L’Ajuntament de la Fatarella ha executat l’obra “SUBSTITUCIÓ DE LES FUSTERIES DE LA SALA DEL BALL DE L´EDIFICI DEL CASAL DE LA VILA”, la qual ha tingut per objecte la substitució de les actuals fusteries d’alumini i vidre senzill de la Sala del Ball de l’edifici del Casal de la Vila de la Fatarella, per noves fusteries d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i envidrament aïllant de baixa emissivitat per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

L’actuació ha permès realitzar una inversió a un equipament cultural o d’interès ciutadà, com és el Casal de la Vila, per tal de millorar-lo per a destinar-lo a l’ús públic corresponent.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la qual, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2022 i en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022), ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 25.000,00 Euros:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Substitució de les fusteries de la sala de ball del Casal.
Pressupost elegible: 33.295,27 €
Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €.
% concedit: 95%
Import concedit: 25.000,00 €
Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01.