de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor dels Regidors/es per l’assistència a les sessions del Ple, celebrades durant els mesos de maig a agost de 2018.
 • Decret número 160/2018, de data 28 d’agost de 2018, pel qual es resol, incoar expedient de contracte menor (CMS-05/2018).
 • Decret número 161/2018, de data 29 d’agost de 2018, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’un treballador adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 162/2018, de data 29 d’agost de 2018, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 163/2018, de data 29 d’agost de 2018, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 164/2018, de data 29 d’agost de 2018, pel qual es resol, entre altres, incoar expedient de contracte menor (CMS-06/2018).
 • Decret número 165/2018, de data 29 d’agost de 2018, pel qual es resol, entre altres, incoar expedient de contracte menor (CMS-07/2018).
 • Decret número 166/2018, de data 30 d’agost de 2018, pel qual es resol, concedir autorització única i exclusivament pel trasllat de restes a l’ossera del nínxol ubicat a la Via Sant Francesc Xavier, número 38, del Cementiri Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 167/2018, de data 31 d’agost de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’agost de 2018.
 • Decret número 168/2018, de data 5 de setembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 12 de setembre de 2018.
 • Decret número 169/2018, de data 6 de setembre, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 13 de setembre de 2018.
 • Decret número 170/2018, de data 12 de setembre de 2018, pel qual es resol determinar les línies fonamentals del Pressupost 2019.
 • Decret número 171/2018, de data 13 de setembre de 2018, pel qual es resol modificar l’horari d’un treballador, adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 172/2018, de data 14 de setembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts, corresponents a la quota anual Escorxador, exercici 2018.
 • Decret número 173/2018, de data 18 de setembre de 2018, pel qual es resol donar de baixa el comptador i el servei de subministrament d’aigua potable a un immoble.
 • Decret número 174/2018, de data 20 de setembre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-53/2018.
 • Decret número 175/2018, de data 20 de setembre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-27/2018.
 • Decret número 176/2018, de data 21 de setembre de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-14/2017.
 • Decret número 177/2018, de data 21 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMO-01/2018.
 • Decret número 178/2018, de data 21 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMO-02/2018.
 • Decret número 179/2018, de data 24 de setembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 26 de setembre de 2018.
 • Decret número 180/2018, de data 25 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-08/2018.
 • Decret número 181/2018, de data 25 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-09/2018.
 • Decret número 182/2018, de data 25 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-10/2018.
 • Decret número 183/2018, de data 25 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-11/2018.
 • Decret número 184/2018, de data 26 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-12/2018.
 • Decret número 185/2018, de data 27 de setembre de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, mes de setembre de 2018.
 • Decret número 186/2018, de data 27 de setembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, setembre de 2018.
 • Decret número 187/2018, de data 27 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-13/2018.
 • Decret número 188/2018, de data 27 de setembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-14/2018.
 • Decret número 189/2018, de data 3 d’octubre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 9 d’octubre de 2018.
 • Decret número 190/2018, de data 3 d’octubre de 2018, pel qual es resol, entre altres, presentar el balanç econòmic de l’actuació: “Activitats Escola de Música Municipal”, curs 2017-2018.
 • Decret número 191/2018, de data 5 d’octubre de 2018, pel qual es resol acceptar la renúncia/baixa voluntària, d’una treballadora adscrita al servi de la Llar d’Infants municipal.
 • Decret número 192/2018, de data 8 d’octubre de 2018, pel qual es resol reconèixer gratificacions/compensacions per treballs extraordinaris.
 • Decret número 193/2018, de data 9 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador – 3r trimestre 2018.
 • Decret número 194/2018, de data 11 d’octubre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 15 d’octubre de 2018.
 • Decret número 195/2018, de data 15 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, agost i setembre 2018.
 • Decret número 196/2018, de data 15 d’octubre de 2018, pel qual es resol contractar laboralment, una treballadora adscrita al servei de la Llar d’Infants.
 • Decret número 197/2018, de data 17 d’octubre de 2018, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat.
 • Decret número 198/2018, de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-15/2018.
 • Decret número 199/2018, de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-16/2018.
 • Decret número 200/2018, de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-17/2018.
 • Decret número 201/2018, de data 19 d’octubre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 24 d’octubre de 2018.
 • Decret número 202/2018, de data 23 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament, exercici 2017.
 • Decret número 203/2018, de data 24 d’octubre de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 204/2018, de data 24 d’octubre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-18/2018.
 • Decret número 205/2018, de data 24 d’octubre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-19/2018.
 • Decret número 206/2018, de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es resol modificar el calendari de pagament de la Taxa pel subministrament d’aigua potable a domicili, corresponent al tercer trimestre de 2018.
 • Decret número 207/2018, de data 25 d’octubre de 2018, pel qual es resol fixar, les despeses i ingressos, en relació al curs 2017/2018, de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella.
