Estan obligats a presentar factura electrònica els proveïdors de béns o serveis a l’Ajuntament de la Fatarella les entitats següents*:

  • societats anònimes
  • societats de responsabilitat limitada
  • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • unions temporals d’empreses
  • agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions

Les factures electròniques han de tenir el format Factura-e. Podeu convertir les vostres factures a aquest format amb diverses aplicacions, vegeu diferents opcions al portal de l’AOC.

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de la Fatarella són:

  • CODI D’ENTITAT: L01430568
  • ÒRGAN DE TRAMITACIÓ: L01430568
  • OFICINA COMPTABLE: L01430568
  • ÒRGAN PROPONENT: L01430568

Un cop obtinguda la factura en el format factura-e la podeu remetre a través del Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya (eFact) o bé a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). Tingueu en compte que algunes aplicacions per a generar factures en format Factura-e incorporen la possibilitat de tramesa directa de la factura des de la pròpia aplicació.

Les persones físiques (autònoms) poden presentar les factures en format electrònic (PDF) a la seu electrònica de l’Ajuntament.

*Article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic.