2020

Entitat Subvenció concedida

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció  d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Aprovada la PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023:

Anualitat 2020:

  • Despesa corrent: Import subvenció: 4.995,45 €

Anualitat 2021:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis carrers Sant Blai i del Vent”. Import subvenció: 137.325,31 €

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €
  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Anualitat 2023: Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2020 – Programa despesa corrent, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 4.995,45 €, destinada a finançar despesa corrent: Subministraments energia elèctrica – Enllumenat públic.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l’any 2020, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 10.000,00 Euros.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019-2020, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 39.681,76 €.

 

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 1.022,83 €.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l´’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, convocatòria 2020, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 8.453,53 Euros per finançar l’execució de l’obra: “Millora i substitució de sistema de bombeig. Estació de Bombeig Riu”

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.908,12 Euros.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2020, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella, d’import 173,57 Euros.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions destinades a la realització actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020, ha atorgat una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella, d’import 610,90 Euros.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2019-2020, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 6.475,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de la Llar d’Infants Municipal.

Mitjançant resolució del Director General de Desenvolupament Rural de data 7 de juny de 2021 (Annex 1) s’ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un ajut per l’import de 32.998,58 Euros, a càrrec de la partida pressupostària D/770000100/6160/0000 del pressupost 2022, en el marc de l’ajut destinat a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Operació 19.02.01) corresponents a l’any 2020, per l’actuació: “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’OBRES A L’ESCORXADOR PER CONSTRUCCIÓ D’ANNEX PER ANIMALS DE CAÇA”, segons el detall següent:

Número d’expedient: 37 11200 2020 05

NIF: P4305700I

Finalitat: Projecte bàsic i d’execució d’obres a l’escorxador per construcció d’annex per establiment de manipulació d’animals de caça

Municipi inversió: Fatarella (La)

Número Finca: 3426

Registre de la propietat: Gandesa

Volum: 498

Llibre: 24

Data sol·licitud: 27/11/2020

Puntuació obtinguda: 330,00

Inversió aprovada (€): 42.578,81 €

% ajut: 77,50 %

Subvenció aprovada (€): 32.998,58 €

DARP (57%): 18.809,19 €

FEADER (43%): 14.189,39 €

Observacions: En relació les inversions sol·licitades hi ha una diferència entre la inversió sol·licitada (61.126,60€) i aprovada (42.578,81€), en concret:

– S’exclouen 7.939,04€ corresponents a les següents partides: partida alçada a justificar de desplaçament d’escomesa elèctrica, legalització de la instal·lació i partida alçada a justificar en concepte d’imprevistos d’acord amb l’apartat 4.1 c’) de l’Annex 1 de l’Ordre ARP/164/2020, atès que no són subvencionables les partides d’imprevistos o despeses condicionades.

– S’exclouen 10.608,75 € corresponents a l’IVA d’acord amb l’apartat 4.1 d) de l’Annex 1 de l’Ordre ARP/164/2020, atès que no són subvencionables l’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.

Compromisos: –

La Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, en data 27 de novembre de 2020, ha resolt concedir les subvenciones per ambdues línies del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 previstes al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, relacionades a l’annex 1 (línia de subvencions per a inversions) i a l’annex 2 (línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits):

Codi expedient: PRE082/19/00482
Ens local: Fatarella
NIF: P43056700I
Comarca: Terra Alta
Títol del projecte: Pavimentació i serveis del carrer de la Terra Alta
Puntuació general: 6,3339
Puntuació específica: 13
Puntuació total: 19,3339
Anualitat 2022
Pressupost subvencionable: 485.544,99 Euros
Subvenció: 43.801,85 Euros

Codi expedient: PRE082/19/00269
Ens local: Fatarella
NIF: P43056700I
Comarca: Terra Alta
Títol del projecte: Condicionament del parc infantil lo Parque
Puntuació general: 9,1670
Puntuació específica: 17
Puntuació total: 26,1670
Anualitat 2023
Pressupost subvencionable: 200.942,27 Euros
Subvenció: 120.000,00 Euros