 • Decret número 208/2018, de data 29 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de l’Escola de Música Municipal, matrícula curs 2018-2019.
 • Decret número 209/2018, de data 30 d’octubre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 31 d’octubre de 2018.
 • Decret número 210/2018, de data 30 d’octubre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-55/2018.
 • Decret número 211/2018, de data 30 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, octubre 2018.
 • Decret número 212/2018, de data 31 d’octubre de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, mes d’octubre de 2018.
 • Decret número 213/2018, de data 31 d’octubre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’activitat consistent en la recreació històrica de l’últim combat de la Batalla de l’Ebre, el dia 18 de novembre de 2018.
 • Decret número 214/2018, de data 2 de novembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-20/2018.
 • Decret número 215/2018, de data 2 de novembre de 2018, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-19/2018.
 • Decret número 216/2018, de data 5 de novembre de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 8 de novembre de 2018.
 • Decret número 217/2018, de data 5 de novembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 8 de novembre de 2018.
 • Decret número 218/2018, de data 12 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 219/2018, de data 14 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 220/2018, de data 19 de novembre de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, que s’emeti informe relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació de crèdit.
 • Decret número 221/2018, de data 19 de novembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 22 de novembre de 2018.
 • Decret número 222/2018, de data 20 de novembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament del rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, octubre de 2018.
 • Decret número 223/2018, de data 20 de novembre de 2018, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, baixa i nova liquidació d’un rebut d’aigua.
 • Decret número 224/2018, de data 21 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 225/2018, de data 21 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 226/2018, de data 22 de novembre de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 27 de novembre de 2018.
 • Decret número 227/2018, de data 23 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 228/2018, de data 23 de novembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipals, novembre de 2018.
 • Decret número 229/2018, de data 27 de novembre de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de novembre.
 • Decret número 230/2018, de data 27 de novembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMS-21/2018.
 • Decret número 231/2018, de data 28 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 232/2018, de data 28 de novembre de 2018, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 233/2018, de data 29 de novembre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-22/2018.
 • Decret número 234/2018, de data 29 de novembre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-32/2018.
 • Decret número 235/2018, de data 30 de novembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 5 de desembre de 2018.
 • Decret número 236/2018, de data 30 de novembre de 2018, pel qual es resol procedir a la incoació de l’expedient CMO-03/2018.
 • Decret número 237/2018, de data 10 de desembre de 2018, pel qual es resol donar de baixa un comptador i el servei de subministrament d’aigua potable.
 • Decret número 238/2018, de data 10 de desembre de 2018, pel qual es resol concedir llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües a un immoble.
 • Decret número 239/2018, de data 12 de desembre de 2018, pel qual es resol sotmetre el projecte de Pressupost General Municipal per a l’exercici 2019, a informe de Secretaria Intervenció.
 • Decret número 240/2018, de data 12 de desembre de 2018, pel qual es resol abonar a la “Fundació Noèlia”, les recaptacions per les activitats organitzades durant la “20a edició de la Festa de l’Oli”.
 • Decret número 241/2018, de data 14 de desembre de 2018, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 20 de desembre de 2018.
 • Decret número 242/2018, de data 14 de desembre de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic de les actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats.
 • Decret número 243/2018, de data 14 de desembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 19 de desembre de 2018.
 • Decret número 244/2018, de data 14 de desembre de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic de l’activitat: realització del servei de socorrista aquàtic per a la piscina municipal, temporada estiu 2018.
 • Decret número 245/2018, de data 14 de desembre de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, presentar el balanç econòmic de l’activitat: millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.
 • Decret número 246/2018, de data 17 de desembre de 2018, pel qual es resol procedir a l’arxiu dels expedients incoats per a la contractació, mitjançant contracte menor, dels serveis de GIMNÀSTICA TONIFICANT (CMS-08/2018), GIMNÀSTICA D’ADULTS (CMS-09/2018) i ZUMBA (CMS-10/2018).
 • Decret número 247/2018, de data 17 de desembre de 2018, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’activitat: realització de programes i activitats culturals als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.
 • Decret número 248/2018, de data 19 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts, corresponents a llicències urbanístiques.
 • Decret número 249/2018, de data 19 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, desembre 2018.
 • Decret número 250/2018, de data 19 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2018.
 • Decret número 251/2018, de data 20 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica-Adults, d’octubre a desembre de 2018.
 • Decret número 252/2018, de data 20 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica-Tonificant, d’octubre a desembre de 2018.
 • Decret número 253/2018, de data 20 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents al Curs de Zumba, d’octubre a desembre de 2018.
 • Decret número 254/2018, de data 20 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, 1r trimestre / curs escolar 2018-2019.
 • Decret número 255/2018, de data 27 de desembre de 2018, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 31 de desembre de 2018.
