2022

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de febrer de 2022, ha aprovat les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i ha concedit les subvencions corresponents a l’anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01

  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis del carrer Terra alta
Pressupost actuació: 485.555,00 eurosPressupost Elegible: 247.403,34 euros*
% concedit: 75,00%
Import concedit: 185.552,51 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols encreuaments xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt
Pressupost actuació: 191.127,91 euros
Pressupost Elegible: 109.860,00 euros*
% concedit: 70,00%
Import concedit: 76.902,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil, xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

Anualitat 2023:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €