En aquest espai trobareu totes aquelles alertes i notes informatives relacionades amb la seguretat, la qualitat o la disponibilitat de medicaments, així com amb la detecció de medicaments il·legals o d’altres qüestions.

Alertes de seguretat

Alertes de qualitat

Alertes i alternatives al desproveïment

Alertes de medicaments il·legals

Alertes de productes sanitaris

Alertes de productes cosmètics

Altres alertes