La Diputació de Tarragona, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Aigua 2023
Número d’expedient: 8004330008-2023-0005890
Pressupost elegible: 10.084,51 Euros
% concedit: 95,00 %
Import concedit: 9.580,28 Euros

  • Actuació Tipus 1: Aigua de consum humà: S’ha contractat externament el servei d’anàlisi de l’aigua de consum humà, durant l’any 2023. Les analítiques realitzades són les següents: ACN – Anàlisi control dipòsit (2 unitats), ACN – Anàlisi control xarxa (2 unitat), ACP – Anàlisi complert (2 unitats), ACI – Anàlisi afectació xarxa interior (6 unitats) i Radioactivitat amb triti i radó (1 unitat). És necessari analitzar els agents químics presents a l’aigua de consum humà: triazines (herbicides que tenen una alta persistència ambiental a causa de la gran quantitat emprada), trihalometans (residus indesitjables dels processos de potabilització i desinfecció de l’aigua de consum -utilització del clor i derivats i altres desinfectants-), i sulfats: (Procedeixen del mateix terreny i cal vigilar-ne la seva concentració).
    Les analítiques realitzades són les següents: sulfats (6 unitats), triazines (2 unitats) i trihalometans (12 unitats).
  • Actuació Tipus 2: Piscines municipals: S’ha contractat externament el servei d’anàlisi de l’aigua de consum humà, durant l’any 2023, per tal de poder portar un control microbiològic i fisicoquímic de les aigues de les piscines municipals (2 vasos). S’ha dut a terme un análisi complet a cadascun dels vasos (2 en total). I tres anàlisis bàsiques per a cada vas (6 en total). S’ha adquirit els productes necessaris per al tractament de l’aigua de les Piscines Municipals, temporada estiu, manteniment i també hivernació: desincrustant, reductor -pH, augmentar +pH, clor, clor granulat, bisulfit de sodi, netejador abrillantador, etc.
  • Actuació Tipus 3: Legionel·la a les instal·lacions municipals:S’ha contractat externament el servei de desinfecció i anàlisi de la legionel·la a instal·lacions municipals: Centro, Casal de la Vila i Casa Ecològica. Els resultats de les analítiques van detectar presència de legionel·la. Es va realitzar les oportunes desinfeccions (Edificis: Centro i Casal de la Vila).

Aquesta actuació compta la col·laboració de la Diputació de Tarragona.