2023

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 14 de febrer de 2023, ha aprovat concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de l’exercici 2023:

Anualitat 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Número d’expedient: 8004330008-2022-0020768
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

Les següent actuacions culturals han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona (Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023):

Data actuació: 04/02/2023 – Grup: Himalaya Orquestra – Espectacle: Concert i ball temporada baixa. Import subvencionable: 5.747,50 Euros.