El Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, el 22 de setembre de 2016, va acordar aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt (PTGMFc) de la Fatarella, instrument promogut per l’Associació de Propietaris Forestals de la Fatarella (APFF) amb el suport de l’Ajuntament, que planifica la realització de treballs de gestió i millora forestal als boscos privats del terme municipal. El PTGMFc de la Fatarella té vigència fins el 31/12/2031.

Adhesions al Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt de la Fatarella:

Tots els propietaris forestals que no disposin d’un instrument d’ordenació de la seva finca tenen ara la possibilitat d’adherir-s’hi i disposar d’un pla. L’Ajuntament de la Fatarella ofereix suport administratiu per a fer el tràmit. Els passos a seguir són els següents:

1) Descarregar i omplir amb les dades del propietari i les finques els impressos d’adhesió:

2) Fer entrada dels impresos (sol·licitud i annexes) acompanyada de la documentació acreditativa de titularitat que s’especifica en el mateix imprès (nota registral, DNI, plànols, etc.) al Centre de la Propietat Forestal (Finca Torreferrussa, Ctra. B-140, Sabadell A Santa Perpétua de Mogoda, km 4.5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona). Avançar la documentació per correu electrònic per facilitar la gestió de l’adhesió.

3) Esperar rebre del CPF el document proposat del Pla Tècnic de la finca. Una vegada el propietari ha examinat el document proposat té dues possibilitats:

 1. No incorporar modificacions: Si està totalment conforme amb la planificació proposada, només li cal comunicar al CPF la seva conformitat.
 2. Incorporant modificacions i/o noves propostes de planificació: Si vol fer esmenes (rompudes, altres modificacions…) pot acudir a un Enginyer Tècnic Forestal per tal de que li fagi les esmenes i presentar-les al CPF.

Avantatges de tenir un instrument d’ordenació forestal:

Tenir un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) aprovat comporta una sèrie d’avantatges:

 • Conèixer els límits i les superfícies de la finca.
 • Millora de la fiscalitat:
  • Exempció del 95% de l’Impost patrimonial.
  • Exempció del 95% en l’Impost de successions.
  • Exempció del 75% en l’Impost de donacions.
  • Exempció en l’IRPF en relació a les subvencions concedides en favor de l’explotació forestal amb instrument d’ordenació forestal aprovat.
  • Benefici fiscal en l’IRPF dins el règim d’estimació objectiva, en aplicació del coeficient reductor de 0,80.
  • Exempció de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI).
 • Prioritat en l’atorgament de subvencions per a la realització de treballs forestals.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament: Totes les actuacions planificades tenen el permís per a dur-les a terme, només cal comunicar al Centre de la Propietat Forestal l’inici de les actuacions amb una antelació prèvia de deu dies. També cal comunicar els aprofitaments de fusta o llenya per a consum propi. Els avisos tenen una vigència d’un any; passat aquest període de temps, si no s’han executat les actuacions de forma total o parcial, caldrà comunicar de nou l’inici de les actuacions al Centre de la Propietat Forestal.
 • Únicament les finques amb Pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat poden acollir-se a una assegurança contra incendis.
 • Accés a la certificació forestal: Aquest és un instrument que garanteix i demostra al consumidor que la fusta o qualsevol producte forestal (suro, resines…) procedeix d’un bosc gestionat de forma sostenible. El compliment dels requisits de la certificació és avaluat per una auditoria externa sobre la base d’estàndards reconeguts internacionalment. Només poden accedir les finques que disposin de Pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta (que disposa el Centre de la Propietat Forestal).
 • Facilitat per a realitzar rompudes o transformació a pastures. Si no es disposa de Pla i la superfície és superior a 1 ha, caldrà fer un projecte i un pla de conservació de sòls, molt més complex i costós que el propi Pla de gestió.