 • Decret número 256/2018, de data 28 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor dels/de les Regidors/es, per l’assistència a les sessions del ple, mesos de setembre a desembre de 2018.
 • Decret número 257/2018, de data 28 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar la relació de factures i notes de despeses número 24/2018.
 • Decret número 258/2018, de data 28 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar la liquidació del servei de les piscines municipals, temporada 2018.
 • Decret número 259/2018, de data 28 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a llibres Escola de Música Municipal, curs 2018-2019.
 • Decret número 260/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar la relació de factures i notes de despeses número 25/2018.
 • Decret número 261/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2019.
 • Decret número 262/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol, entre altres, no formalitzar diferents apunts AD, a la data 30/12/2018.
 • Decret número 263/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions, per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de desembre de 2018.
 • Decret número 264/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol empadronar dos menors.
 • Decret número 265/2018, de data 31 de desembre de 2018, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-56/2018.
 • Decret número 1/2017, de data 9 de gener, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 12 de gener de 2017.
 • Decret número 2/2017, de data 13 de gener, pel qual es resol procedir a la inscripció, al Registre Municipal d’Activitats de la Fatarella, de l’activitat objecte de l’expedient RC-01/2017.
 • Decret número 3/2017, de data 13 de gener, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 4/2017, de data 13 de gener, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a Despeses Escorxador, 4r trimestre de 2016.
 • Decret número 5/2017, de data 16 de gener, pel qual es resol modificar la jornada laboral d’una treballadora.
 • Decret número 6/2017, de data 16 de gener, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el 18 de gener de 2017.
 • Decret número 7/2017, de data 17 de gener de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 20 de gener de 2017.
 • Decret número 8/2017, de data 17 de gener de 2017, pel qual es resol la incorporació de crèdits a la Liquidació del Pressupost 2016.
 • Decret número 9/2017, de data 20 de gener, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, gener de 2017.
 • Decret número 10/2017, de data 20 de gener, pel qual es resol contractar laboralment un treballador, per la substitució del treballador en reserva de lloc de treball en situació de paternitat.
 • Decret número 11/2017, de data 23 de gener, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres, objecte de l’expedient LU-10/2016.
 • Decret número 12/2017, de data 26 de gener, pel qual es resol sotmetre a informació pública, el projecte de construcció d’un magatzem en planta baixa al polígon 4, parcel·la 79, destinat a l’activitat de cria d’ovelles.
 • Decret número 13/2017, de data 26 de gener, pel qual es resol fixar, entre altres extrems, els ingressos i les despeses del projecte “La Fatarella Jove 2016”.
 • Decret número 14/2017, de data 26 de gener, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de gener de 2017.
 • Decret número 15/2017, de data 27 de gener, pel qual es resol retornar la quantitat de DEU EUROS, (10,00€), cobrats en concepte de Taller musical.
 • Decret número 16/2017, de data 30 de gener, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 1 de febrer de 2017.
 • Decret número 17/2017, de data 30 de gener, pel qual es resol fixar, entre altres extrems, el balanç econòmic de l’actuació “18a Festa de l’Oli”.
 • Decret número 18/2017, de data 31 de gener, pel qual es resol fixar, entre altres extrems, el finançament de l’actuació: “Reparacions a la xarxa de clavegueram del casc antic”.
 • Decret número 19/2017, de data 31 de gener, pel qual es resol fixar diferents extrems relacionats amb l’actuació: “Reparacions a la xarxa de clavegueram del casc antic”.
 • Decret número 20/2017, de data 2 de febrer, pel qual es resol, entre d’altres, sol·licitar a l’empresa “Hierros Altadill, SL”, que procedeixi a la retirada del vehicle abandonat a la Carretera C-12b, del Terme municipal de la Fatarella.
 • Decret número 21/2017, de data 3 de febrer, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 22/2017, de data 10 de febrer, pel qual es resol aprovar les liquidacions en concepte de taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de serveis, del període 4t trimestre de 2016.
 • Decret número 23/2017, de data 13 de febrer de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 15 de febrer de 2017.
 • Decret número 24/2017, de data 15 de febrer, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 25/2017, de data 15 de febrer, pel qual es resol modificar el termini de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, 4t trimestre de 2016.
 • Decret número 26/2017, de data 15 de febrer, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-61/2016.
 • Decret número 27/2017, de data 15 de febrer, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-01/2017.
 • Decret número 28/2017, de data 16 de febrer, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, febrer de 2017.
 • Decret número 29/2017, de data 17 de febrer, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 23 de febrer de 2017.
 • Decret número 30/2017, de data 17 de febrer, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, gener de 2017.
 • Decret número 31/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-33/2015.
 • Decret número 32/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a la realització de “B.1 Projecte de commemoració de diades significatives”, dins la convocatòria de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 2016.
