2021

Entitat Subvenció concedida

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció  d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Aprovada la PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023:

Anualitat 2021:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis carrers Sant Blai i del Vent”. Import subvenció: 137.325,31 €

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Anualitat 2023: Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2021 – Programa despesa corrent, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 4.995,45 €, destinada a finançar despesa corrent: Subministraments energia elèctrica – Enllumenat públic:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46221-01

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2021 – Programa inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 137.325,31 euros, destinada a finançar l’actuació: Pavimentació i serveis crs.Sant Blai i del Vent:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis crs.Sant Blai i del Vent
Pressupost actuació: 335.457,74 euros
Pressupost Elegible: 196.179,01 euros*
% concedit: 70,00%
Import concedit: 137.325,31 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76221-01
*No són elegibles els treballs i conceptes següents: Capítols d’encreuaments xarxa elèctrica
baixa tensio, d’obra civil xarxa de telecomunicacions, de xarxa de gas i de xarxa de calor per
biomasa.