Reserves, pagaments i preus

Qualsevol persona pot reservar la pista. Les reserves només es podran fer a través del formulari d’aquesta pàgina. Una reserva és vàlida per a que juguin 4 persones durant 1:30h.

L’anul·lació de la reserva s’haurà de comunicar amb el màxim d’antelació possible mitjançant el formulari habilitat per no perjudicar els altres possibles usuaris/àries.

Ubicació de les pistes: Camí de la Mare de Déu del Carme (al costat de la pista poliesportiva).

Normes generals

L’ús de les pistes està supeditat al pagament de la taxa corresponent.

Els menors de 14 anys, hauran d’utilitzar les pistes acompanyats d’un adult.

Si els/les jugadors/eres que han realitzat la reserva no es troben en la pista en els primers 15 minuts, perden tot el dret a utilitzar la pista, quedant aquesta en disposició de ser utilitzada per altres jugadors/res que els substitueixin prèvia inscripció.

Els usuaris hauran d’utilitzar les pistes dins de l’horari reservat o assignat, havent-lo de respectar amb la màxima puntualitat.

Els usuaris/àries han de seguir sempre les observacions i requeriments del personal del servei.

Dins les pistes només es permetrà l’entrada estricta dels usuaris/àries de la reserva (fins un màxim de 4).

Si l’usuari/ària observa alguna anomalia o desperfecte en les instal·lacions ho haurà de notificar a l’Ajuntament el més aviat possible.

Dins de les pistes resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment ni cap objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podran introduir begudes refrescants (però mai alcohòliques ni en envasos de vidre).

En abandonar el recinte s’ha de tancar bé la porta.

Responsabilitats

Tots els usuaris/àries han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.

L’Ajuntament no serà responsable de les lesions que es puguin originar derivades de la pràctica esportiva.

L’Ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció o pèrdua d’objectes de valor que puguin sofrir els /usuaris/àries a l’interior de les instal·lacions.

Els usuaris/àries són responsables dels danys que per la seva negligència puguin sofrir les instal·lacions i/o el material esportiu que pertany a aquestes, i resten obligats a abonar els danys ocasionats, sota aplicació per part de l’Ajuntament de la normativa sancionadora legal que correspongui.

Equipament

Per la utilització de les pistes de pàdel s’haurà d’anar proveït d’equipament i calçat esportiu adequat a l’activitat a realitzar. No està permès el calçat amb tacs o multi tacs, la sola ha ser especifica per aquesta practica esportiva.

Tant les raquetes com les pilotes utilitzades hauran de ser les de l’esport del pàdel.

Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/àries hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang o de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la pista no deixaran abandonat cap tipus d’utensilis, ampolles, pots, bosses, etc… L’Ajuntament no es farà responsable d’aquells objectes descuidats dintre les pistes ni de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.

Recomanacions

Escalfar i estirar la musculatura abans d’entrar a la pista. Beure aigua (uns 200 ml cada 15 o 20 minuts), ja que és una activitat de mitjana intensitat. Estirar a la finalització de l’activitat.