 • Decret número 33/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol, entre altres, fixar la totalitat de les despeses en relació al “B.2 Programació anual d’activitats adreçades a dones”, dins la convocatòria de subvencions pluriennals a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 2016.
 • Decret número 34/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol iniciar l’expedient de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.
 • Decret número 35/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, 2n trimestre curs 2016-2017.
 • Decret número 36/2017, de data 22 de febrer, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts, corresponents a la Llar d’Infants Municipal, gener de 2017.
 • Decret número 37/2017, de data 24 de febrer, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local a sessió ordinària, el dia 1 de març de 2017.
 • Decret número 38/2017, de data 24 de febrer, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 2 de març de 2017.
 • Decret número 39/2017, de data 24 de febrer de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de febrer de 2017.
 • Decret número 40/2017, de data 24 de febrer de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems en relació a l’actuació: “Reparacions a la xarxa de clavegueram del carrer Molins”.
 • Decret número 41/2017, de data 24 de febrer de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems en relació a l’actuació: “Reparacions a la xarxa de clavegueram del carrer Vall de les Moreres”.
 • Decret número 42/2017, de data 27 de febrer de 2017, pel qual es resol concedir llicència municipal per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua i per a la instal·lació de comptador d’aigües.
 • Decret número 43/2017, de data 27 de febrer de 2017, pel qual es resol concedir llicència per connectar a la xarxa municipal de clavegueram.
 • Decret número 44/2017, de data 28 de febrer de 2017, pel qual es resol, entre d’altres extrems, aprovar la liquidació del Pressupost General Municipal per a l’exercici 2016.
 • Decret número 45/2017, de data 2 de març de 2017, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic de l’actuació: servei de socorrista aquàtic per a la piscina municipal, temporada estiu 2016.
 • Decret número 46/2017, de data 8 de març de 2017, pel qual es resol retornar un ingrés duplicat.
 • Decret número 47/2017, de data 8 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, febrer de 2017.
 • Decret número 48/2017, de data 9 de març de 2017, pel qual es resol concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular no conductor.
 • Decret número 49/2017, de data 10 de març de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 15 de març de 2017.
 • Decret número 50/2017, de data 10 de març de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 15 de març de 2017.
 • Decret número 51/2017, de data 21 de març de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-31/2016.
 • Decret número 52/2017, de data 21 de març de 2017, pel qual es resol, entre d’altres, fixar el balanç econòmic de les actuacions: gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.
 • Decret número 53/2017, de data 22 de març de 2017, pel qual es resol, entre d’altres extrems, remetre al Jutjat d’Instrucció número 1 de Gandesa fotocòpia compulsada de l’expedient administratiu incoat per a l’adjudicació de l’execució de l’obra. “Arranjament de les patologies de l’obra de renovació de la pavimentació i serveis al nucli antic, 1a Fase”.
 • Decret número 54/2017, de data 22 de març de 2017, pel qual es resol iniciar l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2017.
 • Decret número 55/2017, de data 22 de març de 2017, pel qual es resol aprovar la relació individualitzada de les despeses que integren el cost del servei municipal de la Llar d’Infants, curs 2015/2016.
 • Decret número 56/2017, de data 23 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria de l’Ajuntament, corresponents a l’any 2017.
 • Decret número 57/2017, de data 23 de març de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 27 de març de 2017.
 • Decret número 58/2017, de data 23 de març de 2017, pel qual es resol, entre altres extrems, fixar el balanç econòmic del servei de l’EEI Municipal (Codi de centre 43007427).
 • Decret número 59/2017, de data 23 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica d’Adults, 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 60/2017, de data 27 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Zumba, 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 61/2017, de data 27 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Gimnàstica Tonificant, 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 62/2017, de data 27 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de Llar d’Infants Municipal, març 2017.
 • Decret número 63/2017, de data 29 de març de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, març 2017.
 • Decret número 64/2017, de data 29 de març de 2017, pel qual es resol sol·licitar a “BASE – Gestió d’Ingressos”, la baixa i nova liquidació d’un rebut.
 • Decret número 65/2017, de data 31 de març de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Curs de Pàdel, març 2017.
 • Decret número 66/2017, de data 5 d’abril de 2017, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de la subvenció destinada al sosteniment de l’EEI Municipal (Codi de centre 43007427).
 • Decret número 67/2017, de data 6 d’abril de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les Despeses Escorxador, 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 68/2017, de data 10 d’abril de 2017, pel qual es resol, entre altres, que s’emeti informe preceptiu relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 69/2017, de data 12 d’abril de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a la Sessió Extraordinària, el dia 20 d’abril de 2017.
 • Decret número 70/2017, de data 12 d’abril de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-07/2016.
 • Decret número 71/2017, de data 12 d’abril de 2017, pel qual es resol autoritzar a col·locar taules i cadires a la via pública, davant de l’establiment i a l’altre costat de carretera.
