L’Ajuntament de la Fatarella ha adquirit diversos equips (armari rack de comunicacions, dos discs per a la cabina NAS i un SAI) i programari (llicència d’antivirus) amb l’objectiu d’incrementar el nivell de ciberseguretat de l’Ajuntament de la Fatarella per a la prestació de serveis electrònics de manera segura, i d’acord amb la Declaració d’Aplicabilitat de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la qual, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per la Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis Tipus C, per un import de 1.437,88 €:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: C) Implantació conjunt de mesures de l’ENS.

% concedit: 63,91 %.

Import concedit: 1.437,88 Euros.

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01.