L’Ajuntament de la Fatarella ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona d’import 1.334,25 Euros, per al finançament d’actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Número d’expedient: 8004330008-2023-0004771
Pressupost elegible: 1.588,95 Euros
% concedit: 83,97 %
Import concedit: 1.334,25 Euros

Actuació Tipus 1: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà

Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’espècies plaga en zones urbanes que afecten la salut pública (coloms, rates, paneroles, procesionària del pi, favines i similars).

A l’empara d’aquesta convocatòria s’ha dut a terme dos serveis anuals de desinsectació dels edificis municipals i dos de desratització del clavegueram municipal.

Aquesta actuació compta la col·laboració de la Diputació de Tarragona.