 • Decret número 72/2017, de data 12 d’abril de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, març de 2017.
 • Decret número 73/2017, de data 12 d’abril de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants, abril de 2017.
 • Decret número 84/2017, de data 5 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts del curs de pàdel, abril 2017.
 • Decret número 85/2017,de data 10 de maig de 2017, pel qual es resol contractar laboralment, per a la substitució d’un treballador en situació d’incapacitat temporal/IT per contingències comunes, un treballador en la modalitat de durada determinada a temps parcial, interinitat.
 • Decret número 86/2017, de data 10 de maig de 2017, pel qual es resol incoar expedient i procedir a l’execució dels tràmits pertinents i, si escau, l’aprovació del Compte General, exercici 2016.
 • Decret número 87/2017, de data 10 de maig de 2017, pel qual es resol modificar els terminis de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, primer trimestre de 2017.
 • Decret número 88/2017, de data 15 de maig de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-07/2017.
 • Decret número 89/2017, de data 15 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar les liquidacions en concepte de taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de serveis, del període 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 90/2017, de data 16 de maig de 2017, pel qual es resol sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya l’alta al servei: Registre Públic de Contractes.
 • Decret número 91/2017, de data 17 de maig de 2017, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 1/2017.
 • Decret número 92/2017, de data 17 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, abril 2017.
 • Decret número 93/2017, de data 17 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, maig 2017.
 • Decret número 94/2017, de data 17 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de pàdel, maig 2017.
 • Decret número 95/2017, de data 18 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, tercer trimestre de 2017.
 • Decret número 96/2017, de data 19 de maig de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 24 de maig de 2017.
 • Decret número 97/2017, de data 23 de maig de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió ordinària, el dia 26 de maig de 2017.
 • Decret número 98/2017, de data 29 de maig de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de maig de 2017.
 • Decret número 99/2017, de data 29 de maig de 2017, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 100/2017, de data 2 de juny de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a l’actuació: “Reparacions a la xarxa de clavegueram del carrer Vall de les Moreres”.
 • Decret número 101/2017, de data 5 de juny de 2017, pel qual es resol,convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 7 de juny de 2017.
 • Decret número 102/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juny de 2017.
 • Decret número 103/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de pàdel, juny 2017.
 • Decret número 104/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de gimnàstica d’adults, segon trimestre de 2017.
 • Decret número 105/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de gimnàstica tonificant, segon trimestre de 2017.
 • Decret número 106/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de zumba, segon trimestre de 2017.
 • Decret número 107/2017, de data 9 de juny de 2017, pel qual es resol autoritzar a la Societat de Caçadors de la Fatarella, a tallar els camins municipals afectats per la batuda de porc senglar, el dia 11 de juny de 2017.
 • Decret número 108/2017, de data 14 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al Servei de Teleassistència de la Creu Roja, maig 2017.
 • Decret número 109/2017, de data 15 de juny de 2017, pel qual es resol, entre altres, autoritzar la celebració, el dia 16 de juliol de 2017, de l’activitat de recreació històrica de l’entrada de les tropes republicanes a la Fatarella.
 • Decret número 110/2017, de data 19 de juny de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 22 de juny de 2017.
 • Decret número 111/2017, de data 19 de juny de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 22 de juny de 2017.
 • Decret número 112/2017, de data 21 de juny de 2017, pel qual es resol ampliar el termini concedit a “Endesa Distribución Eléctrica, SLU”, per a la presentació de documentació (expedient LU-13/2017).
 • Decret número 113/2017, de data 23 de juny de 2017, pel qual es resol modificar l’horari de treball d’una treballadora, del dia 26/06/2017 fins al dia 15/09/2017.
 • Decret número 114/2017, de data 26 de juny de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-21/2017.
 • Decret número 115/2017, de data 27 de juny de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions en concepte d’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juny de 2017.
 • Decret número 116/2017, de data 27 de juny de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-02/2017.
 • Decret número 117/2017, de data 3 de juliol de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 5 de juliol de 2017.
 • Decret número 118/2017, de data 6 de juliol de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per les obres objecte de l’expedient LU-21/2017.
 • Decret número 119/2017, de data 10 de juliol de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament, a sessió ordinària, el dia 13 de juliol de 2017.
 • Decret número 120/2017, de data 12 de juliol de 2017, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 121/2017, de data 12 de juliol de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-07/2016.
 • Decret número 122/2017, de data 13 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les despeses escorxador, segon trimestre de 2017.
 • Decret número 123/2017, de data 14 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a classes d’aquagym, estiu 2017.
 • Decret número 124/2017, de data 14 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de teleassistència de la Creu Roja, juny 2017.
 • Decret número 125/2017, de data 14 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, juliol 2017.
 • Decret número 126/2017, de data 17 de juliol de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 19 de juliol de 2017.
 • Decret número 127/2017, de data 17 de juliol de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació a sessió extraordinària, el dia 20 de juliol de 2017.
 • Decret número 128/2017, de data 18 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curset de natació 2017.
 • Decret número 129/2017, de data 21 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar el pagament de la prima de l’assegurança de responsabilitat civil, pel correfoc que tindrà lloc el 9 d’agost de 2017.
 • Decret número 130/2017, de data 25 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de juliol de 2017.
 • Decret número 131/2017, de data 25 de juliol de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts en l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-59/2015.
 • Decret número 132/2017, de data 25 de juliol de 2017, pel qual es resol fixar els terminis de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, segon trimestre de l’any 2017.
 • Decret número 133/2017, de data 26 de juliol de 2017, pel qual es resol sol·licitar a “BASE-Gestió d’Ingressos”, la nova liquidació d’un rebut corresponent al 1r trimestre de 2017.
 • Decret número 134/2017, de data 31 de juliol de 2017, pel qual es resol concedir targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, submodalitat de titular conductor.
 • Decret número 135/2017, de data 31 de juliol de 2017, pel qual es resol aprovar les liquidacions en concepte de taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de serveis, període 2n trimestre de 2017.
 • Decret número 136/2017, de data 1 d’agost de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 4 d’agost de 2017.
 • Decret número 137/2017, de data 1 d’agost de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts corresponents a llicències urbanístiques.
 • Decret número 138/2017, de data 18 d’agost de 2017, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 139/2017, de data 21 d’agost de 2017, pel qual es resol sol·licitar a l’Excma. Diputació de Tarragona l’alta a la plataforma de serveis digitals ACTIO.
 • Decret número 140/2017, de data 24 d’agost de 2017, pel qual es resol, entre altres, declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 2/2017, que afecta al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2017.
 • Decret número 141/2017, de data 25 d’agost de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 30 d’agost de 2017.
 • Decret número 142/2017, de data 25 d’agost de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 30 d’agost de 2017.
 • Decret número 143/2017, de data 28 d’agost de 2017, pel qual es resol fixar, les despeses i els ingressos de l’Escola de Música Municipal, curs 2016/2017.
 • Decret número 144/2017, de data 30 d’agost de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor dels regidors, per l’assistència a les sessions del Ple celebrades de maig a agost de 2017.
 • Decret número 145/2017, de data 4 de setembre de 2017, pel qual es resol fixar el nombre d’alumnes assistents a l’EEI Municipal de la Fatarella, curs 2016/2017.
 • Decret número 146/2017, de data 6 de setembre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el dia 14 de setembre de 2017.
 • Decret número 147/2017, de data 7 de setembre de 2017, pel qual es resol donar suport al Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat.
 • Decret número 148/2017, de data 7 de setembre de 2017, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 149/2017, de data 12 de setembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 13 de setembre de 2017.
 • Decret número 150/2017, de data 12 de setembre de 2017, pel qual es resol determinar les línies fonamentals del pressupost.
 • Decret número 151/2017, de data 12 de setembre de 2017, pel qual es resol modificar l’horari de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 152/2017, de data 12 de setembre de 2017, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’un treballador adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 153/2017, de data 12 de setembre de 2017, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora adscrita al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 154/2017, de data 13 de setembre de 2017, pel qual es resol contractar una treballadora, per ocupar parcialment una plaça vacant de professor/a de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 155/2017, de data 13 de setembre de 2017, pel qual es resol donar d’alta un adult.
 • Decret número 156/2017, de data 13 de setembre de 2017, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’Escola de Música Municipal de la Fatarella, curs 2015-2016.
 • Decret número 157/2017, de data 14 de setembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la quota anual escorxador municipal.
 • Decret número 158/2017, de data 14 de setembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de teleassistència de la Creu Roja, juliol i agost de 2017.
 • Decret número 159/2017, de data 14 de setembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, setembre de 2017.
 • Decret número 160/2017, de data 14 de setembre de 2017, pel qual es resol, entre altres, fixar el detall de les dades econòmiques de l’actuació: “Reparació dels revestiments del vas de la piscina gran”.
 • Decret número 161/2017, de data 22 de setembre de 2017, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 162/2017, de data 22 de setembre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el dia 27 de setembre de 2017.
 • Decret número 163/2017, de data 22 de setembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el dia 27 de setembre de 2017.
 • Decret número 164/2017, de data 25 de setembre de 2017, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “Gestió i funcionament del Centre de Lectura i Punt TIC-Òmnia de la Fatarella”.
 • Decret número 165/2017, de data 28 de setembre de 2017, pel qual es resol, aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de setembre de 2017.
 • Decret número 166/2017, de data 29 de setembre de 2017, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball, d’una treballadora de la Llar d’Infants Municipal.
 • Decret número 167/2017, de data 2 d’octubre de 2017, pel qual es resol fixar l’horari d’atenció al públic de les oficines municipals, des del dia 1 d’octubre de 2017 fins al dia 30 d’abril de 2018.
