2023

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de febrer de 2023, ha aprovat concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de l’exercici 2023:

Anualitat 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Número d’expedient: 8004330008-2022-0020768
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

Les següents actuacions culturals han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona (Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023):

Data actuació: 04/02/2023 – Grup: Himalaya Orquestra – Espectacle: Concert i ball temporada baixa. Import subvencionable: 5.747,50 Euros.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per la Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis Tipus C, per un import de 1.437,88 €:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: C) Implantació conjunt de mesures de l’ENS.

% concedit: 63,91 %.

Import concedit: 1.437,88 Euros.

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01.

La subvenció ha permès l’adquisició de diversos d’equips i programari (Armari rack, Cabina NAS, discs cabina NAS, SAI i llicència Antivirus) amb l’objectiu d’incrementar el nivell de ciberseguretat de l’Ajuntament de la Fatarella per la prestació de serveis electrònics de manera segura i d’acord amb la Delcaració d’Aplicabilitat de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2022 i de conformitat amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022), va concedir a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 25.000,00 Euros, per a l’execució de l’obra “Substitució de les fusteries de la sala de ball del Casal”:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: Substitució de les fusteries de la sala de ball del Casal.

Pressupost elegible: 33.295,27 €

Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €.

% concedit: 95%

Import concedit: 25.000,00 €

Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01.

La subvenció ha permès finançar la substitució de les fusteries de la Sala de Ball del Casal de la Vila de la Fatarella.