2021

Entitat Subvenció concedida

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció  d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Aprovada la PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023:

Anualitat 2021:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis carrers Sant Blai i del Vent”. Import subvenció: 137.325,31 €

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Anualitat 2023: Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

La Diputació de Tarragona, en el marc de la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 80.000,00 €, destinada a finançar l’obra: Projecte Reparació camí Sant Francisco:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Reparació camí Sant Francisco
Pressupost Elegible: 99.583,48 euros
Pressupost mínim a executar: 84.210,53 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 80.000,00 Euros.
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 31.000,00 €.