 • Decret número 168/2017, de data 4 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a la sessió extraordinària, el dia 6 d’octubre de 2017.
 • Decret número 169/2017, de data 6 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a la sessió ordinària, el dia 11 d’octubre de 2017.
 • Decret número 170/2017, de data 10 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de teleassistència de la Creu Roja, setembre 2017.
 • Decret número 171/2017, de data 10 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, octubre 2017.
 • Decret número 172/2017, de data 13 d’octubre de 2017, pel qual es resol reconèixer un trienni a un funcionari d’aquest Ajuntament (Grup C2).
 • Decret número 173/2017, de data 13 d’octubre de 2017, pel qual es resol reconèixer un trienni a un funcionari d’aquest Ajuntament (Grup AP).
 • Decret número 174/2017, de data 13 d’octubre de 2017, pel qual es resol presentar el balanç econòmic de l’Escola de Música Municipal, curs 2016-2017.
 • Decret número 175/2017, de data 16 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 18 d’octubre de 2017.
 • Decret número 176/2017, de data 17 d’octubre de 2017, pel qual es resol autoritzar la celebració de l’activitat consistent en la recreació història de l’últim combat de la Batalla de l’Ebre, el dia 5 de novembre de 2017.
 • Decret número 177/2017, de data 17 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a les despeses Escorxador, 3r trimestre de 2017.
 • Decret número 178/2017, de data 19 d’octubre de 2017, pel qual es resol concedir, a un treballador municipal, una bestreta de dues mensualitats de sou base i triennis.
 • Decret número 179/2017, de data 19 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 23 d’octubre de 2017.
 • Decret número 180/2017, de data 23 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió extraordinària, el 26 d’octubre de 2017.
 • Decret número 181/2017, de data 23 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 26 d’octubre de 2017.
 • Decret número 182/2017, de data 24 d’octubre de 2017, pel qual es resol, entre altres, fixar el balanç econòmic de l’actuació: “Activitats Culturals”.
 • Decret número 183/2017, de data 25 d’octubre de 2017, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 3/2017, que afecta al Pressupost General Municipal, exercici 2017.
 • Decret número 184/2017, de data 27 d’octubre de 2017, pel qual es resol modificar la jornada/contracte de treball d’un treballador adscrit al servei de l’Escola de Música Municipal.
 • Decret número 185/2017, de data 27 d’octubre de 2017, pel qual es resol empadronar un adult.
 • Decret número 186/2017, de data 27 d’octubre de 2017, pel qual es resol empadronar una adulta.
 • Decret número 187/2017, de data 27 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes d’octubre.
 • Decret número 188/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol que per Secretaria Intervenció s’emeti informe preceptiu, relatiu a la possibilitat d’incoar un expedient de modificació i habilitació de crèdit.
 • Decret número 189/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el dia 31 d’octubre de 2017.
 • Decret número 190/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol empadronar una menor.
 • Decret número 191/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar el cost efectiu dels serveis que presta l’Ajuntament.
 • Decret número 192/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol aprovar les liquidacions en concepte de taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal per part de les empreses subministradores de serveis, del període 3r trimestre de 2017.
 • Decret número 193/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-53/2016.
 • Decret número 194/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-02/2017.
 • Decret número 195/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-01/2017.
 • Decret número 196/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-37/2017.
 • Decret número 197/2017, de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es resol autoritzar l’inici de les obres, objecte de l’expedient LU-36/2017.
 • Decret número 198/2017, de data 2 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de l’Escola de Música Municipal, matrícula curs 2017-2018.
 • Decret número 199/2017, de data 2 de novembre de 2017, pel qual es resol reservar el emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles; i reservar els locals oficials i llocs públics per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.
 • Decret número 200/2017, de data 3 de novembre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de la Corporació, a sessió ordinària, el 9 de novembre de 2017.
 • Decret número 201/2017, de data 3 de novembre de 2017, pel qual es resol renunciar a la subvenció atorgada pel Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la realització de la 19a Festa de l’Oli.
 • Decret número 202/2017, de data 3 de novembre de 2017, pel qual es resol fixar els terminis de pagament dels rebuts corresponents al subministrament d’aigua potable a domicili, tercer trimestre del 2017.
 • Decret número 203/2017, de data 6 de novembre de 2017, pel qual es resol designar els representants de l’administració que actuaran a les eleccions al Parlament de Catalunya.
 • Decret número 204/2017, de data 6 de novembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 9 de novembre de 2017.
 • Decret número 205/2017, de data 8 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar l’Expedient número 5/2017, de generació de crèdits per ingressos al Pressupost General Municipal per a l’exercici 2017.
 • Decret número 206/2017, de data 10 de novembre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-36/2017.
 • Decret número 207/2017, de data 14 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, novembre 2017.
