El mes d’octubre de l’any 2022, a causa d’una fuita d’aigua, es va enfonsar el paviment de part del carrer Molins. Mitjançant la memòria OBRES D’ARRANJAMENT DE PART DEL CARRER MOLINS es va proposar la realització d’obres de reparació i manteniment, amb caràcter d’urgència, de part del carrer Molins, per tal de restablir els serveis i béns afectats i garantir així la prestació de serveis municipals. Com a actuació d’urgència es va realitzar l’arranjament de tot el paviment de la zona afectada (117,00 m²), així com un rebaix per tal de poder aportar base amb tot-u previ a l’execució del paviment.

Aquesta actuació ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, la qual, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, per un import de 14.843,93 €:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.

Municipi: La Fatarella.

Concepte: Obres d’arranjament de part del carrer Molins

Número d’expedient: 8004330008-2023-0011716

Pressupost elegible: 15.625,19 Euros

% concedit: 95,00 %s

Import concedit: 14.843,93 Euross

Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46201-01.