2021

 

Entitat Subvenció concedida

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció  d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Aprovada la PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023:

Anualitat 2021:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis carrers Sant Blai i del Vent”. Import subvenció: 137.325,31 €

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Anualitat 2023: Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

La Diputació de Tarragona, en el marc de la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 80.000,00 €, destinada a finançar l’obra: Projecte Reparació camí Sant Francisco.

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Reparació camí Sant Francisco
Pressupost Elegible: 99.583,48 euros
Pressupost mínim a executar: 84.210,53 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 80.000,00 Euros.
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 31.000,00 €.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Terres de l’Ebre, en el marc de la convocatòria d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 13.975,20 €, destinada a finançar l’actuació: XXII Festa de l’Oli.
Per acord de data 5 d’octubre de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb la convocatòria de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021, va concedir una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella, per l’actuació “Sessions extraordinàries de cinema familiar, 2021”, per import de 1.338,26 Euros.
La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per import de 17.374,88 Euros per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2021.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella les subvencions següents:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 10.454,40 euros
Pressupost mínim a executar: 9.084,87 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.630,63 Euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 2 Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 12.711,61 euros
Pressupost mínim a executar: 9.204,48 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.744,25 Euros.

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per import de 2.028,35 Euros en el marc de la convocatòria de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2021.

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Residus
Pressupost Elegible: 2.205,23 euros
Pressupost mínim a executar: 2.135,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.028,35 euros

La Fatarella ha rebut de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, una transferència d’import 1.166,68 Euros per a desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2021.

La Fatarella ha recibido de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, una transferencia de importe 1.166,68 Euros para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estdo conrtra la Violencia de Género para el ejercicio 2021.