2017

Entitat Subvenció concedida

La Subsecretaría del Interior, dentro de la convocatoria de subvenciones prevista en la Orden de 10 de abril de 2017, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear, convocatoria 2017, ha concedido al Ayuntamiento de la Fatarella una subvención de 20.951,15 Euros destinada a financiar la actuación “MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y AVISOS A LA POBLACIÓN”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La Subsecretaria de l’Interior, dins la convocatòria de subvencions prevista a l’Ordre de 10 d’abril de 2017, per la que es convoquen subvencions destinades a entitats locals adscrites als Plans d’Emergència Nuclear, convocatòria 2017, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció de 20.951,15 Euros destinada a finançar l’actuació “MILLORA I AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓ I AVISOS A LA POBLACIÓ”.

Programa PEXI

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 10.590,00 €, destinada a la modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (Programa PEXI), convocatòria 2017, que importa un cost total d’execució de 11.573,52 €.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2017 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 194.017,00 €, destinada a l’obra “Pavimentació i serveis dels carrers Santa Ubaldesca i Sant Joan”, que importa un cost total d’execució de 321,802,22 €.

Programa extraordinari centre primer cicle educació infantil de titularitat municipal:

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2016-2017, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 8.977,50 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 9.556,38 €, destinada a la 19a Festa de l’Oli, dins la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular extraordinari, o no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 6.910,24 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2017.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.197,91 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats de 795,66 € (espècies plaga i espècies invasores).
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2017, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 1.518,12 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per a la realització de programes i activitats culturals (Ajuntaments, EMD i ens depenents de la demarcació de Tarragona de fins a 5.000 habitatns), convocatòria 2017, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 1.680,38 €, per a Activitats Culturals.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2016-2017, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 26.474,70 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.168,10 €, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017: Gestió i funcionament del Centre de Lectura i Punt TIC-Òmnia de la Fatarella.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 1.112,74 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017: Adquisició equipament piscines municipals.