2023

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de febrer de 2023, ha aprovat concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de l’exercici 2023:

Anualitat 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Número d’expedient: 8004330008-2022-0020768
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

Les següents actuacions culturals han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona (Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023):

Data actuació: 04/02/2023 – Grup: Himalaya Orquestra – Espectacle: Concert i ball temporada baixa. Import subvencionable: 5.747,50 Euros.

Data actuació: 04/08/2023 – Grup: Grup d’havaneres Sons del Mar – Espectacle: Cantada d’havaneres. Import subvencionable: 1.100,00 Euros.

Data actuació: 05/08/2023 – Grup: Junior’s Orquestra – Espectacle: Música de ball. Import subvencionable: 5.000,00 Euros.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per la Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis Tipus C, per un import de 1.437,88 €:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: C) Implantació conjunt de mesures de l’ENS.

% concedit: 63,91 %.

Import concedit: 1.437,88 Euros.

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01.

La subvenció ha permès l’adquisició de diversos d’equips i programari (Armari rack, Cabina NAS, discs cabina NAS, SAI i llicència Antivirus) amb l’objectiu d’incrementar el nivell de ciberseguretat de l’Ajuntament de la Fatarella per la prestació de serveis electrònics de manera segura i d’acord amb la Delcaració d’Aplicabilitat de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2022 i de conformitat amb la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022), va concedir a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 25.000,00 Euros, per a l’execució de l’obra “Substitució de les fusteries de la sala de ball del Casal”:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: Substitució de les fusteries de la sala de ball del Casal.

Pressupost elegible: 33.295,27 €

Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €.

% concedit: 95%

Import concedit: 25.000,00 €

Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01.

La subvenció ha permès finançar la substitució de les fusteries de la Sala de Ball del Casal de la Vila de la Fatarella.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, per un import de 14.843,93 €:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Obres d’arranjament de part del carrer Molins
Número d’expedient: 8004330008-2023-0011716
Pressupost elegible: 15.625,19 Euros
% concedit: 95,00 %s
Import concedit: 14.843,93 Euross
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46201-01.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2022:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Línia 3 – Biomassa xarxa (3.2)
Pressupost elegible: 84.513,76 Euros
Despesa mínima a justificar: 65.337,59 Euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 62.070,71 Euros

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Línia 4 – Residus
Pressupost elegible: 1.906,96 Euros
Despesa mínima a justificar: 1.906,96 Euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.811,61 Euros

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Línia 42 – PAESC
Pressupost elegible: 38.219,48 Euros
Despesa mínima a justificar: 36.219,48 Euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 34.408,50 Euros

El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un ajut de 2.000,00 Euros per a l’acció “Adquisició de fons bibliogràfics destinats a la Biblioteca de la Fatarella, 2023”, en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2023 (ref. BDNS 675216).

El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un ajut de 500,00 Euros per a l’acció “Adquisició de fons bibliogràfics en fires per a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol”, en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de fons bibliogràfics o documentals destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya en fires o mercats especialitzats per a l’any 2023.

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Número d’expedient: 8004330008-2023-0004771
Pressupost elegible: 1.588,95 Euros
% concedit: 83,97 %
Import concedit: 1.334,25 Euros

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals (Línia 3)  – Socorrisme desfibril·ladors municipals, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Número d’expedient: 8004330008-2023-0005116
Pressupost elegible: 254,10 Euros
% concedit: 80,21 %
Import concedit: 203,81 Euros

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals (Línia 2)  – Personal de socorrisme a les piscines municipals, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Número d’expedient: 8004330008-2023-0004730
Pressupost elegible: 11.577,28 Euros
% concedit: 72,93 %
Import concedit: 8.443,00 Euros

La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Aigua 2023
Número d’expedient: 8004330008-2023-0005890
Pressupost elegible: 10.084,51 Euros
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 9.580,28 Euros

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria any 2023, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 19.758,94 €, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: XXIV Festa de l’Oli
Número d’expedient: 8004330008-2023-0004163
Pressupost Elegible: 26.250,00 euros
% concedit: 75,27 %
Import concedit: 19.758,94 euros
Aplicació pressupostària: 2023-2010-334-46200-01