2022

Entitat Subvenció concedida

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de febrer de 2022, ha aprovat les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i ha concedit les subvencions corresponents a l’anualitat 2022. (PAM 2020-2023).

Anualitat 2022:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 4.995,45 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 4.995,45 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01

  • Inversions: “Pavimentació i serveis del carrer Terra Alta”. Import subvenció:  185.552,51 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis del carrer Terra alta
Pressupost actuació: 485.555,00 eurosPressupost Elegible: 247.403,34 euros*
% concedit: 75,00%
Import concedit: 185.552,51 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols encreuaments xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

  • Inversions: “Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt”. Import subvenció: 76.902,00 €

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Pavimentació i serveis dels carrers Ermita i Dalt
Pressupost actuació: 191.127,91 euros
Pressupost Elegible: 109.860,00 euros*
% concedit: 70,00%
Import concedit: 76.902,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01
* No són elegibles els conceptes següents: Capítols xarxa elèctrica baixa tensió, obra civil, xarxa de telecomunicacions, xarxa de gas i xarxa de calor per biomasa.

Anualitat 2023:

  • Despesa corrent. Subvenció: 4.995,45 €
Les següent actuacions culturals han comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona (Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2022):

Data actuació: 08/09/2022 – Grup: Grup d’Havaneres Balandra – Espectacle: Concert d’havaneres

Data actuació: 10/08/2022 – Grup: Delta Teatre – Espectacle: Tres sogres millor que dos!!!

Data actuació: 24/04/2022 – Grup: Marta & Gregori – Espectacle: Del cap ençà

Data actuació: 21/04/2022 – Grup: Gerard Mallorquí – Espectacle: Contacontes musical “Contacontes musical “El Pirata i l’Illa del tresor”

Data actuació: 06/03/2022 – Grup: VARIETATS 2020 – Espectacle: ESPECTACLE – 7

Data actuació: 05/03/2022 – Grup: ALL COVERS – Espectacle: CONCERT DE VERSIONS

Data actuació: 06/02/2022 – Grup: Atípica companyia – Espectacle: Bon dia Flop!!!

Data actuació: 05/02/2022 – Grup: Cobla La Principal de Tarragona – Espectacle: Concert