2022

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de febrer de 2022, ha aprovat les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i ha concedit les subvencions corresponents a l’anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01

  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis del carrer Terra alta
Pressupost actuació: 485.555,00 eurosPressupost Elegible: 247.403,34 euros*
% concedit: 75,00%
Import concedit: 185.552,51 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols encreuaments xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt
Pressupost actuació: 191.127,91 euros
Pressupost Elegible: 109.860,00 euros*
% concedit: 70,00%
Import concedit: 76.902,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil, xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

Anualitat 2023:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Les següent actuacions culturals han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona (Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022):

Data actuació: 08/09/2022 – Grup: Grup d’Havaneres Balandra – Espectacle: Concert d’havaneres

Data actuació: 10/08/2022 – Grup: Delta Teatre – Espectacle: Tres sogres millor que dos!!!

Data actuació: 24/04/2022 – Grup: Marta & Gregori – Espectacle: Del cap ençà

Data actuació: 21/04/2022 – Grup: Gerard Mallorquí – Espectacle: Contacontes musical “Contacontes musical “El Pirata i l’Illa del tresor”

Data actuació: 06/03/2022 – Grup: VARIETATS 2020 – Espectacle: ESPECTACLE – 7

Data actuació: 05/03/2022 – Grup: ALL COVERS – Espectacle: CONCERT DE VERSIONS

Data actuació: 06/02/2022 – Grup: Atípica companyia – Espectacle: Bon dia Flop!!!

Data actuació: 05/02/2022 – Grup: Cobla La Principal de Tarragona – Espectacle: Concert

El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un ajut de 1.500,00 Euros per a l’acció “Adquisició de llibres destinats a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol, 2022”, en el marc de la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE (ref. BDNS 600359).
El Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella un ajut de 2.000,00 Euros per a l’acció “Adquisició de fons bibliogràfics per a la Biblioteca de la Fatarella Josep Termes i Ardèvol, 2022”, en el marc de la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 614038).

Que en data 27 de setembre de 2022 es va resoldre, per Decret de Presidència de la Diputació de Tarragona, concedir a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per disposició de romanents d’adjudicació i/o execució del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019, Programa d’inversions, concedint a l’Ajuntament de la Fatarella:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Estació de bombeig SOPA
Pressupost de l’actuació: 11.655,93 euros
Pressupost Elegible: 9.633,00 euros*
% concedit: 85,51%
Import concedit: 8.237,40 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76219-02
* L’ens beneficiari informa que es deduirà l’IVA de l’actuació per import de 2.022,93 euros.
Total: 8.237,40 euros

La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per import de 18.660,13 Euros per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2022, amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 10.764,16 euros
Despesa mínima a justificar: 8.604,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.174,00 euros

———————————————————————————

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 2 – Salut
Pressupost Elegible: 14.662,63 euros
Despesa mínima a justificar: 11.038,03 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.486,13 euros

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona, curs 2021-2022, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 39.701,94 €, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Escola de música municipal, curs 2021-2022
Pressupost Elegible: 59.174,99 euros
% concedit: 67,09%
Import concedit: 39.701,94 euros

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 14.822,00 €, segons el detall següent:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: XXIII Festa de l’Oli
Pressupost Elegible: 29.850,00 euros
Despesa mínima a justificar: 15.602,10 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 14.822,00 euros

La directora general d’Agricultura i Ramaderia va resoldre, en data 28 d’octubre de 2022, concedir a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 410,75 Euros, a l’empara de la subvenció de minimis destinada a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022 a l’empara del Reial Decret 949/2021, de 2 de novembre de 2021 i Resolució ACC/768/2022 de 15 de març de 2022 modificada per la Resolució ACC/1525/2022, de 16 de maig.

La Fatarella ha rebut de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, una transferència d’import 1.685,25 Euros per a desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2022.

La Fatarella ha recibido de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, una transferencia de importe 1.685,25 Euros para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estdo conrtra la Violencia de Género para el ejercicio 2022.

En data 5 de juny de 2023 el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va resoldre concedir a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció per import de 1.279,21 Euros, en el marc dels ajuts de minimis per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineat amb el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026. Línia 3 que té com a objecte la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.