2016

Entitat Subvenció concedida
La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2016 – Programa de despeses corrents, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 21.075,28 €, destinada al finançament i pagament de despeses de subministrament elèctric.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2016 del Servei d’Assistència Municipal, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 22.637,38 € pel projecte “Reparacions a la xarxa de clavegueram del carrer Vall de les Moreres” (Apartat C); i una subvenció d’import 30.000,00 € pel projecte “Reparacions a la xarxa de clavegueram del carrer Molins” (Apartat D).
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2015-2016, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 8.575,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a ajuntaments per a activitats de caràcter singular extraordinari, convocatòria 2016, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un import de 9.982,50 €, per a la realització de l’actuació 18a Festa de l’Oli 2016.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, curs 2015-2016, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 22.108,67 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als municipis i entitats municipals descentralitzades amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats de foment cultural, any 2016, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 1.494,70 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.188,91 €, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2016: Gestió i funcionament del Centre de Lectura i Punt TIC-Òmnia de la Fatarella.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 5.194,59 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2016: Adquisició equip de cloració.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 5.832,03 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2016. 
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 415,46 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella dues subvencions destinades a finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans: 818,14  € per a Peridomèstics.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2016, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.277,89 €.