 • Decret número 208/2017, de data 16 de novembre de 2017, pel qual es resol delegar en el regidor Sr. Fermín Ruana Font, l’autorització d’un matrimoni civil.
 • Decret número 209/2017, de data 17 de novembre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament, a sessió extraordinària, el 22 de novembre de de 2017.
 • Decret número 210/2017, de data 20 de novembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 22 de novembre de 2017.
 • Decret número 211/2017, de data 23 de novembre de 2017, pel qual es resol reconèixer expressament diferents gratificacions/compensacions econòmiques per treballs extraordinaris.
 • Decret número 212/2017, de data 24 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades durant el mes de novembre.
 • Decret número 213/2017, de data 24 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de Teleassistència de la Creu Roja, octubre de 2017.
 • Decret número 214/2017, de data 24 de novembre de 2017, pel qual s’autoritza expressament l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-32/2017.
 • Decret número 215/2017, de data 27 de novembre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-44/2017.
 • Decret número 216/2017, de data 28 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a l’Escola de Música Municipal, 1r trimestre.
 • Decret número 217/2017, de data 29 de novembre de 2017, pel qual es resol aprovar una factura.
 • Decret número 218/2017, de data 7 de desembre de 2017, pel qual es resol declarar esdevinguda l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 4/2017, que afecta al Pressupost General Municipal, exercici 2017.
 • Decret número 219/2017, de data 7 de desembre de 2017, pel qual es resol retornar diferents imports corresponents a la liquidació de l’ICIO i de la taxa pel servei municipal de recollida i/o abocaments de residus de la construcció, corresponents a l’expedient LU-06/2016.
 • Decret número 220/2017, de data 7 de desembre de 2017, pel qual es resol retornar la fiança dipositada per respondre de la correcta gestió dels residus produïts per l’execució de les obres, objecte de l’expedient LU-06/2016.
 • Decret número 221/2017, de data 11 de desembre de 2017, pel qual es resol sotmetre el projecte de Pressupost General Municipal, exercici 2018, a informe de Secretaria Intervenció.
 • Decret número 222/2017, de data 13 de desembre de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a la realització del servei de socorrista aquàtic per a la piscina municipal, temporada estiu 2017.
 • Decret número 223/2017, de data 13 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents a la Llar d’Infants Municipal, desembre 2017.
 • Decret número 224/2017, de data 13 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al servei de Teleassistència de la Creu Roja, novembre 2017.
 • Decret número 225/2017, de data 14 de desembre de 2017, pel qual es resol convocar el Ple de l’Ajuntament, a sessió extraordinària, el 20 de desembre de de 2017.
 • Decret número 226/2017, de data 15 de desembre de 2017, pel qual s’autoritza expressament l’inici de les obres objecte de l’expedient LU-06/2017.
 • Decret número 227/2017, de data 18 de desembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió ordinària, el 20 de desembre de 2017.
 • Decret número 228/2017, de data 18 de desembre de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a l’actuació: millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017.
 • Decret número 229/2017, de data 20 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de zumba, octubre-desembre 2017.
 • Decret número 230/2017, de data 20 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de gimnàstica adults, octubre-desembre 2017.
 • Decret número 231/2017, de data 20 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el cobrament dels rebuts corresponents al curs de gimnàstica tonificant, octubre-desembre 2017.
 • Decret número 232/2017, de data 20 de desembre de 2017, pel qual es resol empadronar dos adults i dos menors.
 • Decret número 233/2017, de data 20 de desembre de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems referents a actuacions de protecció de la salut pública, per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2017.
 • Decret número 234/2017, de data 21 de desembre de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems referents a actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017.
 • Decret número 235/2017, de data 27 de desembre de 2017, pel qual es resol convocar la Junta de Govern Local, a sessió extraordinària, el 29 de desembre de 2017.
 • Decret número 236/2017, de data 28 de desembre de 2017, pel qual es resol fixar diferents extrems respecte a programes concrets i activitats de promoció turística 2017.
 • Decret número 237/2017, de data 28 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions a favor dels regidors, per l’assistència a les sessions del Ple de setembre a desembre de 2017.
 • Decret número 238/2017, de data 29 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar les indemnitzacions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, mes desembre 2017.
 • Decret número 239/2017, de data 29 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar el Pressupost General Municipal Prorrogat.
 • Decret número 240/2017, de data 29 de desembre de 2017, pel qual es resol aprovar la relació de factures i notes de despeses número 23/2017.
 • Decret número 241/2017, de data 29 de desembre, pel qual es resol aprovar el cobrament de rebuts mitjançant domiciliació bancària: llicències urbanístiques, remesa 3a.
 • Decret número 242/2017, de data 29 de desembre de 2017, pel qual es resol, entre d’altres extrems, l’autorització de despeses, 2017 (apunts AD).