Avui dimecres, 29 de juliol de 2020, s’ha publicat la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

  • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic, a tot el territori de Catalunya, per raons de salut pública. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.
  • L’incompliment de la mesura és objecte de règim sancionador, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, i conforme la Llei 20/1985.
  • Correspon als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.